Έκτακτες Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Στρατιωτικών: Ερώτηση στη ΒτΕ

Έκτακτες Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Στρατιωτικών: Ερώτηση στη ΒτΕ

Κατατέθηκε Ερώτηση (8582/25-08-21) στη Βουλή από τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Φραγγίδη και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα «Έκτακτες Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με τον ν.3883/10, οι μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες: για τις μεν τακτικές μεταθέσεις λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κριτηρίων (υπηρεσιακά, κοινωνικά, αντικειμενικά), ακολουθώντας τη διαδικασία μοριοδότησης, μέσω της οποίας όποιος διαθέτει περισσότερα μόρια διεκδικεί με καλύτερες προϋποθέσεις την υλοποίηση της επιθυμίας μετάθεσής του, οι δε έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, απλά με κάποιους περιορισμούς.

Συνήθως οι έκτακτες μεταθέσεις ήταν περιορισμένες στον αριθμό, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ποτέ όμως ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων δεν έφτασε στο σημείο να πλησιάζει τον αριθμό των κανονικών μεταθέσεων. Φέτος, ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων, ειδικά στο ΣΞ, έφτασε σε αριθμό εφάμιλλο με αυτό των κανονικών, θέτοντας υπόνοιες για καταστρατήγηση του πνεύματος του νομοθέτη.

Κατ’ αντιστοιχία, υλοποιούνται αποσπάσεις και διαθέσεις στρατιωτικού προσωπικού δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα τόσο στο προσωπικό όσο και στις Μονάδες.

Προκειμένου να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την μη τήρηση των διατάξεων του σχετικού νόμου, αλλά και την αδικία που γίνεται στο πρόσωπο μεγάλου αριθμού στελεχών υπέρ των γαλάζιων παιδιών, και κυρίως να δοθεί λύση στα υπόψη προβλήματα, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3883/10, οι μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κριτηρίων, υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά. Με βάση τα κριτήρια και ανάλογα με τα προσόντα τους, τα στελέχη συγκεντρώνουν μόρια και με βάση αυτά υποβάλουν κάθε χρόνο επιθυμία μετάθεσης σε συγκεκριμένη φρουρά.

Όμως, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, οι έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, απλά με κάποιους περιορισμούς.

Συνήθως ανακοινωνόταν κάποιες έκτακτες μεταθέσεις, περιορισμένες στον αριθμό, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως για στελέχη που επέστρεφαν από άδεια ανατροφής τέκνου, για θέματα υγείας, ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης ή για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

Ποτέ όμως ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων δεν έφτασε στο σημείο να πλησιάζει τον αριθμό των κανονικών μεταθέσεων.

Φέτος, ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή αυτών που δεν υπόκεινται σε αντικειμενικά κριτήρια, δεν τηρείται η επετηρίδα των μορίων των στελεχών, ειδικά στο ΣΞ έφτασε σε αριθμό εφάμιλλο με αυτό των κανονικών. Αυτό βάζει σε υποψία ότι υπάρχει καταστρατήγηση του πνεύματος του νομοθέτη.

Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει μεγάλος αριθμός αποσπάσεων τόσο στελεχών όσο και οπλιτών θητείας προς ωφέλεια των Στρατιωτικών Λεσχών, των Στρατιωτικών Πρατηρίων, καθώς και των Μειζόνων Σχηματισμών.

Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που αυτές οι αποσπάσεις μετατρέπονται σε επ’ αόριστο διάθεση, αποψιλώνοντας έτσι τις επιχειρησιακές μονάδες και φέρνοντας τους διοικητές σε απόγνωση διότι ενώ γραφειοκρατικά φαίνεται ότι έχουν αυξημένα ποσοστά επάνδρωσης αυτό δεν ισχύει.

Δεδομένου ότι, τα στελέχη των ΕΔ, αλλά και οι στρατεύσιμοι αισθάνονται ότι οι μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Δεδομένου ότι, η ενδικοφανής προσφυγή θεσπίστηκε από τον νομοθέτη για να επανεξετάζεται το αίτημα του ενδιαφερόμενου και να παρέχεται η προοπτική ότι το πρόβλημα του στελέχους θα τύχει ευνοϊκής εξέτασης και ενδεχόμενης τροποποίησης.

Δεδομένου ότι, το σύστημα μοριοδότησης δείχνει να μην καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔ ή/και τις προσωπικές ανάγκες των στελεχών ή πολλώ δε μάλλον παρακάμπτεται για να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μιας μικρής ομάδας στελεχών του στρατεύματος.

Δεδομένου ότι, οι μεταθέσεις, τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες, θα ήταν δυνατόν να προσδιορισθούν – υλοποιηθούν με αντικειμενικότερο τρόπο αν είχαν κωδικοποιηθεί όλες οι θέσεις σε κάθε σχηματισμό – μονάδα, είχαν αντιστοιχισθεί με καθορισμένες περιγραφές θέσεων εργασίας και είχαν συσχετισθεί με το σύστημα μοριοδότησης.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Πόσες έκτακτες μεταθέσεις ανακοινώθηκαν το έτος που διανύουμε ανά κλάδο και ειδικότερα στο ΣΞ;

Ήταν όλες σύννομες με αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους;

Παρακαλώ όπως μας διαθέσετε στατιστικά στοιχεία για κάθε μία από τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 5 του Ν. 3883/10;

2. Για ποιο λόγο, εφόσον επιθυμείτε να επικρατεί πνεύμα δικαίου χωρίς υπόνοιες για παρατυπίες, οι έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε αντικειμενικά κριτήρια (μοριοδότηση) ανακοινώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτό των κανονικών μεταθέσεων;

Ποιος ήταν ο λόγος που τις επέβαλε και όλοι αυτοί/-ές που μετατέθηκαν με τις έκτακτες μεταθέσεις δεν ενσωματώθηκαν στη διαδικασία των κανονικών μεταθέσεων ώστε η τοποθέτηση να υλοποιηθεί ανάλογα με τα μόρια που διέθεταν;

3. Όσα στελέχη και οπλίτες θητείας λαμβάνουν απόσπαση επιστρέφουν στις μονάδες τους άμεσα μετά το πέρας του χρονικού ορίου που ορίζει ο νόμος;

Καταχωρούνται οι Αποσπάσεις – Διαθέσεις από τις Διοικήσεις των Μονάδων στο σύστημα ΕΣΕΠ ή σε κάποιο άλλο κεντρικό σύστημα ώστε να υπάρχει έλεγχος;

Όσο χρονικό διάστημα τα στελέχη βρίσκονται σε απόσπαση – διάθεση σε Στρατιωτικές Λέσχες, Στρατιωτικά Πρατήρια, Γραφεία Ταξιαρχιών λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μόρια του στρατιωτικού καταστήματος – μονάδας όπου βρίσκονται με απόσπαση – διάθεση ή συνεχίζουν να λαμβάνουν τα μόρια της επιχειρησιακής μονάδας που έχουν κανονικά τοποθετηθεί;

Εάν δεν καταγράφεται, πως ενημερώνονται οι διευθύνσεις των όπλων ώστε το χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκτός της Επιχειρησιακής μονάδας να μην το καταχωρούν ως χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας;

4. Τι θα πράξετε ώστε να επέλθει στις τάξεις των στελεχών το κλίμα δικαιοσύνης;

5. Θα επανέλθουν άμεσα όσοι βρίσκονται με απόσπαση – διάθεση πέραν του προβλεπόμενου στις οργανικές τους μονάδες ή θα συνεχίσουν οι διοικητές να έχουν πλασματική διαθεσιμότητα στα ποσοστά στελέχωσης;

Θα περιορίσετε και θα ελέγξετε τον αριθμό των εκτάκτων μεταθέσεων ή θα έχουμε στελέχη δύο ταχυτήτων; Αυτών που για να τοποθετηθούν στον τόπο συμφερόντων τους θα πρέπει να γυρίσουν τον Ελλαδικό χώρο δύο φορές και αυτών που θα τοποθετούνται στον τόπο επιθυμίας τους ακόμη και με τα μισά από τα μόρια της προηγούμενης κατηγορίας;

6. Πόσες ενδικοφανείς προσφυγές έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και ποιο είναι το αποτέλεσμα από την εξέτασή τους σε δεύτερο βαθμό;

7. Έχετε την πρόθεση επαναξιολόγησης - αναθεώρησης του συστήματος μεταθέσεων - μοριοδότησης για το σύνολο των στελεχών των ΕΔ, με γνώμονα την ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια και το αξιόμαχο του στρατεύματος, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα μη αντικειμενικής και άδικης αξιοποίησης του στρατιωτικού προσωπικού; Αν ναι πότε σχεδιάζετε να το πράξετε;

8. Προτίθεστε να κωδικοποιήσετε όλες τις θέσεις σε κάθε μονάδα και την αντιστοίχισή τους με καθορισμένες περιγραφές θέσεων εργασίας, ώστε με την αντίστοιχη συσχέτισή τους με το σύστημα μοριοδότησης να συνδράμουν στη λύση του προβλήματος των μεταθέσεων;

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια