Αδικία στο Βαθμολογικό-Οικονομικά μεταταγέντων ΕΜΘ-ΕΠΟΠ: Αυτά προτείνονται στον ΥΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ με το οποίο αναδεικνύει την βαθμολογική αδικία που έχουν υποστεί στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠΟΠ οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

Ειδικότερα, δικαίωμα μετάταξης έχουν όσοι ΕΜΘ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής. Κατ’ εφαρμογή των σχετικών προκηρύξεων οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Με δεδομένο λοιπόν όλα τα παραπάνω υπάρχουν στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη και αναγκάζονται να φέρουν τον ίδιο βαθμό για πολλά χρόνια.

Επισημαίνονται μερικά συγκεκριμένα πραγματικά παραδείγματα στελεχών που υπηρετούν αυτή την στιγμή στις τάξεις της Π.Α. και του ΣΞ.:

α. ΕΜΘ με 5 χρόνια στον βαθμό του Αρχισμηνία μετατάχθηκε στο Σώμα των Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν άλλα 5 χρόνια, συνολικά δηλαδή 10 χρόνια.

β. ΕΠΟΠ με 6 χρόνια στον βαθμό του Σμηνία μετατάχθηκε στο Σώμα των Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν άλλα 3 χρόνια, συνολικά δηλαδή 9 χρόνια.

γ. ΕΠΟΠ με 18 χρόνια στον βαθμό του Επχία, μετατάχθηκε στο Σώμα των Μον Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει στον Βαθμό του Μον Επχία άλλα 3 χρόνια, θα προαχθεί δηλαδή στο βαθμό του Αρχιλοχία μετά την συμπλήρωση 21 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας, ενώ δεν έχει μεταφερθεί μισθολογικά  στην Β΄ Κατηγορία από την Γ Κατηγορία,  όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 124 του (β) σχετικού (Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης).

Τονίζεται ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις ΕΔ, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών, τους δίνει την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, όμως δεν αναγνωρίζονται καθόλου, στην βαθμολογική τους εξέλιξη, τα έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό πριν την μετάταξη.

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να αρθούν οι αδικίες προτείνει την νομοθετική ρύθμιση αναδιατύπωσης με αναδρομική ισχύ της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Ν.3883/2010, καθώς και την μετονομασία της παραγράφου 9 του άρθρου 126 του Ν. 4472/2017 σε 10 προσθέτοντας νέο παράγραφο 9 όπως παρακάτω:

«2. ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν – υπολογιζόμενων των ήδη ετών υπηρεσίας σε αυτόν – ή του επόμενου, εάν και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στον εν λόγω βαθμό, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12

Για τους μετατασσόμενους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160) ».

 «9.  Στελέχη προελεύσεων ΑΣΣΥ – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 και έχουν μεταταχθεί στο Σώμα  των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών, μεταφέρονται αντίστοιχα  και στην ανάλογη Μισθολογική Κατηγορία .»

Τα σχετικά έγγραφα:

α. Έγγραφο ΠΟΜΕΝΣ

β. Σχετική Νομοθεσία

γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α'/19-05-2017)

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια