Έγγραφο Υπ. Εργασίας για την αναγνώριση 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου εργασίας με θέμα: «Σχετικά με την προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά τρία έτη, με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 4 του ν. 3865/2010»

Ειδικότερα:

Σε απάντηση του με αριθμ. 968/2020 εγγράφου σας, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 4 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την

καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Στις διατάξεις του αρ. 59 παρ. 1 και 9 του Π.Δ. 169/2007, προβλέπεται κράτηση ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών υπαλλήλων που κατατάσσονται από 1.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνων που είχαν καταταγεί έως 30.10.1990 (η οποία διαμορφώθηκε στο ποσοστό αυτό μεταβατικά από 1.01.1993).

Εν συνεχεία, με την παρ. 3 ορίζεται ότι η ανωτέρω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες.

Με την με αριθμ.27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο, ορίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς και επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, εισήχθη για πρώτη φορά από 1.01.2017, με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 1γ του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, εργοδοτική εισφορά, η οποία εξελίχθηκε από την ημερομηνία αυτή έως και το έτος 2019 με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά προβλέφθηκαν στην ΥΑ 111482/0092 (ΦΕΚ Β' 4005/2016).

Από 1.01.2020 και εφεξής το συνολικό ποσοστό για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για το Δημόσιο.

Επομένως, όσοι στρατιωτικοί υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης είτε έως 31.12.2016, που το ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ανήρχετο σε ποσοστό 6,67%, είτε κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυαν τα μεταβατικά ποσοστά, η εξαγορά της πλασματικής τριετίας θα πραγματοποιηθεί με καταβολή από τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στα ποσοστά εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής.

Β. Σε ό,τι αφορά τα θέματα του χρόνου υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, καθώς και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, πριν ή μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, διαβιβάζουμε το παρόν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ (Γενική Δ/νση Εισφορών και Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα), προκειμένου να ενημερώσουν την υπηρεσία μας και την Ομοσπονδία σας σχετικά, σημειώνοντας ότι στους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, οι αιτήσεις αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης του αρ. 40 του ν. 3996/2011, υποβάλλονται οποτεδήποτε ακόμα και κατά την αίτηση συνταξιοδότησης και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από μέρους του ασφαλισμένου, κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης αναγνώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν τη συμπλήρωση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία 12 ετών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική, ωστόσο, αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου, θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού συμπληρωθούν τα εν λόγω 12 έτη ασφάλισης.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια