Η Προκήρυξη Εισαγωγής Αστυνομικών στη ΣΑΕΑ το 2022-23: Αριθμός εισακτέων-Προθεσμίες

Η Προκήρυξη Εισαγωγής Αστυνομικών στη ΣΑΕΑ το 2022-23: Αριθμός εισακτέων-Προθεσμίες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Διαγωνισμού για την για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών (ανδρών - γυναικών) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμεται όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α'/152) όπως ισχύει, υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων:

α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους.

β) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.

γ) Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

δ) Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.

ε) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

στ) Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.

Από τον αριθμό των εισαγομένων, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης (στ). Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη [Άρθρο 42, Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./ Α '/152), όπως ισχύει].

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις (για το 90% των θέσεων) του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2022. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 01/01/1993 και μεταγενέστερα [Άρθρο 9, Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. 1 -Α'/10-01-1995), όπως ισχύει].

β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση, μόνο οι επιτυχόντες/σες στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [άρθρο 13, του Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει].

δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις (για το 90% ή 10% των θέσεων) πρέπει, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να υποβάλουν οι ίδιοι, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τις Υπηρεσιακές Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αυτοπροσώπως εάν η προαναφερόμενη μέθοδος δεν είναι δυνατή στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι και την Τρίτη 08/03/2022 τα δικαιολογητικά  που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια