Επιβολή Διοικητικού Προστίμου 300€ στα στελέχη λόγω μη Διεξαγωγής Rapid Test ή PCR με πληρωμή (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΝ σχετικά με τα Μέτρα Προστασίας κατά της Μετάδοσης COVID-19 / Επιβολή Διοικητικού Προστίμου και ΣΧΕΤΙΚΑ: α. ΦΕΚ Β' 4207/12 Σεπ 21 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», β. Φ. 400/344/351271/Σ.6710/14 Σεπ 21/ΓΕΕΘΑ/Β1, γ. Φ. 900.2/56/239902/Σ.5411/15 Σεπ 21/ΓΕΝ/Β3, δ. WAF 151623Ζ ΣΕΠ 21/ΓΕΝ και ε. Φ.400/357/352827/Σ.7026/23-09-21/ΓΕΕΘΑ/Β1 (Ο.Σ.Σ.)

1. Γνωρίζεται, ότι με το σχετικό (α), καθίσταται μεταξύ άλλων υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, για όλο το στρατιωτικό (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, ΣΕΑ, ΟΒΑ) και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εργάζεται με φυσική παρουσία, πλην του προσωπικού παραγράφου 4 σχετικού (β) καθώς και των οπλιτών θητείας για τους οποίους θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική διαταγή.

2. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον COVID-19, διενεργούνται έναντι αντιτίμου, με επιβάρυνση του προσωπικού, με την μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (RAPID TEST) ή με την μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές - φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

3. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εβδομάδα που το στέλεχος παρέχει εργασία με φυσική παρουσία και ισχύει για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας του, οπότε και επαναλαμβάνεται περιοδικώς.

4. Οι διαδικασίες διενέργειας των ελέγχων καθώς και της έκδοσης των κατάλληλων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά (α) και (β).

5. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στελέχη / υπάλληλοι, δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις σχετικού (α), επιβάλλεται ως άρθρο 6 ομοίου, για κάθε παράβαση της υποχρέωσής τους, διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300€), σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα ευρώ (150€) σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

6. Εφόσον το πρόστιμο, υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του στελέχους / υπαλλήλου, παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του.

7. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, ήτοι της Διευθύνσεως ΓΕΝ/Ε3, την οποία και οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί το στέλεχος / υπάλληλος με σχετική βεβαίωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α».

8. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από την κάθε Υπηρεσία αμελλητί και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σχετικού (α) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, μέσω WΑΝ απευθείας με διαβιβαστικό έγγραφο στις Διευθύνσεις ΓΕΝ/Ε3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ και ΓΕΝ/Ε3-ΙV/ ΤΜΗΜΑΡΧΗΣ ή μέσω υπηρεσιακού e-mail στις Διευθύνσεις και με κοινοποίηση κατά περίπτωση, στις Διευθύνσεις ΓΕΝ/Β3-ΙΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) ή ΓΕΝ/Β5 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή στα email ή (με συνημμένο) καθώς και στα τυχόν προϊστάμενα κλιμάκια (άνευ συνημμένου), προκειμένου εν συνεχεία εκδοθεί η αντίστοιχη πράξη επιβολής προστίμου. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς και της πράξης επιβολής προστίμου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί συνολικά εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.

9. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής της εν λόγω βεβαίωσης, αποστέλλεται αμελλητί αντίστοιχα σήμα (OSCAR), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Β».

10. Η εκδοθείσα από την Διεύθυνση ΓΕΝ/Ε3 πράξη επιβολής προστίμου, κοινοποιείται ταυτόχρονα με την έκδοση της στον υπόχρεο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, μέσω της Υπηρεσίας του.

11. Ο υπόχρεος, δύναται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλει ένσταση στον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας προσωπικού που βεβαίωσε την παράβαση. Η ένσταση εξετάζεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή ένστασης, η υποβολή ένστασης καθώς και η τυχόν συμμόρφωση του στελέχους / υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά το διάστημα αυτό, δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του ανωτέρω διοικητικού προστίμου.

12. Εφαρμογή των ανωτέρω, από λήψεως του παρόντος.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια