ΓΕΝ: Οδηγίες για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΝ: Οδηγίες για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΕΑΑΝ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΝ που αφορά τις Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού «εν ενεργεία» – Αναγνώριση Χρόνου στο Διπλάσιο

Ειδικότερα:

1. Την 25η Νοεμβρίου 2022 τέθηκε εν ισχύι ο σχετικός (ε) νόμος (ν.4997/2022 Άρθρο 23), με τον οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007, που αφορά στον υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι είναι εν ενεργεία από 25-11-22 και εντεύθεν.

2. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 του σχετικού (ε) νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος. Δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

γ. Ο διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

δ. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

ε. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων.

3. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή του σχετικού (β) νόμου (ν.4387/16) οι συντάξιμες αποδοχές συνιστούν άθροισμα της εθνικής σύνταξης, ως άρθρο 7 αυτού, και της ανταποδοτικής σύνταξης, ως άρθρο 8 αυτού. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών όλο του εργασιακού βίου από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (από το 2002 και έως το χρόνο διαγραφής από τις ΕΔ) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του (από το 2002 έως το χρόνο διαγραφής από τις ΕΔ). Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό αναπλήρωσης του συνολικού χρόνου ασφάλισης (ΑΠΟΔΟΧΕΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Χ % ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ). Ενδεικτικά, το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 35 έτη ανέρχεται σε 37,31%, για τα 40 έτη σε 50,01% και για τα 45 έτη σε 52,51% του μέσου όρου των αποδοχών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, καθορίζονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α. Στελέχη που κατετάγησαν έως 30.09.1990:

Η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας γίνεται χωρίς την καταβολή εισφορών και επομένως δεν απαιτείται η υποβολή αναφοράς αναγνώρισης.

β. Στελέχη που διένυσαν χρόνο υπηρεσίας έως 31.12.2017- Στελέχη που για την συμπλήρωση των πέντε (5) ετών έχουν χρόνο υπηρεσίας πριν την 31.12.2017 και μετά την 01.01.2018:

(1) Η αναγνώριση του χρόνου δύναται να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε, ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, κατόπιν υποβολής αναφοράς αναγνώρισης. Η παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν δύνανται να ξεπερνούν τους μήνες αναγνώρισης και υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν για το χρόνο που επιλέγει το στέλεχος να αναγνωρίσει στο διπλάσιο.

(2) Τα ενδιαφερόμενα στελέχη υποβάλλουν αναφορά προς ΓΕΝ/Β3-V και ΓΕΝ/E3-IV, με συνημμένη ατομική βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, για την αναγνώριση του χρόνου που επιθυμούν.

(3) Για τις Υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ΓΕΝ/Β3 μέσω WAN/ΠΝ ή μέσω δικτύου ΔΙΑΣ/ΓΕΕΘΑ ή γειτνιάζουν με αντίστοιχες υπηρεσίες, ανωτέρω αναφορά και προβλεπόμενη ατομική βεβαίωση θα εκδίδονται αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης αναρτημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χρόνος Υπηρεσίας στο Διπλάσιο», η δε υποβολή τους θα πραγματοποιείται μόνο δια αλληλογραφίας.

(4) Στελέχη που υπηρετούν σε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ΓΕΝ/Β3, θα αιτήσουν δια αλληλογραφίας από ΓΕΝ/Β3-V την έκδοση της προαπαιτούμενης ατομικής βεβαίωσης και εν συνεχεία θα υποβάλλουν δια αλληλογραφίας τη σχετική αναφορά.

(5) Το ενδιαφερόμενο στέλεχος ενημερώνεται για την έναρξη, εξέλιξη και λήξη της παρακράτησης των εισφορών από τα μηνιαία αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας.

(6) Σε περίπτωση που το στέλεχος έχει ήδη υποβάλλει αναφορά αναγνώρισης, πριν την έναρξη του σχετικού (ε) νόμου (πριν την 25-11-2022), δύναται κατόπιν υποβολής αναφοράς, να επιλέξει διαφορετικούς χρόνους αναγνώρισης στο διπλάσιο. Στην περίπτωση που προκύψει, μετά τον επανυπολογισμό ότι έχει εξοφλήσει όλο το ποσό, η διαδικασία της αναγνώρισης θεωρείται ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση που προκύψει υπερβάλλον ποσό, αυτό δεν επιστρέφεται, συμφώνως παρ. Β σχετικής (δ) εγκυκλίου.

γ. Στελέχη που διανύουν χρόνο υπηρεσίας από 01.01.2018 και εντεύθεν:

(1) Πραγματοποιείται παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών για τους χρόνους που διανύονται από 01.01.2018 και εντεύθεν, χωρίς αναφορά του στελέχους.

(2) Τα στελέχη που δεν επιθυμούν την ως άνω αυτόματη παρακράτηση υποβάλλουν αναφορά μη παρακράτησης.

(3) Αν σε μεταγενέστερο χρόνο το στέλεχος επιθυμήσει την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, δύναται κατόπιν υποβολής αναφοράς να ζητήσει την έναρξη παρακράτησης των εισφορών. Εν λόγω δυνατότητα, υφίσταται και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης. Η παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν δύνανται να ξεπερνούν τους μήνες αναγνώρισης και υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

(4) Για την διευκόλυνση των στελεχών η έναρξη της παρακράτησης των αναλογούντων εισφορών για τους χρόνους που διανύονται από 01.01.2018 και εντεύθεν, θα εκκινήσει από την μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2023, προκειμένου να δοθεί ένα εύλογο διάστημα για να υποβάλλουν αναφορά μη παρακράτησης, εάν το επιθυμούν.

5. Ειδικά για τα στελέχη που εξέρχονται των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και της Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) η εφαρμογή των προβλεπομένων της παραγράφου 4 γ παρόντος, θα εκτελείται από τον Ιούνιο του επομένου έτους που εξέρχονται των σχολών, προκειμένου να υφίσταται ικανό χρονικό διάστημα ενημέρωσης και υποβολής αναφοράς μη παρακράτησης των κρατήσεων, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο...

Δείτε το Έγγραφο σε μορφή pdf.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια