Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ οπλιτών-ΔΕΑ που υπηρετούν στο Α/Δ Στεφανοβικείου-Δείτε την σύμβαση

Την Τρίτη 12 Ιαν 2021 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας για την Ελεύθερη μετακίνηση των Οπλιτών Θητείας και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) που υπηρετούν στο Α/Δ Στεφανοβικείου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με την σύμβαση το ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.:

α. Αναλαμβάνει να παρέχει ελεύθερη μετακίνηση (άνευ καταβολής χρηματικού αντιτίμου) στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητάς του σε όλους τους Οπλίτες θητείας και ΔΕΑ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με την επίδειξη του Ατομικού Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας, για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες το χρόνο, έναντι καταβολής συνολικού ποσού 20.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

β. Υποχρεούται να τροποποιεί ανάλογα τις ώρες των δρομολογίων του, από και προς το Στρατόπεδο «Υπλγου (ΠΒ) Περισσάκη Γεώργιου», αναλόγως του προγράμματος ωρών, υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως (θερινό, χειμερινό και έκτακτο) και των υποχρεώσεων των Μονάδων που ενδεχομένως θα προκύψουν.

γ. Αναλαμβάνει να καλύψει τις μεταφορικές απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και τυχόν υποχρεώσεων πέραν προκαθορισμένων ωρών εξόδου και εντός των ορίων του, για τη μεταφορά προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες (πχ αγήματα στην πόλη του Βόλου), ανεξαρτήτως αργιών ή/και απεργιών.

δ. Είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνο (ποινικά και αστικά) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε προσωπικό των ΕΔ, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό του για την ασφάλεια κατά τις μεταφορές. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του ότι:

(1) Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

(2) Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές, καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους και άρχεται με την υπογραφή της και περατώνεται την 31 Δεκ 2021.

Δείτε την σχετική σύμβαση ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια