Απαντήσεις ΥΕΘΑ και Υπ. Εργασίας για χρόνια εργασιακά-ασφαλιστικά προβλήματα Στρατιωτικών που πρέπει να επιλυθούν (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Απαντήσεις ΥΕΘΑ και Υπ. Εργασίας για χρόνια εργασιακά-ασφαλιστικά προβλήματα Στρατιωτικών που πρέπει να επιλυθούν (ΕΓΓΡΑΦΑ)

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, με θέμα «Χρόνια προβλήματα απασχολούν τους Στρατιωτικούς και πρέπει επιτέλους να επιλυθούν», σας γνωρίζω ότι, για τα ζητήματα που τίθενται εν συνόλω στην επισυναπτόμενη επιστολή έχουν δοθεί απαντήσεις μέσω της παρούσας διαδικασίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο, τόσο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), όσο και μέσω της αντίστοιχης της Βουλής των Ελλήνων.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών, συνεργαζόμενο με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαιτέρως μάλιστα με τα αντίστοιχα των Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος σας γνωρίζω ότι, όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη, στην ιεραρχία και στις προαγωγές των στελεχών των ΕΔ εξετάζονται διεξοδικά και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποιούνται μόνο κατόπιν στοιχειοθετημένης υποβολής σχετικών προτάσεων εκ μέρους τους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΘΕΜΑ: Επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) σχετικά με εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

ΣXET.: H με αρ. πρωτ. 3160/31-8-2022 Αναφορά.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα, επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) σχετικά με εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την ψήφιση του ν. 4387/2016 (Α’ 85) θεσπίστηκε από 13.05.2016 νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ. Έτσι, από την ημερομηνία αυτή και εφεξής οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση τα άρθρα 7, 8 & 28 του εν λόγω νόμου και αποτελούνται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη ( όπως προβλέπεται στο άρθρο 7) και την ανταποδοτική σύνταξη ( όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 28 ).

Όσον αφορά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν.4387/2016, όπως ισχύει, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση: τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, τον χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, και τα ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών των πινάκων 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), προσδιορίζονται ρητώς οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται με το ειδικό μισθολόγιο του ν.4472/2017 (Α’ 74). Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση δεν διενεργούνται ασφαλιστικές κρατήσεις για κανέναν κλάδο ασφάλισης.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210) προσδιορίζονται οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο με ανώτατο όριο τα πέντε έτη. Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του εν λόγω διατάγματος, ορίζεται ότι στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που διορίζονται ως τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από 1.10.1990 και εφεξής, επιβάλλεται κράτηση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η εν λόγω κράτηση καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες αυτές υπολογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, οι εισφορές καταβάλλονται επίσης αυξημένες στο διπλάσιο και ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Σύμφωνα, άλλωστε, με τη γενικότερη ασφαλιστική-συνταξιοδοτική νομοθεσία, για την αναγνώριση οποιουδήποτε χρόνου ασφάλισης ως συντάξιμου απαιτείται η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι διπλές εισφορές που καταβάλλονται, προκειμένου να αναγνωριστούν οι ανωτέρω χρόνοι ως διπλάσιοι, θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Γ. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των παρ.1 και 9 του ως άνω άρθρου και Π.Δ. προβλέπεται κράτηση ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών υπαλλήλων που κατατάσσονται από 1.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνων που είχαν καταταγεί έως 30.09.1990 (η οποία διαμορφώθηκε στο ποσοστό αυτό μεταβατικά από 1.01.1993), ενώ με την παρ. 3 καθορίζεται ότι η εισφορά αυτή καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες.

Εξάλλου, με την αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Επιπλέον σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εισήχθη για πρώτη φορά από 1.01.2017 εργοδοτική εισφορά για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, η οποία εξελίχθηκε από την ημερομηνία αυτή έως και το έτος 2020 με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά προβλέφθηκαν με την αριθ. 111482/0092/2016 Υ.Α (Β’ 4005). Από 1.01.2020 και εφεξής το συνολικό ποσοστό για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για το Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, η προσαύξηση κατά τρία έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων πραγματοποιείται με την υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης, δεδομένου δε ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής, σύμφωνα με την παρ. 1β του αρ. 15 του ν. 4387/2016.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω αναγνωριζόμενος, κατόπιν εξαγοράς, χρόνος αποτελεί συντάξιμο χρόνο ασφάλισης και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4387/2016. Με τον ίδιο βέβαια τρόπο αντιμετωπίζονται και οι λοιποί πλασματικοί χρόνοι που προβλέπονται από την οικεία συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

Δ. Με προωθούμενη διάταξη, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή με το επόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο εντός των επόμενων εβδομάδων, λαμβάνεται πρόνοια για όλους τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις ανεξαρτήτως Μονάδας, ειδικότητας, έτος πρόσληψης και σχέσης εργασίας. Οι κανόνες ενιαιοποιούνται για όλους.

Συγκεκριμένα για κάθε πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας θα μπορούν να αναγνωρίζουν πέντε επιπλέον χρόνια καταβάλλοντας τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Τρεισήμισι χρόνια τώρα δεν έχετε λύσει ούτε ένα τώρα λίγο πριν τις εκλογές σας έπιασε ο πόνος θα ανταλλάσσετε έγγραφα και προτάσεις μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχει δημοσιονομικός
  χώρος το δούλεμα πάει σύννεφο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Που είναι το νομοσχέδιο? Ραντεβού στις εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με 20 χρόνια πραγματικά εξαγοραζεις αν θες αλλα 20 και βγαίνεις με πλήρη

  ΑπάντησηΔιαγραφή