Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για αναγνώριση 5ετίας στα στελέχη ΕΔ και συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για αναγνώριση 5ετίας στα στελέχη ΕΔ και συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Συνταξιοδοτικά ζητήματα ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, ο σκοπός σύστασης του θεσμού των ΕΠΟΠ, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει σύμφωνα με τον ν.2936/2001 (Α΄166), ήταν η κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης των Μονάδων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με χαμηλόβαθμο και ηλικιακά αξιόμαχο προσωπικό. Οι προαναφερόμενες ανάγκες αποτέλεσαν και τον άξονα για την χάραξη του σταδιοδρομικού τους ορίζοντα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι ΕΠ.ΟΠ αναλαμβάνουν 7ετή υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ, εκτός εάν νωρίτερα έχει γίνει δεκτή τυχόν υποβληθείσα αίτηση παραίτησης. Μετά τη συμπλήρωση της 7ετούς υπηρεσίας μονιμοποιούνται κατόπιν αιτήσεως, με τον φέροντα βαθμό, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις και κριθούν βάσει των ατομικών φακέλων τους κατάλληλοι για μονιμοποίηση. Εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων και μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5(γ) του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την Υπηρεσία γίνεται με αίτηση του στελέχους πριν την συμπλήρωση εικοσιπενταετούς (25) πραγματικής υπηρεσίας. Επομένως, η υπόψη προϋπόθεση, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας στελεχών των ΕΔ.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ως άνω νόμου, θεσπίστηκε κλιμακωτή αύξηση των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου να υπολογιστεί στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ως συντάξιμος, ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ, που τελούν σε κατάσταση επικινδυνότητας (πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, κ.λπ.)

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120), τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Τα όρια των ετών υπηρεσίας που θέτουν οι προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται, ανεξάρτητα από την προέλευσή του (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ). Τυχόν τροποποίησή τους προς το ευνοϊκότερο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ) και θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των στελεχών των ΕΔ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των ΕΔ και προκειμένου να συμπληρωθούν τα προαναφερθέντα όρια ετών υπηρεσίας, έχει διαβιβάσει στο ΥΠΕΚΥ πρόταση για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄67) που αφορούν στην δυνατότητα αναγνώρισης πέντε (5) ετών πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, για το σύνολο των στελεχών των ΕΔ.

Ειδικότερα, προτάθηκαν τα παρακάτω:

Η υπόψη 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007.

Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.

Για την καταβολή των εισφορών αναγνώρισης όπως τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής οι σχετικές οδηγίες των Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/οικ.13567/329/08 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) και Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/40444/1053/21 Μαϊ 19/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ) εγκυκλίων.

Δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

Αναφορικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης παραμονής των ΕΠ.ΟΠ, πέραν του 50ου έτους της ηλικίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, αυτό έχει ήδη απασχολήσει την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία και το όλο ζήτημα ευρίσκεται στο στάδιο της επιτελικής μελέτης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των ΕΠ.ΟΠ οι οποίοι πρόκειται να αποστρατευτούν τα επόμενα έτη, αποτελεί στοιχείο το οποίο δεν δύναται να αποδεσμευθεί μέσω της παρούσας διαδικασίας καθόσον άπτεται της Δομής και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, τούτο όμως μπορεί να καταστεί δυνατό σε μία εκ των προσεχών συνεδριάσεων της αρμόδιας Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Συμφωνα με την Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/οικ.13567/329/08 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) και Αρ.Πρωτ.: Φ.10042/40444/1053/21 Μαϊ 19/ΥΠΕΚΑ&ΚΑ (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ) οδηγίες για επανυπολογισμό του ποσου αναγνωρισης υπάρχουν μόνο για τους Ε.Ε, οι απόστρατοι δικαιούνται επανυπολογισμό ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή