ΓΕΣ: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μον. Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούν (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών
Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών
Οπλιτών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΨΜΘΠ6-Ε7Δ ΕΔΥΕΘΑ: 218

Προκηρύσσουμε τη μετάταξη, για το έτος 2021 Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, για την κάλυψη τριών (3) Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (Ν.Ο.Θ.) Κατωτέρων Αξιωματικών, καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, για την κάλυψη δέκα (10) ΝΟΘ Μονίμων Υπαξιωματικών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3883/10, έχουν:

α. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠ.ΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν στη Μονάδα ή την υπηρεσία που υπηρετούν, μέχρι την 31 Δεκ 21, αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β», με επισυναπτόμενους τους τίτλους σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα - μεταπτυχιακό τίτλο κλπ) που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, τότε αυτά να συνοδεύονται από:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια