Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ω8ΔΓ6-ΠΗΥ ΕΔΥΕΘΑ: 212):


β. «Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΞΔΖ6-ΧΑ7 ΕΔΥΕΘΑ: 211):