Προκήρυξη για Μετάταξη Ανθστών-Υπξκών-Εθελοντών-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ ΠΑ στα Σώματα Αξκων-Υπξκων (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αναρτήθηκε σήμερα (22/11/2021) στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 975Δ6-8ΣΕ) η απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας για τη μετάταξη Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών, Εθελοντών/Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Σώματα αξιωματικών και υπαξιωματικών -αντίστοιχα- για την κάλυψη κενών θέσεων.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:

α. Τη μετάταξη για το έτος 2021 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2021 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη εκατόν τεσσάρων (104) κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και πέντε (5) θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία-Επισμηνία και τεσσάρων (4) Σμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται, ο αριθμός των θέσεων και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών (πτυχία), φαίνονται στους πίνακες της προκήρυξης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν :

α. Για τις θέσεις αποφοίτων ΑΣΣΥ, μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί.

β. Για τις θέσεις Εθελοντών-Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών, οι ΕΜΘ Αρχισμηνίες και Επισμηνίες καθώς και οι ΕΠΟΠ Επισμηνίες-Σμηνίες, των 1ης, 2ης και 3ης σειρών κατάταξης 2002, 2003 και 2005 αντίστοιχα που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 12ετή τουλάχιστον πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την κατάταξή τους.

Οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 στη Μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα, όπως τα Παραρτήματα «Α» και «Β». Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες, να υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΑ/Β1/2β με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής την 14η Ιανουαρίου 2022.

Δείτε την σχετική Προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια