Μετάταξη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον. Υπξκων ΠΝ έτους 2021 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/12.10.2021 εκδόθηκε η με Αριθμό Φ.415/1/243108 Σ.6026 «Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) προέλευσης Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), κατόπιν μετάταξης, έτους 2021»

Προκηρύσσονται, για το έτος 2021, δύο θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) του ΠΝ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες/εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων, καθορίζονται στο παρακάτω πίνακα (Παράρτημα «Β»):

Κλικ για μεγέθυνση:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ, και κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Όσοι επιθυμούν μετάταξη απαιτείται να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», επισυνάπτοντας σε αυτή αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια