Υπαγωγή Αξιωματικών ΕΔ σε κατάσταση ΕΟΘ μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Υπαγωγή Αξιωματικών ΕΔ σε κατάσταση ΕΟΘ μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (813/20-10-20) στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Μπούμπας Κωνσταντίνος με θέμα «Υπαγωγή Αξ/κών σε κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)»

Ειδικότερα:

Κύριε Υπουργέ,

Στελέχη αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ενεργό υπηρεσία τους, υπηρετούντες ως Αντισυνταγματάρχες, κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2018 - 2019 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας και προάχθηκαν στο βαθμό του Συνταγματάρχη. Μετά την κρίση τους, υπέβαλαν αιτήσεις για να τεθούν σε κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), σύμφωνα με το άρθρο 1, του ν. 4494/2017. Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο Ολομέλειας, με σχετικό πρακτικό του, αφού έλαβε υπόψη και την υποβληθείσα επί του αντικειμένου αυτού εισήγηση του «ΓΕΣ/Β1(ΔΙΠΡΟ)2α», γνωμοδότησε για τη μη υπαγωγή τους στην κατάσταση ΕΟΘ, με την εκκρεμή νομικά αιτιολογία ότι, δεν υφίσταται κενή θέση, την οποία μπορούν να καλύψουν με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. Κατά της αντιμετώπισής τους αυτής, άσκησαν άπαντες εμπρόθεσμη αίτηση θεραπείας με την επίκληση από μέρους τους της ανυπαρξίας δυσμενών στοιχείων στους ατομικούς τους φακέλους. Παρά ταύτα, με όμοιες υπουργικές αποφάσεις απορρίφθηκαν και οι αιτήσεις θεραπείας τους, με την ίδια ως άνω αιτιολογία, με μόνη διαφοροποίηση τη μη επίκληση της προαπαίτησης του στοιχείου «κενής» θέσης. Αντιθέτως, στην ίδια χρονική περίοδο, στον κλάδο του Πολεμικού Ναυτικού, επιφυλάχθηκε διαφορετική μεταχείριση στους αντίστοιχα προσφεύγοντες ομοιοβάθμους συναδέλφους τους της ίδιας κατηγορίας, οι οποίοι επί συνόλω και μετ΄ αποδοχής των αιτήσεων θεραπείας τους, τέθηκαν συμπληρωματικά Εκτός Οργανικών Θέσεων με το από 22.12.2018 προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρ. «Γ΄1558/31.12.2018» ΦΕΚ. Λόγω της ανωτέρω μεταχείρισής τους και μάλιστα, μετά από 35ετή ευδόκιμη υπηρεσία στο Στρατό, χωρίς δυσμενή στοιχεία και μηδενικό πειθαρχικό μητρώο, ενώ συνέτρεχαν και οικογενειακά και οικονομικά προβλήματά τους, οι άνω απορριφθέντες άσκησαν την από 6 Δεκεμβρίου 2018 ομαδική αίτηση ακύρωσης (ΑΚ2070/17-12-2018) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία, τελικώς, απορρίφθηκε με την υπ΄ αρ. 953/2020 απόφαση του Ε΄ (Ακυρωτικού) Τμήματος, με την αιτιολογία ότι: «η θέση ή μη Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων αποτελεί μέτρο εξαιρετικού χαρακτήρα, το οποίο λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατά διακριτική ευχέρεια, μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου και μετά από εκτίμηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των περιορισμών, που οι διατάξεις αυτές θέτουν». Και κατ΄ αυτής της απόφασης άσκησαν την με αρ. κατάθεσης «Ε1942/07.08.2020» έφεσή τους, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οποίας δεν έχει οριστεί δικάσιμος.

Κατά τη διοικητική δράση, η διακριτική ευχέρεια δεν αποτελεί αυθαίρετη εξουσία και δεν συνεπάγεται νομική αποδέσμευση της Διοίκησης. Κατά την άσκησή της, η Διοίκηση ενεργεί εντός του πλέγματος της νομιμότητας, το οποίο της χορηγεί, κατά περίπτωση, λιγότερο ή περισσότερο ευρεία εξουσία εκτίμησης. Επομένως, η αρμόδια Αρχή αποφαίνεται υπό το πρίσμα της σκοπιμότητας εκάστης των πιθανών λύσεων, δηλαδή της καλύτερης, κατά την κρίση της, εξυπηρέτησης των σκοπών που επιδιώκονται με τον κανόνα δικαίου που της παρέχει τη σχετική αρμοδιότητα. Η Διοίκηση μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νόμιμες λύσεις.

Κατά συνέπεια, η διακριτική ευχέρεια συνάδει προς τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, θεμέλιο της οποίας είναι η αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα άκρα νόμιμα όρια, εντός των οποίων πρέπει να ασκείται η διακριτική ευχέρεια, καθορίζονται από ορισμένες γενικές αρχές συνταγματικής περιωπής. Πρόκειται για τις αρχές της ισότητας, υπό την έννοια της ίσης κρίσης ομοειδών νομικών και πραγματικών καταστάσεων, της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι το επαχθές μέτρο που επιβάλλεται με τη διοικητική πράξη πρέπει να είναι πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο προς το εξυπηρετούμενο δημόσιο συμφέρον, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία απαγορεύει την αποδυνάμωση με νεότερες διοικητικές πράξεις δικαιωμάτων, που απέκτησε ο καλόπιστος διοικούμενος από προηγούμενες διοικητικές πράξεις. Στις αρχές αυτές προστίθενται και οι ευρέως περιεχομένου αρχές της χρηστής διοίκησης, οι οποίες εκφράζουν την αγαθή κρίση και επιείκεια, που πρέπει να διέπει τα διοικητικά όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ενόψει της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της Διοίκησης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε το αίτημα των παραπάνω Αξιωματικών να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν. 4494/2017, καθώς, οι εν λόγω δεν έτυχαν εφαρμογής των ανωτέρω αρχών, που διέπουν τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης αλλά αντιθέτως, ενώ οι ατομικοί τους φάκελοι ουδέν δυσμενές στοιχείο περιείχαν, εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο θεσμό, ενώ συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν άλλοι ομοιόβαθμοί τους με τα ίδια ή και χαμηλότερα σε κλίμακα αξιολόγησης κριτήρια;

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια