Πολεμικό Ναυτικό: Προσλήψεις εφέδρων μέσω ΑΣΕΠ-Δείτε το ΦΕΚ

Πολεμικό Ναυτικό: Προσλήψεις εφέδρων μέσω ΑΣΕΠ-Δείτε το ΦΕΚ

Την προκήρυξη Πρόσληψης 6 Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και Κατ’ Απονομή προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του Πολεμικού Ναυτικού ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην ΥΥ του ΠΝ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος «Ζ».

(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου/τίτλων σπουδών από αρμόδιους φορείς, εφόσον οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

(4) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

(5) Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Καλή).

(6) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την περίπτωση της παραγράφου 1.α ανωτέρω (ΠΕ).

(7) Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (περ. β’ της παρ. 8). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς

(8) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης και ολοκληρωμένης άποψης από το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών.

β. Αυτεπάγγελτα θα αναζητηθούν από την ΥΥ τα κάτωθι:

(1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποια από τις

αξιόποινες πράξεις, που περιλαμβάνονται στην παρ. 6 της παρούσας.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους άνδρες υποψηφίους.

γ. Η ΥΥ έχει το δικαίωμα πριν από την έκδοση του π.δ. ονομασίας σε Αξκούς να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών, που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, στη διεύθυνση prokirixi@hnhs.gr. Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις στα τηλέφωνα: 210- 6551752, 210-6551824 εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00. Υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε την προκήρυξη σε ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ ΕΔΩ

Το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια