Το ΥΠΕΘΑ προώθησε προς ΥΠΟΙΚ σχέδιο τροπολογίας για μισθολογική αποκατάσταση ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, με θέμα: «Αποδοχές (Μισθολογική Εξέλιξη ΕΜΘ - ΟΒΑ προς Εναρμόνιση με τη Βαθμολογική - Υπηρεσιακή Εξέλιξη Ν.4609/2019)», με το οποίο προωθείται σχέδιο τροπολογίας για ένταξη των προαχθέντων ΕΜΘ στην Β' μισθολογική κλίμακα

Ειδικότερα:

1. Σε συνέχεια (γ) και (δ) σχετικής αλληλογραφίας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας επαναφέρουμε, μετά τη συμπερίληψη των απαιτούμενων νομοτεχνικών παρεμβάσεων, το σχέδιο τροπολογίας με τη συνημμένη σ' αυτό οικεία ειδική έκθεση επιβάρυνσης και παρακαλούμε για τις κατεπείγουσες ενέργειές σας, προκειμένου να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου σας.

2. Επισημαίνεται ότι για τους λόγους που αναλύονται στην οικεία αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο αυτό είναι διαφοροποιημένο, ως εξής:

α. Οι προαχθέντες, βάσει του ν.4609/2019, Ε.Μ.Θ. εντάσσονται από την ημεροχρονολογία προαγωγής τους στο βαθμό του ανθλγού, στην Β' Κατηγορία του άρθρου 124 του (α) όμοιου νόμου, αντί τη Γ’ Κατηγορία.

β. Γίνεται διακριτή αναφορά - συμπερίληψη των εθελοντών και εθελοντρίων των ν.δ. 445/1974 και 705/1977, καθώς και των προερχόμενων από Ανθυπασπιστές που μετατάσσονται στο Σώμα των μόνιμων υπξκών κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010, επειδή δεν ενέπιπταν σε καμία κατηγορία του οικείου άρθρου.

Το σχετικό έγγραφο:


Επιπρόσθετα η ΠΟΜΕΝΣ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για ένταξη στην Β΄ μισθολογική κλίμακα, των συναδέλφων της, Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια