Νέα ΚΥΑ: Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις ΕΔ-Ποιοι θα εκπαιδεύονται-Δείτε το ΦΕΚ

Νέα ΚΥΑ: Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις ΕΔ-Ποιοι θα εκπαιδεύονται-Δείτε το ΦΕΚ

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στις Ένοπλες Δυνάμεις φέρνει κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Οικονομικών. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2071/27.04.2022.

Άρθρο 1 Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) ιδρύονται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4763/2020 (Α’ 254), εντός των παρακάτω, κατά κλάδο, αναφερόμενων μονάδων:

α. Στον Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.):

(1) Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)

(2) Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)

(3) Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ)

(4) Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ)

(5) 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ)

(6) Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ)

(7) Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ’ ΚΝΟ)

(8) Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλείας Κτηνιατρικού (ΚΕΝΟΚ)

(9) Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών (ΟΦΑ)

(10) Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ).

β. Στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.):

(1) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕ Παλάσκας)

(2) Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ).

γ. Στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.):

(1) 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ)

(2) 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών (128 ΣΕΤΗ)

(3) Κέντρο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ)

(4) Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ)

(5) Μετεωρολογική Σχολή.

2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης.

Άρθρο 2 Εκπαιδευόμενοι

Στα ως άνω αναφερόμενα Κ.Δ.Β.Μ. δύνανται να εκπαιδεύονται:

α. Οι εν ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων, και κατ’ απονομή).

β. Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.

γ. Οι εν ενεργεία υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές υπαξιωματικοί και Επαγγελματίες Οπλίτες).

δ. Οι οπλίτες και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) των Ε.Δ.

ε. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 3 Διοικητική στελέχωση

Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. στελεχώνονται κατ’ελάχιστον, όπως παρακάτω:

α. Διευθυντής Κατάρτισης, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και διαθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.

β. Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και διαθέτει διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

γ. Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, δύναται να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριακόσιες ώρες Συμβουλευτικής.

δ. Υπεύθυνος Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης, δύναται να είναι Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. είναι μόνιμα στελέχη των Ε.Δ., τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 53 και στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020.

2. Οι εκπαιδευτές αποζημιώνονται με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.840/2/8277/Σ.82/11 Ιαν 2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 71) και επιλέγονται κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού από το εκάστοτε Κ.Δ.Β.Μ.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Άλλη μια "πατέντα" για να βολεύονται οι διάφοροι διακομματικοί "κολλητοί" με τα ορφανά πτυχία των παιδαγωγικών σχολών και η κάθε λογής "πλέμπα" ως και καλά εκπαιδευόμενοι. Στρεβλή ενσωμάτωση ενός παρωχημένου θεσμού των πρώιμων πασοκατζίδικων εποχών, στις πολύπαθες ΕΔ με την σφραγίδα του ΕΣΠΑ, που αντί να χρησιμοποιηθεί για κάτι παραγωγικό και δημιουργικό για τις ΕΔ, τις οδηγούν ταχύτατα στην ΔΥπαλλίστικη αποχαυνωση με αμφιβόλου ποιότητας δράσεις.

    ΑπάντησηΔιαγραφή