Πολεμική Αεροπορία: Προκήρυξη για Μετάταξη Ανθστών-Υπξκών-Εθελοντών-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Μετάταξη Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, Εθελοντών-Εθελοντριών
Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πολεμικής Αεροπορίας
ΑΔΑ: ΩΝΝΗ6-ΘΗΗ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

α. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη ενενήντα εννέα (99) κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και τεσσάρων (4) θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία-Σμηνία και πέντε (5) Επισμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται, ο αριθμός των θέσεων και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών (πτυχία), φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:... (ΔΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν :

α. Για τις θέσεις αποφοίτων ΑΣΣΥ, μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί.

β. Για τις θέσεις Εθελοντών-Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών, οι ΕΜΘ Αρχισμηνίες και Επισμηνίες καθώς και οι ΕΠΟΠ Επισμηνίες-Σμηνίες, των 1ης, 2ης και 3ης σειρών κατάταξης 2002, 2003 και 2005 αντίστοιχα που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 12ετή τουλάχιστον πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την κατάταξή τους.

Οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 στη Μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα, όπως τα Παραρτήματα «Α» και «Β». Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες, να υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΑ/Β1/2β με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής την 11η Ιανουαρίου 2021.

Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο του πτυχίου, όπως αυτό ρητά ορίζεται για κάθε μια ειδικότητα στους πίνακες των παραγράφων 2α και 2β. Αιτήσεις με πτυχία που δεν περιλαμβάνονται στις υπόψη παραγράφους δε θα γίνονται δεκτές.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Γιατί κύριοι του υπουργείου δεν αυξάνεται τις θέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ και προτείνετε τις μετατάξεις;; Πάλι ψηφοθηρικοί οι λόγοι;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το ΦΕΚ με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του 2019 γιατί ακόμα δεν έχει εκδοθεί;

    ΑπάντησηΔιαγραφή