ΥΠΕΘΑ: ΚΥΑ για υπέρβαση των ΗΕΕ του πολιτικού προσωπικού

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2020
ΑΔΑ: 61ΡΤ6-Γ9Υ

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων, κατ’ έτος, ημερών εκτός έδρας (Η.Ε.Ε.) του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μονίμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Σ.Ε.Ι.Δ.) αορίστου χρόνου, για το έτος 2020, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων, ως ακολούθως:

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια