Πολεμικό Ναυτικό: Προκήρυξη για 18 προσλήψεις-Ποιους αφορά-Δείτε το ΦΕΚ

ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 7/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Φ.400/2/160516/Σ. 103)
Προκήρυξη πρόσληψης Έφεδρων εξ Εφέδρων και
κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού
με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό, και ειδικότητα ως κατωτέρω:

(α) Ειδικούς Παθολόγους Τέσσερις (4)

(β) Αναισθησιολόγους Δύο (2)

(γ) Εντατικολόγους Τρείς (3)

(δ) Πνευμονολόγους Δύο (2)

(ε) Γενικούς Ιατρούς Δύο (2)

(στ) Ιατρούς Βιοπαθολόγους Δύο (2)

(ζ) Ιατρούς Εργασίας Τρείς (3)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Πτυχίο Ιατρικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

(2) Αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

(3) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

β. Προαιρετικά προσόντα των συμμετεχόντων τα οποία θα αξιολογηθούν, είναι τα κάτωθι:

(1) Διδακτορική διατριβή σε σχετικό αντικείμενο.

(2) Επιστημονικό έργο.

(3) Συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητές.

(4) Μετεκπαίδευση ως ειδικοί ιατροί στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

(5) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.

(6) Κλινική εμπειρία.

(7) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αίτηση συμμετοχής.

ii. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου/τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

iii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

iv. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

v. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης και ολοκληρωμένης άποψης από το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών, στο πλαίσιο διενέργειας της συνέντευξης.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 5 της παρούσας.

vii. Πτυχίο ξένης γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

viii. Έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 7.

β. Αυτεπάγγελτα θα αναζητηθούν από την ΓΕΝ/ΔΥΓ τα κάτωθι:

i. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις, που περιλαμβάνονται στην παρ. 5 της παρούσας.

ii. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους άνδρες υποψηφίους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ): Μεσογείων 229 -ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Γ.Ν. 1040 με ένδειξη «προς ΓΕΝ/ΔΥΓ» (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6551638, 210-6557703), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια