Αναγνώριση Συντάξιμου Χρόνου Υπηρεσίας Στρατιωτικών (1990-95)-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ

Αναγνώριση Συντάξιμου Χρόνου Υπηρεσίας Στρατιωτικών (1990-95)-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), απέστειλε έγγραφο στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ αναφορικά με την προσάυξηση του συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας κατά τρία (3) για τους καταταγένετες μέχρι 31.12.1995 και την καταβολή αυτής, με προτάσεις προκειμένου να ληφθεί ανάλογη πρόβλεψη για τα στελέχη των ΕΔ, ώστε το κόστος αναγνώρισης να κυμανθεί σε επίπεδα λογικά, όπου θα καθίσταται εφικτή η αξιοποίηση του υπόψη «ευεργετήματος».

Συναφώς, επί του θέματος σημειώνονται τα ακόλουθα:

α. Με βάση τις διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’), οι εισφορές του προσωπικού των ΣΑ για την αναγνώριση του πρόσθετου χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας [άρθρο 40 του (ε) ομοίου], υπολογίζονται επί της αποζημίωσης για Εργασία Πέραν του Πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), ήτοι επί σχετικά χαμηλής (λογικής) βάσης υπολογισμού, εν αντιθέσει με τα στελέχη των ΕΔ που καλούνται να καταβάλλουν πολλαπλάσια ποσά, αφού η βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών.

β. Όπως είναι γνωστό, με βάση το πνεύμα του Συντάγματος ο κοινός νομοθέτης δύναται να καθορίζει το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς σε επίπεδο που να διασφαλίζει μεν την επάρκεια των παροχών, χωρίς όμως να πλήττει υπερμέτρως το -κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου- παραγόμενο εισόδημα, ώστε η σχέση ανταποδοτικότητας της σύνταξης να κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

γ. Με την υπ’αρίθμ. 11/2021 (Αρ. Πρωτ. 45207/05 Φεβ 21) Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ρυθμίζεται το θέμα της αναγνώρισης για τα μέλη διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου (μέχρι 5 έτη) για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4611/2019. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Επιπλέον καθορίζεται ρητώς ότι, σ ε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται να ληφθεί ανάλογη πρόβλεψη για τα στελέχη των ΕΔ, ώστε το κόστος αναγνώρισης να κυμανθεί σε επίπεδα λογικά, όπου θα καθίσταται εφικτή η αξιοποίηση του υπόψη «ευεργετήματος». Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται και στην περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 22 του (α) σχετικού (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 20 του Ν.4611/2019), να προβλεφθεί η δυνατότητα συνυπολογισμού της πρόσθετης 3ετίας, μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε περίπτωση μη επιθυμίας εξαγοράς του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης.

Για τη ρύθμιση της βάσης υπολογισμού των εισφορών αναγνώρισης, σε δίκαιο αλλά και βιώσιμο οικονομικά πλαίσιο, απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός της διαδικασίας αναγνώρισης για τα στελέχη των ΕΔ και για το σκοπό αυτό προτείνονται εναλλακτικά οι ακόλουθες δύο επιλογές:

(1) «Προκειμένου για τα στελέχη των ΕΔ, ο χρόνος πρόσθετης συντάξιμης υπηρεσίας των τριών (3) ετών, που καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών ασφαλισμένου/ης που υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, κατ’ αντιστοιχία όσων ισχύουν για την αναγνώριση του πρόσθετου χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείτο κράτηση για κύρια σύνταξη, για συνολικό χρονικό διάστημα τριών ετών που ορίζεται κατ’ επιλογή του/της ασφαλισμένου/ης. Οι ανωτέρω εισφορές παρακρατούνται κατ’ ανώτατο όριο για μια τριετία.»

(2) «Προκειμένου για τα στελέχη των ΕΔ, ο χρόνος πρόσθετης συντάξιμης υπηρεσίας των τριών (3) ετών, που καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών ασφαλισμένου/ης που υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής. Οι εισφορές που αναλογούν δεν περιλαμβάνουν το εργοδοτικό σκέλος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα. Οι ανωτέρω εισφορές παρακρατούνται κατ’ ανώτατο όριο για μια τριετία.»

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική επιστολή:


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Ας σταματήσει το παιχνίδι και η κοροϊδία με την ανταλλαγή χαρτιων και τις ερωτήσεις στην βουλή για τα (3) έτη του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, δεν θέλουν να τα δώσουν ας απαντήσουν ξεκάθαρα από τον ΕΦΚΑ ότι δεν τα δίνουν να τελειώνουμε και ραντεβού στις εκλογές

    ΑπάντησηΔιαγραφή