Απαντήσεις ΥΕΘΑ για αποζημίωση υπηρεσιών αργιών 2021-22 ΣΞ–Αδικίες ΑΣΣΥ–Έκδοση ΠΔ για ύψος Η.Α.–Χορήγηση επιδομάτων–Νυκτερινά

Ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έδωσε τις παρακάτω έγγραφες απαντήσεις:

1. Οικονομική Αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών 2021 - 2022 και περιπόλων πυρασφάλειας

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (552/30-11-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λογιάδης με θέμα «Οικονομική Αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών 2021 - 2022 και περιπόλων πυρασφάλειας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με την υπ’αριθμ.6/26-3-18 Απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, είχε αποφασιστεί η αναστολή καταβολής της αποζημίωσης των υπηρεσιών για το έτος 2018, λόγω έλλειψης των αναγκαίων πιστώσεων στο λειτουργικό προϋπολογισμό (Π/Υ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Εντούτοις, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, κατόπιν σχετικής προβολής απαίτησης το προηγούμενο διάστημα αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Π/Υ του ΓΕΣ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Απότοκο των συντονισμένων ενεργειών της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, σε αγαστή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, ήταν η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και συνακόλουθα του ΓΕΣ, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, προκειμένου να καταβληθεί στα στελέχη του ΣΞ η αποζημίωση για την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις τοπικές αργίες για το έτος 2020.

Ως εκ τούτων, έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμείς αποζημιώσεις των εν λόγω υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν τα έτη 2019 και 2020, ενώ παράλληλα έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την υπόψη αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022.

Τέλος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο ΥΠΟΙΚ, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προέβη στη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6672/23-12-2022), προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74). Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

2. Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ – Χορήγηση Επιδομάτων

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (543/30-11-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με θέμα «Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το γεγονός ότι δεν είχε εισέτι εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), οφειλόταν στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ετών 2019 - 2022.

Εντούτοις, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προέβη στη σύνταξη του σχετικού σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄6672/23-12-22), προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).

Αναφορικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που ρυθμίζει τις δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και την αποζημίωση εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει από το ΥΠΟΙΚ, το οποίο συνέταξε το σχέδιο ΠΔ, να επεξεργαστεί τις επικαιροποιημένες προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης και αποκατάστασης αδικιών. Συνεπώς, αναμένουμε από το ΥΠΟΙΚ τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο εν λόγω ΠΔ προκειμένου να εκδοθεί.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων έχει καταργηθεί για τα στελέχη των ΕΔ, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται νομιμοποιητική βάση για την καταβολή του.

Περαιτέρω, κατά επιταγή της ισχύουσας νομοθεσίας και των κριτηρίων επιλεξιμότητας που τέθηκαν, θεσπίστηκαν ή διατηρήθηκαν επιδόματα που η χορήγησή τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών. Κατόπιν τούτων, στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού.

Τέλος, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη ολοκληρώσει την καταβολή αποζημιώσεων για τις υπηρεσίες που εκτελέσθηκαν τα έτη 2019 και 2020, ενώ παράλληλα έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών για τα έτη 2021 και 2022. Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

3. Αποκατάσταση αδικιών Αξ/κων προέλευσης ΑΣΣΥ. Τροπολογίες _ Αιτιολογικές εκθέσεις

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (638/07-12-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «ΠΟΜΕΝΣ: Αποκατάσταση αδικιών Αξ/κων προέλευσης ΑΣΣΥ. Τροπολογίες - Αιτιολογικές εκθέσεις», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για τα ζητήματα που τίθενται στην κατατεθείσα Ερώτηση έχουν δοθεί απαντήσεις μέσω της παρούσας διαδικασίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο, τόσο μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ, όσο και μέσω της αντίστοιχης της Βουλής των Ελλήνων.

Περαιτέρω, με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», που ήδη τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή μέριμνα για το προσωπικό των ΕΔ, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των στελεχών, συνεργαζόμενο με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαιτέρως μάλιστα με τα αντίστοιχα των Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος σας γνωρίζω ότι, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από διαφόρους Φορείς, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, επί τη βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών από τα Γενικά Επιτελεία, αλλά και όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

18 Σχόλια

 1. Δεν ντρέπεται ο άνθρωπος....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ντρέπεται και η ντροπή με άτομα όπως ο εν λόγω ''κύριος''.

   Διαγραφή
 2. 3 και 4 χρόνια για να πάρουμε τα 8€ από επίσημες αργίες!!!!! Ξεφτίλα,το πιο Ξεφτίλα επάγγελμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, αν και σε πνίγει το δίκιο, δεν το θέτεις καλά!
   Το ξεφτίλα επάγγελμα μην το ξαναπείς! Μην το αναλύσω. Τίμα πάντα τη στολή σου! Αλλού ρίξε την ευθύνη.

   Διαγραφή
 3. Υπουργάρα μουυυυ...!! Θα σου έρθει νταμπλάς αγορίνα μου τη νύχτα των εκλογών... μια χαρούλα θα σου κάτσει ! Ήρθες δήθεν να λύσεις προβλήματα του στρατεύματος και τα έχεις κάνει χειρότερα από ότι ήταν. Υπάρχει θυμός και θα εκφραστεί Καβαλιώτη. Τα λέμε σύντομα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ότι να ναι λέει αλλά αν έρθει ο απέναντι νύχτα να πάρει το 100 η το 199 που τους έδωσε τα 600€

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕ ΨΙΛΟΒΡΕΧΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ό,τι χειρότερο μαζί με τον Μειμαρακη, έχει περάσει την τελευταία 15ετια από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  Καμία μέριμνα προσωπικού και πλήρη αδιαφορία. Μόνο η τσέπη τους να γεμίζει.
  Όποιος ένστολος τους ψηφίσει είναι άξιος της μοίρας του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η Ελλάς κάποτε σεβόταν και τιμούσε το Στράτευμα. Ακούς Παναγιωτόπουλε ?? Θα σε θυμηθούμε κι εσένα και το κόμμα σου τον Απρίλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα νυχτερινά από 2017 που πήγανε? 2023 φτάσαμε... Διέλυσε μέχρι κ το φιλότιμο που είχαν όλα τα άτομα στις ένοπλες δυνάμεις αλλά θα ψαχνουνε ψηφαλακια στις εκλογές έχει να πέσει μαύρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δυστυχώς μόνο όποιος έκανε αγωγή πήρε τις υπηρεσίες 2017,2018. Εγω πριν ένα μήνα πληρώθηκα 1600 ευρώ για τα δύο αυτά χρόνια. Έχω κάνει εδώ και δύο χρόνια για 2019 και 2020 τα οποία θα πληρωθούν τέλος Δεκεμβρίου 2023. Πριν μια βδομάδα έκανα αγωγή και για τα έτη 2021 και. 2022. Θα τα πληρώσουν όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας θέλουν δεν θέλουν. Δυστυχώς ξαναγράφω οποίος δεν έκανε αγωγή λεφτά δεν προκειτε να πάρει. Από το 2023 και μετά Θ μας δίνουν φιλοδώρημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το ΓΕΣ ακόμη ψάχνει να μας πληρώσει τις αργίες του έτους 21-22....Λαλουση δεν έχεις κάνει τίποτε για το προσωπικό σου.... δρόμο γρήγορα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στην Ελλαδα ο στρατιωτικος που θελει να πληρωνεται κανονικα οπως ολοι οι δημοσιοι υπαλληλοι ειναι αναγκασμενος να κανει αγωγες κατα του Δημοσιου ΔΙΟΤΙ απο οτι φαινεται οι εκαστοτε κυβερνωντες δεν τον θελουν να αφηνεται απερισπαστος στο καθηκον του ουτε να ειναι ικανοποιημενος μισθολογικα οπως οι υπολοιποι δημοσιοι υπαλληλοι που δεν τους τρωνε φραγκο και φυσικα δεν εκτελουν απληρωτη υπηρεσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οι πραγματικες αδικιες των ΑΣΣΥ αφορουν τις σειρες τριετους φοιτησεως και πραγματικης ακαδημαικης εκπαιδευσης που οι αποφοιτοι ειναι επιστημονες του ειδους που ειχαν πανεπιστημιακα μορια στις πανελληνιες και ενω αναβαθμιστηκαν οι σχολες τους εκεινοι δεν αναβαθμιστηκαν τουλαχιστον βαθμολογικα για να εχουν ολοι ανεξαιρετως καταληκτικο βαθμο συνταγματαρχη.Το υπουργειο και οι σχολες τους ανακοινωνουν ψευδως πως οι αποφοιτοι προαγονται στον βαθμο του ανθυπασπιστη μετα απο 9 εως 12 ετη ενω στην πραγματικοτητα προαγονται μετα απο 12 ετη απο την αποφοιτηση τους.Αυτη η νεα ραχοκοκαλια του στρατευματος δεν πρεπει να ειναι και νεα αδικημενη γενια τουλαχιστον σε οτι αφορα την βαθμολογικη τους εξελιξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ρε αυτοί εξυπηρετητές συμφερόντων είναι, ουδεμία σχέση έχουν με τις ένοπλες δυνάμεις. Πάρτε το χαμπάρι και ασχοληθείτε με τις οικογένειες σας μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Στο ελλάντα έχουμε τις κυβερνήσεις που μας αξίζουν,δεκαετίες τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή