Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2023-24

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2023-24

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2023-2024, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους ως εξής:

1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Αεράμυνας:

(1) Πέτρο Μάσβουλα του Φραγκίσκου
(2) Ιωάννη Καργιώτη του Αθανασίου
(3) Κωνσταντίνο Αραμπατζή του Αχιλλέως
(4) Δημήτριο Τυρλή του Βλασίου
(5) Μόσχο Πρωτογέρου του Νικολάου

β. Οικονομικό, Γεώργιο Αγγελονίδη του Αναστασίου

γ. Υγειονομικού Φαρμακοποιό, Κωνσταντίνο Δαραβίγκα του Γεωργίου

δ. Εφοδιαστές:

(1) Νικόλαο Μαυρομάτη του Αντωνίου
(2) Ιωάννη Κωνσταντακάκη του Δημητρίου

ε. Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:

(1) Αεράμυνας Δαμιανό, Κούσκουρα του Αθανασίου
(2) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Μητρόπουλο του Ιωάννη
(3) Αεράμυνας, Μελέτιο Αδάμ του Ευαγγέλου

στ. Υπηρεσιών Υποστήριξης απόφοιτου Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Διοικητικό, Άγγελο Παρασκευάκη του Αλέξανδρου

2. Μη διατηρητέοι:

α. Ιπτάμενοι:

(1) Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Διονυσίου
(2) Στυλιανό Κουτσαντώνη του Αθανασίου
(3) Υπηρεσίας Εδάφους Απόστολο Μόσχο του Βασιλείου
(4) Ιωακείμ Τσιντήλα του Αναστασίου
(5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Νικολάου
(6) Στυλιανό Φαντάκη του Δημητρίου
(7) Νικόλαο Τσούτσουρα του Ιωάννη
(8) Κωνσταντίνο Πεχλιβανίδη του Μιχαήλ
(9) Χρυσόστομο Βαλαρούτσο του Δημητρίου
(10) Σπύρο Τσαντό του Δημητρίου
(11) Απόστολο Παπαθανασίου του Παναγιώτη
(12) Φιλίππο Ματθαιόπουλο του Κωνσταντίνου
(13) Νικόλαο Παπαπαναγιώτου του Χρήστου
(14) Αντώνιο Βαρζάκη του Ηλία
(15) Στέργιο Στεργίου του Αντωνίου
(16) Παναγιώτη Τσολάκη του Διονυσίου
(17) Αντώνιο Καλμουρτζή του Γεωργίου
(18) Παναγιώτη Ποιμενίδη του Παύλου
(19) Γεώργιο Θάνου του Λάμπρου
(20) Γεώργιο Γερμιτσιώτη του Δημητρίου
(21) Σταύρο Σιδηρόπουλο του Σάββα
(22) Νικόλαο Σοφιανό του Σωτηρίου
(23) Υπηρεσίας Εδάφους Στυλιανό Ζαγκουμίδη του Ορέστη

β. Μηχανικό Αεροσκαφών, Σπυρίδωνα Πεντεδέκα του Λουκά

γ. Αεράμυνας:

(1) Αναστάσιο Σπανάκο του Μιχαήλ
(2) Κωνσταντίνο Νταή του Χρήστου

δ. Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτου Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Γεώργιο Γρατσία του Νικολάου

3. Προακτέοι στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία:

α. Υπηρεσίας Εδάφους, Απόστολο Μόσχο του Βασιλείου

β. Υπηρεσίας Εδάφους, Στυλιανό Ζαγκουμίδη του Ορέστη

4. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. στ και παρ. 5 περ. ε του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:

(1) Ιπτάμενους:

(α) Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Διονυσίου
(β) Στυλιανό Κουτσαντώνη του Αθανασίου
(γ) Ιωακείμ Τσιντήλα του Αναστασίου
(δ) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Νικολάου
(ε) Στυλιανό Φαντάκη του Δημητρίου
(στ) Νικόλαο Τσούτσουρα του Ιωάννη
(ζ) Κωνσταντίνο Πεχλιβανίδη του Μιχαήλ
(η) Χρυσόστομο Βαλαρούτσο του Δημητρίου
(θ) Σπύρο Τσαντό του Δημητρίου
(ι) Απόστολο Παπαθανασίου του Παναγιώτη
(ια) Φίλιππο Ματθαιόπουλο του Κωνσταντίνου
(ιβ) Νικόλαο Παπαπαναγιώτου του Χρήστου
(ιγ) Αντώνιο Βαρζάκη του Ηλία
(ιδ) Στέργιο Στεργίου του Αντωνίου
(ιε) Παναγιώτη Τσολάκη του Διονυσίου
(ιστ) Αντώνιο Καλμουρτζή του Γεωργίου
(ιζ) Παναγιώτη Ποιμενίδη του Παύλου
(ιη) Γεώργιο Θάνου του Λάμπρου
(ιθ) Γεώργιο Γερμιτσιώτη του Δημητρίου
(κ) Σταύρο Σιδηρόπουλο του Σάββα
(κα) Νικόλαο Σοφιανό του Σωτηρίου

(2) Μηχανικό Αεροσκαφών, Σπυρίδωνα Πεντεδέκα του Λουκά

(3) Αεράμυνας:

(α) Αναστάσιο Σπανάκο του Μιχαήλ
(β) Κωνσταντίνο Νταή του Χρήστου

β. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20 του Ν. 2439/1996, 26 παρ. 1, 32 και 91 του Ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Σμήναρχους Υπηρεσίας Εδάφους Ιπταμένους:

(1) Απόστολο Μόσχο του Βασιλείου
(2) Στυλιανό Ζαγκουμίδη του Ορέστη

γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20 του Ν. 2439/1996 και 1 παρ. 3 περ. ζ υποπερ. αα και 37 του Ν. 4494/2017, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος, τον Σμήναρχο Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτο Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Γεώργιο Γρατσία του Νικολάου.

δ. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Σμήναρχους:

(1) Αεράμυνας:

(α) Πέτρο Μάσβουλα του Φραγκίσκου
(β) Μόσχο Πρωτογέρου του Νικολάου

(2) Οικονομικό, Γεώργιο Αγγελονίδη του Αναστασίου

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια