Προκηρύξεις ΕΠΟΠ: Αυτά ισχύουν για Μοριοδότηση-Κρίση Σωματικής Ικανότητας-Αγωνίσματα

Προκηρύξεις ΕΠΟΠ: Αυτά ισχύουν για Μοριοδότηση-Κρίση Σωματικής Ικανότητας-Αγωνίσματα

Το ιστολόγιό μας staratalogia.gr με σκοπό την υποβοήθηση των υποψηφίων ΕΠΟΠ συγκέντρωσε τα παρακάτω στοιχεία

Ενισχύονται με προσωπικό οι Ένοπλες Δυνάμεις, με τις σχετικές προκηρύξεις για προσλήψεις στον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 1.600 προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Στο Στρατό Ξηράς πρόκειται να προσληφθούν 1.000 Επαγγελματίες Οπλίτες γυναίκες και άντρες (ΕΔΩ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ).

2. Το Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να ενισχυθεί με 300 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΔΩ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) γυναίκες και άντρες.

3. Στην Πολεμική Αεροπορία (ΕΔΩ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) προγραμματίζονται 280 προσλήψεις ΕΠΟΠ γυναίκες και άντρες.

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα των ΕΔ θα προσληφθούν 20 ΕΠΟΠ (ΕΔΩ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) γυναίκες και άντρες.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης, τη σωματική ικανότητα και αφού περάσουν με επιτυχία τις προβλεπόμενες υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις αλλά και τις αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα (έως 22 Απριλίου 2021) από την ανάρτηση της προκήρυξης στη Διαύγεια, ώστε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση που θα βρουν στις παρακάτω ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet:

α. ΕΠΟΠ ΣΞ: στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr

β. ΕΠΟΠ ΠΝ: στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr/

γ. ΕΠΟΠ ΠΑ: στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr

δ. ΕΠΟΠ ΝΟΜΙΚΟΥ: στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epopnom.army.gr/

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

[Άρθρο 1 του ΠΔ 292/2001 (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα]

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) επιλέγονται με τα εξής κριτήρια:

α. Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου):

(1) Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450 μονάδες.

(2) Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.

(3) Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): 160 μονάδες.

(4) Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

β. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.

(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.

(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.

(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.

(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.

δ. Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο):

(1) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Καλή γνώση/Β2»: 50 μονάδες.

(2) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Πολύ καλή/Γ1/C1»: 100 μονάδες.

(3) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2»: 150 μονάδες.

ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3648/2008 (Α’ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας: 100 μονάδες.

Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών: 50 μονάδες.

Οι ανήκοντες σε περισσότερες της μίας των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνουν μία μόνο φορά τις μονάδες της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής: 100 μονάδες.

θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.

ι. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10. Ειδικά για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο συντελεστής αυξάνεται σε 15.

ια. Κατοχή διπλώματος οδήγησης:

(1) Β΄ Κατηγορίας: 50 μονάδες.

(2) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας: 100 μονάδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επιλογή των ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των ΕΔ ισχύουν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» της Προκήρυξής τους.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

α. ΕΠΟΠ ΣΞ: Ο Πίνακας ΕΔΩ

β. ΕΠΟΠ ΠΝ: Ο Πίνακας ΕΔΩ

γ. ΕΠΟΠ ΠΑ: Ο Πίνακας ΕΔΩ

δ. ΕΠΟΠ ΝΟΜΙΚΟΥ: Ο Πίνακας ΕΔΩ

ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ισχύει το ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά» (Α' 17) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ], καθώς και τις τροποποιήσεις του: α) (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 73ΑΕ6-Ι2Γ) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] και β) (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6Θ2Ξ6-Β3Υ) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ].

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια