Έγγραφο ΓΕΣ για Οδοιπορικά Έξοδα-Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού-Δείτε το

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε έγγραφο της ΔΟΙ/ΓΕΣ σχετικά με τα Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού (Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού)

Ειδικότερα:

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το (στ) σχετικό (άρθρο 55) παρατάθηκε η προθεσμία έκδοσης του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου15 του (β) ομοίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), για τον καθορισμό του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής, των εξόδων του θέματος στο μετακινούμενο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, μέχρι την 31 Δεκ 20.

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι η ως άνω προθεσμία έχει παρέλθει και η έκδοση του εν λόγω ΠΔ εισέτι εκκρεμεί, κρίνεται αναγκαία η παροχή οδηγιών - κατευθύνσεων, αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των προαναφερθέντων εξόδων, από 01 Ιαν 21 και εφεξής.

Συναφώς, μέχρι την αποσαφήνιση του τεθέντος ζητήματος και με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης δικαιολόγησης - κάλυψης των οικείων δαπανών, καθώς και της αποζημίωσης των μετακινούμενων στελεχών, εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής, από πλευράς ΓΕΣ, οι διατάξεις του (α) σχετικού, κατά τα προβλεπόμενα στο (ε) όμοιο (άρθρο 65), σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στα (γ) και (δ) σχετικά.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια