Τροποποίηση Οργανισμού ΑΔΙΣΠΟ–Νέο Οργανόγραμμα–Δείτε το ΦΕΚ

Τροποποίηση Οργανισμού ΑΔΙΣΠΟ–Νέο Οργανόγραμμα–Δείτε το ΦΕΚ

Αναρτήθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 104/25.04.2023 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50 που αφορά την Τροποποίηση του π.δ. 33/2020 «Κύρωση Οργανισμού Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)» (Α’ 60)

Ειδικότερα:

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 13 του π.δ. 33/2020 (Α’ 60)

Μετά από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στη θέση του προϊσταμένου της Κεντρικής Γραμματείας τοποθετείται πολιτικός υπάλληλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του π.δ. 79/2018 (Α’ 148).».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 22 του π.δ. 33/2020

Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα αυτοτελή τμήματα που υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση Υποστήριξης είναι τα εξής:

α) Το Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού.
β) Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, στο οποίο προΐσταται πολιτικός υπάλληλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του π.δ. 79/2018.
γ) Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
δ) Το Τμήμα Ασφάλειας.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 35 του π.δ. 33/2020

Το Παράρτημα «Α» του άρθρου 35 αντικαθίσταται από το Παράρτημα «Α» του παρόντος, ως εξής:

Κλικ για μεγέθυνση:

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια