ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπολογισμοί για αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης-Φόρο & Εισφ. Αλληλ. αναδρομικών 11μηνου-ΜΤΣ [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπολογισμοί για αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης-Φόρο & Εισφ. Αλληλ. αναδρομικών 11μηνου-ΜΤΣ [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]

Ο ε.α. Υ/Α ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ www.staratalogia.gr), μας έστειλε τα παρακάτω:

Α) Υπολογισμοί (με έξοδο προ 5/2016) συντάξεων με τα αυξημένα ποσοστά από 10/2019 (2 παραδείγματα)

Β) Υπολογισμός φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης αναδρομικών 11μήνου στα έτη 2015, 2016

Γ) Υπολογισμό πληρωτέου ΜΤΣ χωρίς την μείωση ν. 4093/2012

Δ) Γενικές παρατηρήσεις

Ειδικότερα:

Α. Δύο παραδείγματα με έξοδο προ 5/2016 με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από 10/2019:

1) Με Συντάξιμες αποδοχές 2.129,26:

α) Ν.4387/2016

Ενημερωτικό σύνταξης 5/2021 με 34 έτη-9μ-16ημ (33,48%)

ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.319,03

Εθνική 384,00 + Ανταποδοτική 712,88 + Προσ. διαφορά 287,96 = 1.384,84 ΜΙΚΤΑ.

Κρατήσεις: Περίθαλψη 65,81 + φόρος 153,18 + ειδ. εισφορά 7,02 = 226,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΑ 1.158,83 (1.384,94 - 226,01) ΠΛΗΡΩΤΕΟ

β) Με τα αυξημένα ποσοστά από 10/2019

Ενημερωτικό σύνταξης π.χ. 8/2021 με 34 έτη-9μ-16ημ

36,79% (34 = 34,81% + 9/12 x 2,50% = 1,87% + 16/365 x 2,50% = 0,11%)

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.097,31 (384 εθνική + 783,35 ανταποδοτική - (μείον)70,04 κράτηση ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)

(εθνική + ανταποδοτική x 6% = κράτηση περίθαλψη)

Εθνική 384,00 + Ανταποδοτική 783,35 (2.129,26 x 36,79%) + Προσ. Διαφορά 221,72 (1.319,03 - 1.097,31) = 1.389,07 ΜΙΚΤΑ.

Κρατήσεις Περίθαλψη 70,04 φόρος + 153,18 + Ειδ. Εισφορά 7,02 = 230,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΑ 1.158,83 (1.389,07 - 230,24) ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ΠΛΗΡΩΤΕΟ παραμένει ΙΔΙΟ και με τα αυξημένα ποσοστά, αλλά η προσωπική διαφορά από τα 287,96 ευρώ, θα γίνει 221,72 ευρώ (μείωση 66,24 ευρώ).

όχι αναδρομικά

2) Με συντάξιμες αποδοχές 890,02 (ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ):

α) Ν.4387/2016

Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης 5/2021 με 40 έτη (42,80%)

ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 632,77

Εθνική 268,80 (384 x 70%) + Ανταποδοτική 380,93 + Προσ. Διαφορά 22,02 = 671,75 ΜΙΚΤΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 38,98

ΑΡΑ 632,77 ΠΛΗΡΩΤΕΟ

β) Με τα αυξημένα ποσοστά από 10/2019

Ενημερωτικό σύνταξης π.χ. 8/2021 με 40 έτη (50,00%)

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 670,98 (268,80 Εθνική + 445,01 ανταποδοτική (890,02 x 50%) - (μείον) 42,83 κράτηση ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ(αρνητική) - 38,21 (632,77 - 670,98)

ΑΡΑ ΜΕΙΚΤΕΣ. Εθνική 268,80 + Ανταποδοτική 445,01 -(μείον) 16,19 Προσ. Διαφορά (38,21 - 22,02) = 697,62 ΜΕΙΚΤΑ

Επειδή έχει αρνητική Προσ. Διαφορά η σύνταξη θα προσαυξάνεται κατά 1/5 της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα εντός 5 ετών.

Δλδ 16,19 διά 5 έτη = 3,24 ΜΕΙΚΤΑ αύξηση

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 16,19 x 23 μήνες (πχ έως 8/2021) = 372,37 ΜΕΙΚΤΑ.

Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ υπολογισμού φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης αναδρομικών 11/μήνου στα έτη 2015, 2016:

Έχω το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του ΕΦΚΑ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ):

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (στο αριστερό μέρος, του ενημερωτικού γράφει: Επιστροφές Περιόδου 11/6/2015 έως 31/12/2015) πληρωτέο ποσό ...

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015

1) έως 20.000 ευρώ εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (δλδ ΣΥΝΟΛΟ κύριας σύνταξης, μέρισμα, επικουρική, είσπραξη ενοικίου -αν έχει-, τόκοι, αναδρομικά) η εισφορά αλληλεγγύης έχει ποσοστό 0,7%. Εάν το σύνολο ξεπερνά τις 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 1,40% ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ.

2) ο φόρος είναι 22% έως 25.000 ευρώ εισόδημα σύνολο (κύρια σύνταξη, μέρισμα, επικουρική, αναδρομικά)

Άρα α) αν έχει πληρωτέο αναδρομικών για το 2015 π.χ. 800 ευρώ και το σύνολο εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης είναι έως 20.000 ευρώ τότε 800 x 22,70% (22% + 0,7%) = 181,60 ευρώ φόρος και εισφορά αλληλεγγύης μαζί.

β) αν ξεπερνά τις 20.000 με τα αναδρομικά π.χ. 800 ευρώ και έχει π.χ. 19.400 ευρώ ήδη εισόδημα, τότε με τα αναδρομικά μαζί θα έχει 20.200 x 1,40% = 282,80 - 135,80 (19.400 x 0,7%) = 147,00 εισφορά αλληλεγγύης και 800 x 22% = 176 ευρώ φόρο.

Αρά φόρος και εισφορά αλληλεγγύης μαζί 147,00 + 176 = 323,00 σύνολο.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (στο δεξιό μέρος, του ενημερωτικού γράφει: Επιστροφές περιόδου 1-1-2016 έως 12-5-2016) πληρωτέο ποσό...

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016

1) Από 12.000 έως 20.000 ευρώ = 8.000 εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (δλδ σύνολο κύριας σύνταξης, μέρισμα, επικουρική, είσπραξη ενοικίου -αν έχει-, τόκοι, αναδρομικά) η εισφορά αλληλεγγύης έχει ποσοστό 2,2%. Εάν το σύνολο ξεπερνά τις 20.000 έως 30.000 ευρώ τότε στο υπερβάλλον ποσό το ποσοστό εισφοράς αλληλεγγύης, θα είναι 5%.

2) Ο φόρος είναι 22% έως 20.000 εισόδημα (κύρια σύνταξη, μέρισμα, επικουρική, αναδρομικά). Εάν το σύνολο ξεπερνά τις 20.000 έως 30.000 ευρώ τότε στο υπερβάλλον ποσό ο φόρος είναι 29%.

Άρα: α)εάν έχει πληρωτέο αναδρομικών για το 2016 π.χ. 800 ευρώ και το σύνολο εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης είναι έως 20.000 ευρώ τότε 800 x 24,20% (22% φόρος + 2,2% εισφορά ) = 193,60 ευρώ φόρος και εισφορά αλληλεγγύης μαζί.

β) αν ξεπερνά τις 20.000με τα αναδρομικά π.χ. 800 ευρώ και έχει π.χ. 19.400 ευρώ ήδη εισόδημα. Άρα με τα αναδρομικά μαζί θα έχει 20.200 οπότε 20.000 - 19.400 = 600 x 24,20% (22% φόρος + 2,2% εισφορά) = 145,20 και 20.200 - 20.000 = 200 x 34% (29%φόρος + 5% εισφορά) = 68,00 ευρώ

Άρα φόρος και εισφορά αλληλεγγύης μαζί 145,20 + 68,00 = 213,20 σύνολο

Γ. Παράδειγμα υπολογισμού πληρωτέου ΜΤΣ χωρίς την μείωση ν. 4093/2012 (από 1-1-2021;;):

Έχω ενημερωτικό 5/2021 (με την μείωση ν. 4093/12)

ΜΕΙΚΤΑ 134,83 - Κρατήσεις 13,48 ν.4093 - 4,04 ΝΙΜΤΣ - 1,35 ΕΑΑΣ - φόρος 13,46 = 102,50 ΠΛΗΡΩΤΕΟ

Έχω ενημερωτικό πχ 8/2021 (χωρίς την μείωση ν. 4093/12)

ΜΕΙΚΤΑ 134,83 - κρατήσεις 4,04 ΝΙΜΤΣ - 1,35 ΕΑΑΣ - φόρος 15,16 = 114,28 ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΑΡΑ αύξηση πληρωτέου θα είναι ο μήνας 11,78 ευρώ (114,28 - 102,50)

Αναδρομικά;;;; από 1-1-2021 έως πχ 8/2021 8 x 11,78 = 94,24 ευρώ.

ΥΠΟΨΙΝ λόγω της ...αύξησης πληρωτέου ΜΤΣ θα αυξηθεί ο φόρος στην κύρια σύνταξη 1,39 ευρώ και στο ΕΤΕΧ  (για αποστράτους ΣΑ) θα αυξηθεί ο φόρος 0,13 ευρώ.

Δ. Γενικές παρατηρήσεις

1) Χωρίς την κράτηση ΕΑΣ Ν3865/2010 (όταν σταματήσει;;) θα αυξηθεί η κύρια σύνταξη περίπου καθαρά 25,00 ευρώ με την κατάργηση της, (όσοι έχουν π.χ. 50,00 ευρώ κράτηση ΕΑΣ στο μηνιαίο κύριας σύνταξης).

2) Στην εισφορά αλληλεγγύης φορολογικού έτους 2020 θα υπολογιστούν τα ποσά συντάξεων της κύριας, επικουρικής και μερίσματος (όχι π.χ. ποσά ενοικίου, τόκων).

3) Σε περίπτωση που έχουμε αύξηση πληρωτέου σε μία από τις τρεις (3) συντάξεις [ΚΥΡΙΑ ή ΜΤΣ ή ΕΤΕΧ (για αποστράτους ΣΑ)] τότε στις άλλες δύο συντάξεις θα μειωθεί το πληρωτέο λόγω αύξησης του συνολικού προκρατούμενού φόρου στις τρεις (3) συντάξεις.

4) Με βάση τον παρακάτω Πίνακα υπολογίζουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης έως 30/09/19 και από 01/10/19:

Δημοσίευση σχολίου

21 Σχόλια

 1. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ:
  1. Τα 34 Έτη 09 Μήνες 15 Ημέρες έως 30/09/2019 αντιστοιχούν σε ποσοστό αναπλήρωσης 33,48% και υπολογίζεται με βάση τον πίνακα (ΔΕΣ ΕΔΩ https://2.bp.blogspot.com/-UiBRvBRlQys/XrxlDx8xm-I/AAAAAAAAQBs/6KQsR588mYkJK2Y7o22LWIrTpNHcRlb7gCLcBGAsYHQ/s1600/pa12.jpg) όπως παρακάτω:
  (15x0,77%) + (3x0,84%) + (3x0,9%) + (3x0,96%) + (3x1,03%) + (3x1,21%) + (3x1,42%) + (1x1,59%) + ((09/12)x1,59%) + ((15/365)x1,59%) = (0,1155 + 0,0252 + 0,0270 + 0,0288 + 0,0309 + 0,0363 + 0,0426 + 0,0159 +0,01193 + 0,00065) = 0,33478 = 33,48%
  2. Με τα αυξημένα ποσοστά από 01/10/2019 τα 34 Έτη 09 Μήνες 15 Ημέρες αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπλήρωσης 36,79% και υπολογίζεται με βάση τον πίνακα (ΔΕΣ ΕΔΩ https://2.bp.blogspot.com/-UiBRvBRlQys/XrxlDx8xm-I/AAAAAAAAQBs/6KQsR588mYkJK2Y7o22LWIrTpNHcRlb7gCLcBGAsYHQ/s1600/pa12.jpg) όπως παρακάτω:
  34,81% + 1,87% (9/12 x 2,50%) + 0,11% (16/365 x 2,50%) = 36,79%
  (Σημείωση: για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεί κάποιος να μου πει τι λέει το άρθρο δεν το καταλαβαίνω συγνωμη.....
  Είναι να πάρουμε? Να δώσουμε?
  Τίποτα απ αυτά τα δύο??
  Τι ακριβώς και είναι τόσο σημαντικό????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. UNKNOWN 9.51.00
   1)Εάν ...........σταματήσει(;;) η μείωση ν4093/2012 στο ΜΤΣ τότε ΜΟΝΟ θα έχομε αύξηση πληρωτέου στο ΜΤΣ.
   2)Με τ αυξημένα ποσοστά που ισχύουν από 1-10-2019 (για έξοδο προ 5/2016)
   (α)εάν ΔΕΝ .....καλύψεις το ποσό της προσωπικής διαφορά σου, η αύξηση θα σου είναι.....λογιστική (δλδ θα παραμείνει ίδιο το πληρωτέο σου στην κύρια σύνταξη σου),αλλά θα έχεις μείωση της προσωπικής διαφορά σου΄
   (β)Εάν ......την καλύψεις την προσωπική διαφορά σου τότε ΜΟΝΟ θα έχεις αύξηση πληρωτέου στην κύρια σύνταξη σου.

   Διαγραφή
 3. Να συμπληρώσω στην παραπάνω ανάρτηση μου923-6-2021)
  1)Τ αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων που ισχύουν από 1-10-2019 είναι.
  Για (31 έτη=28,35%)(32=30,33%)(33=32,31%)(34=34,81%)(35=37,31%) (36=39,81%)(37=42,36%)(38=44,91%)(39=47,46%)(40=50,00%)(από 41 έτη και ΑΝΩ +0,50% για ΚΑΘΕ ένα επιπλέον έτος.
  Οπότε ο συνταξιούχος πολλαπλασιάζοντας τις συντάξιμες αποδοχές του, με το αυξημένο ποσοστό ,θα έχει το ……….νέο ποσό, της Ανταποδοτικής του σύνταξης.
  2)Το TAXIS για τροποποιητικές (2015, 2016) ,ανοίγει συνήθως μήνα Οκτώβριο.(περιθώριο έως 31-12-2021).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μανο εισαι πολυ σωστος κατατοπιστικος γιατι ο καθενας ...γραφει με αποτελεσμα να εχουμε δικαια σχολιο >Μπορεί κάποιος να μου πει τι λέει το άρθρο δεν το καταλαβαίνω συγνωμη.....
   Είναι να πάρουμε? Να δώσουμε?
   Τίποτα απ αυτά τα δύο??
   Τι ακριβώς και είναι τόσο σημαντικό????

   Διαγραφή
 4. Μάνος Αιγάλεω: Δυστυχώς τα ίδια πράγματα ανακυκλώνονται με διαφορετικούς τρόπους.....
  Κοινώς μην περιμένετε ούτε ευρώ, η αναλογία είναι 2 στους 10
  να δούνε αύξηση.......
  Και οι κυβερνώντες καμαρώνουν για αυτή την κοροϊδία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12.30.00 μ.μ.
   Η ανάρτηση είναι σημαντική (άποψη μου),διότι ο κάθε συνάδελφος(μ έξοδο προ 5/2016)μπορεί να κάνει τους δικούς του σχετικούς υπολογισμούς με τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (όπως πολύ σωστά το επισημαίνει ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ συνάδελφος 2.16.00 μ.μ.), για να ......τσεκάρει αν του έχει υπολογιστεί σωστά (ουδείς αλάνθαστος)από τον ΕΦΚΑ ο νέος επανυπολογισμός ,όταν γίνει και να ξέρει πως γινεται ο υπολογισμός φορου στις τροποποιητικές2015,2016. Ενημερωτικά σε μένα πριν περιπου 8 έτη μου έγινε λάθος υπολογισμός από γλκ κράτησης φόρου στο μηνιαίο κύριας σύνταξης ,αλλά επειδή ήξερα από υπολογισμούς τακτοποιήθηκε το ....θέμα. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε(έστω στο περίπου) από υπολογισμούς.

   Διαγραφή
 5. Unknown Πέμπτη, Ιουνίου 24, 2021 9:51:00 π.μ. και Ανώνυμος Πέμπτη, Ιουνίου 24, 2021 12:30:00 μ.μ. Το άρθρο είναι κατατοπιστικό και ενημερώνει πως ο καθένας από τους συναδέλφους μπορεί να υπολογίσει με τα δικά του πραγματικά στοιχεία (από το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ) ακριβώς πως τον επηρεάζει ο επανυπολογισμός με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, καθώς να υπολογίσει τι φόρο θα πληρώσει για τα αναδρομικά 11μηνου. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να ξέρεις τι να περιμένεις. Τώρα αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις (ή δεν θες να το καταλάβεις) προχώρα παρακάτω και πήγαινε π.χ. για ένα φρέντο... ας πούμε... Καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κε Μάνο, αν θα σταματήσει η μείωση του Ν.4093 και στο ΜΤΣ, η διαφορά στο σύνολο του πληρωτέου (σύνταξης και ταμείων για τα δικά σας δεδομένα) θα είναι 49,65 ευρώ τον μήνα για το τρέχον έτος. (Για τα προηγούμενα έτη η επιστροφή θα είναι 66,86 ευρώ (ποσό που θα υπόκειται μόνο σε ΦΕ και εισφορά.) Εξ αυτών τα 13,48 θα κληθεί να τα επιστρέψει το ΜΤΣ (σας τα έχει ήδη κρατήσει) ενώ τα υπόλοιπα περίπου 36 ευρώ πρέπει να τα δώσει ο ΕΦΚΑ. Επειδή ο ΕΦΚΑ θα επιβαρυνθεί με τεράστια ποσά, αυτός είναι και ο λόγος που δεν αποφασίζει κανένας να σταματήσει η μείωση αυτή στα μετοχικά ταμεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε ΑΝΩΝΥΜΕ 12.36.00 π.μ.
   Συμφωνώ με τις επισημάνσεις σου.
   Επειδη δεν έχω κάνει τέτοιο υπολογισμό δλδ χωρις την μείωση ν4093/12 στην κύρια και μτσ(για τα δικά μου δεδομένα) θα το υπολογίσω και θα κάνω σχετικό σχόλιο σε 2-3 μέρες.Πρέπει να γίνει επανυπολογισμός προ 5/2016 χωρις την μειωση ν4093 στην κυρια και μτσ ,να βρεθει το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου στην κυρια,μετά το ποσό της νέας προσωπικης διαφορας που θα προκυψει συμφωνα με το ήδη νεο ποσο συνταξης προ φόρου κλπ.(υπόψιν πρεπει να γίνει και υπολογισμος και στο ΕΤΕΧ σχετικά με τον αυξημένο φορο που θα προκύψει ).Αναμονή.

   Διαγραφή
 7. Επειδή όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια εν μια νυκτί, οι νόμοι των περικοπών μισθών και συντάξεων ψηφίζονταν και εφαρμόζονταν από τους σημερινούς "κυβερνήτες" από τους προκάτοχους τους και εν γένει απ τους ίδιους ανακυκλούμενους βουλευτάδες και τώρα τι; για την κατάργηση μιας κράτησης "κουρεύουν ωά"!!. Επειδή οι νέοι συνταξιούχοι δεν βαρύνονται με την αυτή κράτηση του ν4093/12. Επειδή στον νυν εφκα πρώην γλκ, τώρα, ζορίζονται για τα ποσά χωρίς να ζορίζονται αντίστοιχα για τις συντάξεις που δεν εκδίδουν στην ώρα τους, για την απαξίωση των ασφαλισμένων, την κάτω του μηδενός εξυπηρέτηση, την κατάντια του συστήματος. Επειδή βαρεθήκατε τόσα χρόνια πια τις φθηνές δικαιολογίες τους. Γιαυτό σας λέμε, να σταματήσει τώρα η κράτηση, αν και την αφαιρέσετε δεν την αφαιρέσετε και μεις σας έχουμε γραμμένους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. να κανουμε αγωνα για καταργηση της προσωπικης διαφορας,καθωτι ενα μερος της συνταξης μας γινεται προνοιακη παροχη,πληρως αντισυνταγματικο,εκει θελω να σας δω.περιμενω εκατο απαντησεις εδω και χιλιαδες αποστρατους να το απαιτουν... γιωργος χανια.

   Διαγραφή
 8. Συνέχεια σχολίου 10.42.00 π.μ και σχολίου συνάδελφου ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12.36.00 μ.μ. Υπολογισμοί ΧΩΡΙΣ την μείωση Ν.4093/2012 (που έχω 153,18 ευρώ)με 34-9-16 συντάξιμα έτη ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ποσών ΚΥΡΙΑΣ σύνταξης, ΜΤΣ,ΕΤΕΧ(για Σ.Α) μ έξοδο ΠΡΟ 5/2016
  Οι υπολογισμοί (περιληπτικά τους γράφω παρακάτω) έγιναν με τα ΗΔΗ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ποσοστά αναπλήρωσης από 1-1-2019.
  Εχω το ενημερωτικό κύριας σύνταξης 5/2021.Κάνω επανυπολογισμό στις μειώσεις-κρατήσεις, για να βρω το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου,ΧΩΡΙΣ την μείωση ν4093/12. ΑΡΑ
  Α) παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου1.461,93(πριν 1.319,03)
  Β)νέο ποσό σύνταξης προ φόρου 1.097,31
  Γ)άρα 1.461,93-1.097,31=364,62 προσωπική διαφορά(πριν 221,72)
  Δ)άρα 384 εθνική+783,35 ανταποδοτική+364,62 Π.Διαφορά=1.531,97 Μεικτά(πριν 1.384,84)
  Ε)κρατήσεις 70,04 περίθαλψη(πριν 65,81)+ 10,16 ειδ, εισφ,(πριν 7,02)+188,72 φόρος(πριν 153,16)=268,92(πριν 230,24)
  Στ)άρα το νέο πληρωτέο (1.531,97-268,92)κύριας σύνταξης θα…….. είναι 1.263,05(πριν 1.158,83)=104,20 αύξηση
  Ζ)ΜΤΣ το νέο πληρωτέο χωρίς την μείωση ν4093/12…….θα είναι 112,73(πριν 102,50)=10,23 αύξηση
  Η)ΕΤΕΧ(για Σ.Α) το νέο πληρωτέο θα είναι .....107,55(πριν 109,15)= 1,60 μείωση.
  ΙΔΩΜΕΝ (αν θα καταργηθεί;;; η μείωση Ν4093/2012 στην κύρια σύνταξη και στο ΜΤΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. μαζοκοπακης μανωλης,σουπερ αναλυση σε ευχαριστουμε πολυ,σου αξιζουν τα καλυτερα και μια θεση που να αντιπροσωπευης εμας τους αποστρατους...γιωργος χανια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Απαντήσεις
  1. πλεον αναδρομικα τελος,οποτε οι αγωγες ειναι περιτες,οι νεες εννοω,οποτε με βασει την προσωπικη διαφορα αυξηση θα παρουμε το 2030 και μετα,ζησε μαι μου να φας τριφυλλι.οι περισοτεροι δεν ασχολουνται καν για το τι παιρνουν,οποτε δεν ασχολουνται με ενημερωτικα κλπ,λενε παιρνω οτι μου δινουν,ολα οκ,οποτε δεν αξιζει φιλοι μου να χαλαμε φαια ουσια.ναστε ολοι σας καλα...γιωργος χανια.

   Διαγραφή
  2. κ. κατακης γιωργος δεν ισχύει αυτό που λες για το 2030 είναι λάθος. Από το 2023 που θα επανέλθουν οι αυξήσεις συντάξεων (βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης) μετά από μια 5ετία που είχαν μπει στον πάγο με το Νόμο 4472/2017 που είχε ψηφιστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κατ’ απαίτηση των δανειστών το πάγωμα που θα έληγε αρχικά το 2021 (και από 2022 θα έρχονταν αυξήσεις) επεκτάθηκε τελικά και για το 2022, μεταθέτοντας τις αυξήσεις για το 2023. Έχει γραφτεί πολλές φορές στο παρόν ιστολόγιο.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε Παρασκευή, Νοεμβρίου 05, 2021 7:03:00 μ.μ., Πέρα από τις αγνές ίσως προθέσεις σας, συναδελφικές, ιδεολογικές κλπ, πέρα από τους νόμους και την αριθμητική, τα πολιτικά κόμματα και τους αλλοπρόσαλλους συχνά υπουργούς που υπόσχονται λύση και τάξη του ασφαλιστικού μας, θα έπρεπε να διαθέτατε λιγουλάκι ας μου επιτραπεί η έκφραση "ανοικτό μυαλό", ώστε να αντιλαμβάνεστε πότε κάποιος με τον σχολιασμό του κάνει χιούμορ, μαύρο, άσπρο κίτρινο δεν έχει σημασία, πάντως χιούμορ όπως κάνει ο κος Κατάκης με το σχόλιο του για το 2030. Το οποίο σχόλιο του έχει και μια υπόσταση αλήθειας γιατί όταν με το καλό φτάσουμε στο 2023, χρονιά που λέγεται ότι θα "ξεπαγώσουν" οι αυξήσεις και αν η τότε κυβέρνηση δεν αποφασίσει με κάποιον φωστήρα υπουργό να βάλει σε τάξη εκ νέου στο ασφαλιστικό, τότε λοιπόν ο κος Κατάκης με προσωπική διαφορά στη σύνταξη του στα 200 και βάλε ευρώ δεν θα πάρει καμία πραγματική αύξηση, θα περιμένει άλλα δυο, τρία πέντε χρόνια να μειωθεί ξανά η προσωπική διαφορά, οπότε αγαπητέ ανώνυμε κάπου στο 2030 ίσως δει, πάρει κάποια αύξηση, πραγματική. (Ζητώ συγνώμη απ τον κο Κατάκη που χρησιμοποίησα το όνομα του στον σχολιασμό μου).

   Διαγραφή