ΥΠΟΙΚ: Η νυκτερινή αποζημίωση εφόσον εγκριθεί μπορεί να πληρωθεί από τον Κρατικό Π/Υ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2648/405/14.12.2020 ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, Γιώργου Φραγγίδη και Κώστα Σκανδαλίδη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καθορίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το υπ’ αριθμ. Φ.840/36/31947/Σ.6431/17-4-2018 έγγραφό του, διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Καθορισμός του ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», προκειμένου αυτό να συνυπογραφεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Στη συνέχεια το ως άνω σχέδιο Κ.Υ.Α., αφού ετέθη υπόψη του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, επεστράφη ανυπόγραφο από αυτόν στο επισπεύδον Υπουργείο, καθόσον η προκαλούμενη από την υλοποίηση της προτεινόμενης Κ.Υ.Α. δαπάνη για το οικονομικό έτος 2018 ήταν πέραν των προβλέψεων του εκτελούμενου για το εν λόγω έτος Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τυχόν υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεών του θα είχε επίπτωση στο Μ.Π.Δ.Σ. 2019-2022. Επισυνάπτεται αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31542/ΔΕΠ/27-08-2018 σχετικού απαντητικού εγγράφου του Υπουργείου μας προς το ανωτέρω επισπεύδον Υπουργείο.

Για την χορήγηση της ανωτέρω αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η εν λόγω αποζημίωση, εφόσον εγκριθεί, δύναται να δοθεί από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια