Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Λήγει η προθεσμία υποβολής-Ποιος θα είναι ο Βασικός Μισθός (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την προκήρυξη συντάσσονται:

(1) Πίνακες των κατάλληλων υποψηφίων που πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα και των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συμπληρωμένα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.

(2) Πίνακες των ακατάλληλων υποψηφίων που δεν πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα ή των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή και αποκλείονται της συμμετοχής τους στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.

Τα στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων (στους πίνακες ακαταλλήλων αναγράφεται και ο λόγος αποκλεισμού τους από τις επιλογικές διαδικασίες), αναρτώνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (αναφέρονται στις προκηρύξεις) και όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να ενημερωθούν, μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για το λόγο αποκλεισμού τους. Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι κατάλληλοι θα ενημερωθούν μετέπειτα για το πρόγραμμα παρουσίασης στις επιλογικές διαδικασίες (ημερομηνία και τόπος παρουσίασης).

Καταρτίζονται πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, βαθμολογώντας κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 του ΠΔ 292/2001 «Καθορισμός Κριτηρίων και Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α΄ 204), όπως αναγράφονται και στο Παράρτημα «Γ».

Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ».

Από τους ανωτέρω πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, θα κληθεί για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και για αθλητικές δοκιμασίες, τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκυρηχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα παρουσίασής τους στις Επιτροπές, μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις-δοκιμασίες, τα παρακάτω:

(1) Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(2) Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος Β) στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στο οποίο οι επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές ενδείξεις μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων-δοκιμασιών.

(3) Αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την πρώτη ημέρα παρουσίασής τους.

(4) Επιπλέον για τις υγειονομικές εξετάσεις απαιτείται το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β), που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του πίνακα «Α» αυτού. Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβληθούν στις εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασης τους αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

Βασικός Μισθός - Μισθολογική εξέλιξη ΕΠΟΠ:

Σύμφωνα με εγκύκλιο, που αφορά στις μισθολογικές ρυθμίσεις του νέου μισθολογίου των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται στην Κατηγορία Γ΄. Ένας νέος ΕΠΟΠ ξεκινά από το μισθολογικό κλιμάκιο 22 (αν καταταγεί με βαθμό Στρατιώτη) ή από το 21 (αν καταταγεί με βαθμό Δεκανέα) και θα αυξάνεται με την συμπλήρωση επιπλέον χρόνων υπηρεσίας. Στο κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. Επομένως και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α. Ένας ΕΠΟΠ με μισθολογικό κλιμάκιο 22 (βαθμός Στρατιώτη) λαμβάνει βασικό μισθό 939 ευρώ.

β. Ένας ΕΠΟΠ με μισθολογικό κλιμάκιο 21 (βαθμός Δεκανέα) λαμβάνει βασικό μισθό 979 ευρώ.

Κλικ για μεγέθυνση:

Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ΕΠΟΠ απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Κλικ για μεγέθυνση:

Πέρα από το βασικό μισθό παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: Προκηρύξεις ΕΠΟΠ: Αυτά ισχύουν για Μοριοδότηση-Κρίση Σωματικής Ικανότητας-Αγωνίσματα

Δείτε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια