ΥΕΘΑ: Οι μεταταγέντες ΕΜΘ-ΕΠΟΠ εγγράφονται στην επετηρίδα μετά τους ομοιόβαθμούς τους (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Βαθμολογικό Μεταταγέντων ‘‘Ε.Μ.Θ.’’ και ‘‘ΕΠ.ΟΠ.’’ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της Π.Α.», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Ε.Μ.Θ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και οι ΕΠ.ΟΠ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του προεκτεθέντος νόμου.

Οι εν λόγω μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Στα Κοινά Σώματα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του ν.3883/2010, καθόσον αφενός δεν υφίσταται η κατηγορία των ΕΜΘ, αφετέρου η κατηγορία των ΕΠΟΠ υφίσταται μεν στο Κοινό Νομικό Σώμα, πλην όμως στα Κοινά Σώματα δεν υπάρχει αντίστοιχο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών ώστε να μεταταχθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταταγέντες Ε.Μ.Θ. και ΕΠ.ΟΠ. εγγραφόμενοι μετά τους υπηρετούντες στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους, συμπληρώνουν αναπόφευκτα τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, όταν αυτά συμπληρωθούν από τους αρχαιότερους στην ίδια επετηρίδα, και ως εκ τούτου, η διενέργεια κρίσης προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθίσταται απολύτως προσδιορισμένη εξ’ υπαρχής.

Από τα παραπάνω ευχερώς συνάγεται ότι, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρουσιάζει δυσχέρειες τόσο στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, βάσει των οποίων προκαλείται η διαδικασία των μετατάξεων, όσο και στην βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των Ε.Μ.Θ. και ΕΠ.ΟΠ., πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

Αντιθέτως, επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξή τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών και διατηρείται η σχέση αρχαιότητας μεταξύ των θεσμών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Ναι, πράγματι... Ο μέχρι χθες προϊστάμενος μεγάλου μέρους προσωπικού, με μια πράξη, καθίσταται κατώτερος τους επειδή μεταταχθηκε.
    Και ενώ, θεωρητικά, μεταπηδησε σε ανώτερη κατηγορία, ωστόσο μειώνονται οι αποδοχές του, η εξέλιξή του και η υπηρεσιακή του κατάσταση. Ο ορισμός της κανονικοτητας, της νομιμότητας και του δικαίου.... Ελλάδα

    ΑπάντησηΔιαγραφή