Χαρδαλιάς για ένταξη γυναικών στην Εθνοφυλακή και Υγειονομική περίθαλψη-Φορολόγηση αποζημίωσης-παροχές εθνοφυλάκων

Χαρδαλιάς για ένταξη γυναικών στην Εθνοφυλακή και Υγειονομική περίθαλψη-Φορολόγηση αποζημίωσης-παροχές εθνοφυλάκων

ΦΩΤΟ: Μάρτιος 2018 - Ο τότε Διοικητής ΑΣΔΕΝ και νυν Βουλευτής ΝΔ Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Μανωλάκος συγχαίρει με χειραψία την πρώτη Ελληνίδα δόκιμο γυναικά Εθνοφύλακα ελεύθερο σκοπευτή του Συντάγματος Εθνοφυλακής Ικαρίας

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Ζητούν θεσμοθέτηση κινήτρων οι Εθνοφύλακες της Καλύμνου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στους Εθνοφύλακες αλλά και στην Εφεδρεία γενικότερα δεν προβλέπει την προαγωγή οπλιτών μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Στο σχέδιο του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή έχει προβλεφθεί η δυνατότητα προαγωγής των Εθνοφυλάκων.

Περαιτέρω, οι Εθνοφύλακες εκπαιδεύονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την Υπομονάδα τους επί εθελοντικής βάσης και άνευ οικονομικής αποζημίωσης, ενώ η μη παρουσίασή τους δεν επισύρει την επιβολή ποινής. Η πρόσκληση Εθνοφυλάκων με επίδοση Φύλλων Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) έχει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας και επιλέγεται κυρίως για την ενεργοποίηση οργανικών Τμημάτων για τη συμμετοχή τους σε Εθνικές Διακλαδικές Ασκήσεις, όπως η ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ». Η Εθνοφυλακή εδράζεται στην εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των Εθνοφυλάκων στην Πατρίδα και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το γεγονός θα αλλοίωνε το θεμελιώδη χαρακτήρα του θεσμού.

Αναφορικά με την υγειονομική κάλυψη των Εθνοφυλάκων αλλά και των μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) της Χώρας.

Ειδικότερα, για τους Εθνοφύλακες ισχύουν τα παρακάτω:

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρ.7 του ν.1295/1982 (Α' 126), καθορίζεται ότι «Οι Εθνοφύλακες, που εκτελούν αποστολή ή υπηρεσία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, δικαιούνται προσωπική υγειονομική περίθαλψη, εάν ασθένησαν ή έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής. Η έκταση και το είδος της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την υγειονομική περίθαλψη των Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών.»

Από τον Απρίλιο του 2020, δόθηκε η δυνατότητα στους Εθνοφύλακες των ενεργών Μονάδων Εθνοφυλακής, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων τους, πραγματοποίησης άπαξ ετησίως, αιματολογικών εξετάσεων, με μέριμνα των Μονάδων Υγειονομικού του ΣΞ.

Γενικότερα όμως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι Εθνοφύλακες και τα μέλη των οικογενειών, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ΣΝ του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως κάθε πολίτης. Παράλληλα, υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ΣΝ των Ενόπλων Δυνάμεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της ένταξης των γυναικών στην Εθνοφυλακή, στο άρθρο 6 του ν.705/1977 (Α' 279), «επιτρέπεται η εθελούσια κατάταξις εις τας Ενόπλους Δυνάμεις Ελληνίδων ηλικίας από δέκα οκτώ έως τριάκοντα δύο ετών, ανεξαρτήτως καταστάσεως εις την οποίαν τελεί η Χώρα, είτε προς εκπλήρωσιν στρατιωτικής υποχρεώσεως, είτε δι’ επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν, κατά τα ειδικώτερον εις τας επομένας διατάξεις οριζόμενα».

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.1295/1982 (Α' 126), οι Μονάδες Εθνοφυλακής επανδρώνονται με προσωπικό από τον Ενεργό Στρατό, από την εφεδρεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν υπηρετεί, και από προσωπικό που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Πάντως κατά τον παρόντα χρόνο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του θεσμού της Εθνοφυλακής, εξετάζεται η δυνατότητα να υπηρετούν γυναίκες σε εθελοντική βάση σε αυτή.

Σε ό,τι έχει σχέση με τις μετακινήσεις των Εθνοφυλάκων, σε αυτούς δύνανται να χορηγούνται, υπό προϋποθέσεις των θεσμικών κειμένων του ΓΕΣ, Καταστάσεις Επιβίβασης (ΚΕ) για τις μετακινήσεις τους.

Αναφορικά με την χορήγηση εξοπλισμού, τα αρμόδια ανεφοδιαστικά όργανα χορηγούν στα Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), τα αντίστοιχα εφόδια και υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές της Υπηρεσίας, τις προσκτήσεις μέσων και υλικών, με γνώμονα την προτεραιοποίηση που έχει καθορισθεί για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του Ενεργού Στρατού, μεταξύ των οποίων είναι και τα ΤΕΘ.

Σε ό,τι έχει σχέση με τα φορολογικά ζητήματα που τίθενται, η αποζημίωση που παρέχεται στους Εθνοφύλακες, έναντι αποδοχών, τροφής, ιματισμού και υπόδησης, δεν συνδέεται με αντίστοιχα παραστατικά εξόδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος». Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν δύναται να διαχωριστεί ακριβώς ποιο ποσό αφορά σε αποδοχές και ποιο σε τροφή, ιματισμό και υπόδηση και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, υποβάλλεται σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και υπόκειται στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τους Εθνοφύλακες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ρυθμιστεί εκ νέου το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης της καταβληθείσας αποζημίωσης, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου που διέπει το θεσμό της Εθνοφυλακής.

Πέραν των παραπάνω, η θέσπιση παροχών με σκοπό την επιβράβευση των Εθνοφυλάκων που συμμετέχουν ανελλιπώς στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής κάθε έτος για το επόμενο (δυναμική διαδικασία), αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του ΥΠΕΘΑ, αλλά και του ΓΕΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δοθεί οι παρακάτω παροχές επιβράβευσης, οι οποίες είναι συναφείς με αυτές που δίδονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι σημαντικές, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια χορήγησης επιπλέον παροχών:

Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια των μελών των οικογενειών των Εθνοφυλάκων (Α' βαθμού συγγένειας), που συνοικούν με τον Εθνοφύλακα στην ίδια περιοχή.

Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια των τέκνων των Εθνοφυλάκων, που φοιτούν σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο διαμονής τους.

Στα στρατευμένα τέκνα Εθνοφυλάκων, των οποίων ο πατέρας τους υπηρετεί σε Μονάδα Εθνοφυλακής του Δ'ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ (πλην ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ και των ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ), εξετάζεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετάθεσης, υπό το πρίσμα των υπηρεσιακών κριτηρίων, σε Φρουρά συμφερόντων. Στους υπηρετούντες στο Γ'ΣΣ ή στα ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΕΘ 5ης ΤΑΞΠΖ, για τα τέκνα τους ισχύει το αυτό μετά από 5μηνη υπηρεσία.

Είσοδος στις Στρατιωτικές Λέσχες (πλην ΛΑΕΔ και ΛΑΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) του τόπου που υπηρετούν, των Εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α' βαθμού συγγένειας), καθώς και των τέκνων τους που φοιτούν σε άλλο τόπο μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, με την έκδοση δελτίου εισόδου.

Είσοδος στα ΚΑΑΥ, όχι για διαμονή, του τόπου που υπηρετούν, των Εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α' βαθμού συγγένειας), με την έκδοση σχετικού δελτίου εισόδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά ο υπεύθυνος Σχηματισμός σε συνεργασία με τις προϊστάμενες διοικήσεις των Εθνοφυλάκων.

Βράβευση, με αναμνηστικό δίπλωμα, των τέκνων των Εθνοφυλάκων, που τυγχάνουν αριστούχοι μαθητές, απόφοιτοι Β' και Γ' Τάξης Λυκείου.

Δυνατότητα πραγματοποίησης, άπαξ ετησίως, αιματολογικών εξετάσεων, με μέριμνα της κατά τόπους αρμόδιας υγειονομικής Μονάδας του ΣΞ (ΣΝ, ΚΙΧΝΕ, ΤΥΕΘ, ΤΥΓ).

Ένταξη των Εθνοφυλάκων στο πρόγραμμα του ΣΞ με την Τράπεζα Πειραιώς επωφελούμενη των ειδικών παροχών και υπηρεσιών του Συμφωνητικού Συνεργασίας για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό των ΕΔ και τις οικογένειες αυτού.

Παραθερισμός των Εθνοφυλάκων μετά των οικογενειών τους, στις παραθεριστικές σειρές των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στο ΚΑΑΥ όπου παραθερίζει το μόνιμο προσωπικό της Μονάδας, στην οποία ανήκουν.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία τιμά την αποστολή και το έργο των Εθνοφυλάκων, γνωρίζει τα ζητήματα που τους απασχολούν και μεριμνά διαρκώς για την βελτίωση των συνθηκών, υπό τις οποίες υπηρετούν, ενώ παράλληλα δρομολογεί δράσεις για την επίλυσή τους, τόσο με την επεξεργασία ενός νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, όσο και με παρεμβάσεις σε συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια