ΓΕΣ: Οδηγίες για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου από COVID (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΟΕΔ) δημοσίευσε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ, με ημερομηνία 02 Φεβ. 2022, που αφορά σε οδηγίες για την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο στρατιωτικό προσωπικό λόγω νόσησης τέκνου από COVID

Ειδικότερα:

1. Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, ότι με το άρθρο 66 του (β) όμοιου (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) τροποποιήθηκε το (α) σχετικό (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), σε ότι αφορά στις διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων από COVID-19.

2. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5Α της από 11 Μαρ 20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55). η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του (α) σχετικού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), προστέθηκαν παρ. 4 και 5 οι οποίες αφορούν στην χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, όπως παρακάτω:

α. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου από COVID-19, αυτή χορηγείται μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ' Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

β. Η χορηγούμενη άδεια ειδικού σκοπού έχει χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου από COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια.

γ. Μετά την χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού του προηγούμενου εδαφίου, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των περ. α, β, γ του άρθρου 5Α του (α) σχετικού, όπου αυτό είναι εφικτό, ήτοι:

(1) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό βάσει των καθηκόντων που ασκεί το προσωπικό.

(2) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο της υπηρεσίας.

(3) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 5 του (α) σχετικού.

(4) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παροχή των ανωτέρω, το προσωπικό δύναται να απουσιάζει κάνοντας χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις οικείες διαταγές μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού του ΓΕΣ.

δ. Για την παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων της παρ. 1, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ε. Εφόσον ο ένας εκ των δύο (2) γονέων, των οποίων το τέκνο νοσεί από COVID-19 εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν ο τελευταίος απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

στ. Εάν ο ένας εκ των δύο εργαζομένων είναι προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση της παρ. 2στ του παρόντος.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια