Η τροπολογία του ν.4734/20 και οι ενστάσεις αποστράτων αναφορικά με τα αναδρομικά που θα καταβληθούν-Άρθρο Ι. Αντωνιάδη

Με την προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία (συμπεριλήφθηκε στο ν.4734/2020 (ΦΕΚ Α 196)], και δη στο άρθρο 33 του νέου νόμου 4734/2020 που προβλέπει και την καταβολή του 11μήνου στους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους απόστρατους μόνο για τις περικοπές από τον ν. 4093/2012), προβλέπεται η καταβολή ποσών και στους συνταξιούχους του Δημοσίου κατ' αντιστοιχία με τη νομοθετική πρόβλεψη για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, προς αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις ως κατ' εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαρ. 83 του v. 4093/2012 (Α' 222), λαμβανομένων παράλληλα υπόψιν των Πρακτικών της 5ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης.03.2017, σύμφωνα με τα οποία οι μειώσεις των κύριων συντάξεων δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 1 του v. 4051/2012 (Α' 40) κρίθηκαν σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Τα αναδρομικά θα πληρωθούν στους συνταξιούχους στο τέλος Οκτωβρίου και στις ίδιες ημερομηνίες με την καταβολή των τακτικών συντάξεων Νοεμβρίου. Το ημερολόγιο των πληρωμών που κρατά στα χέρια του ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ έχει ως αρχική ημερομηνία την 22α Οκτωβρίου και ως εφεδρική την 23η για την έναρξη της πληρωμής-γίγας ύψους 3,7 δισ. Ευρώ (συνολικά).

Ειδικότερα, στην παρ. 1 της τροπολογίας που ψηφίστηκε ορίζεται ότι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του άρθρου πρώτου του v. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του v. 4387/2016 (Α' 85), θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους, έτσι ώστε να αρθεί το σωρευτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μειώσεων και περικοπών στο βιοτικό επίπεδο των θιγομένων και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα προβλεπόμενα στην τροπολογία οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι Απόστρατοι, θα λάβουν αναδρομικά 11 μηνών μόνον από τη μείωση του νόμου 4093 γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο που έχει δικαιοδοσία για το Δημόσιο είπε ότι η μείωση του νόμου 4051 είναι συνταγματική στις συντάξεις του Δημοσίου!!! Οι συνταξιούχοι λοιπόν αυτοί, θα εισπράξουν μειωμένο κατά 35% το ποσό των αναδρομικών σε σχέση με τους άλλους συνταξιούχους, του ιδιωτικού τομέα!

Τα καταβαλλόμενα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Εν κατακλείδι, τα αναδρομικά 11μήνου θα έχουν μόνον την κράτηση για ασθένεια, που θα είναι με 4% ως τον Ιούνιο του 2015 και με 6% από Ιούλιο του 2015 και μετά. Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι δεν θα φορολογηθούν με 20%, αλλά ο αναλογούν φόρος θα υπολογιστεί την άνοιξη του 2021 με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, που ανάγονται τα αναδρομικά του 11μήνου. ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, η οποία και δύναται να προσβληθεί μέσω ένδικων μέσων (ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών & η οποία ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020).

Με την καταβολή τέλος, των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται!!! Η δέσμευση αυτή όμως, ΔΕΝ καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το ΑΝΩΤΕΡΩ καταβαλλόμενο ποσό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

- Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπηρίας, με δύο ή και περισσότερες κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ που είχαν τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 στο επίμαχο 11μηνο

- Συνταξιούχοι που έπαιρναν προσωρινή σύνταξη στο 11μηνο αυτό και στη συνέχεια, όταν τους απονεμήθηκε η οριστική σύνταξη, τους κρατήθηκαν από τα αναδρομικά της σύνταξης οι περικοπές των δύο νόμων.

- Οι κληρονόμοι συνταξιούχων. Σε αντίθεση με τους κληρονόμους που έχουν μερίδιο από τη σύνταξη (π.χ. χήρες και παιδιά θανόντων), οι κληρονόμοι που δεν λαμβάνουν μερίδιο από τη σύνταξη θα μπορέσουν να εισπράξουν αναδρομικά με αίτηση και πιστοποιητικό αποδοχής κληρονομιάς που κατέλιπε ο θανών (ίσως και με πιστοποιητικά περί μη διαθήκης του από τα Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία).

Ο κανόνας είναι ότι τα αναδρομικά θα πληρωθούν σε όσους είχαν είτε μία είτε και τις δύο μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 και για όσους μήνες επιβλήθηκαν οι εν λόγω μειώσεις στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

- Η νομοθετική αυτή ρύθμιση παρεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα

- Ασύμβατη η ρύθμιση της τροπολογίας με το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ

- Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα Δώρα

- Αντισυνταγματική η απαγόρευση τής δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και Δώρων και πέραν του 11μήνου, με την τροπολογία αυτή. Εδώ, σημειώνουμε ότι η καταβολή των ανωτέρω ποσών, στο μέτρο που δεν περιλαμβάνει και τα καταργηθέντα με τη διάταξη της υποπαραγράφου Β4 του ν.4093/2012 επιδόματα αδείας και δώρα εορτών, επί της αντισυνταγματικότητας της οποίας δεν έχει ακόμη αποφανθεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν δύναται να οδηγήσει σε απόσβεση των αντίστοιχων απαιτήσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα και, συνεπώς, αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποκύψει σε παραγραφή, εξακολουθούν να είναι ενεργές.

- Υπάρχει ακόμη θέμα ερμηνείας της παραγραφής των αξιώσεων (εάν 5ετης ή 2ετής), καθόσον η διάρκεια, της παραγραφής στην οποία υπόκεινται οι συγκεκριμένες αξιώσεις, συνιστά, με τη σειρά του, εριζόμεvο ζήτημα. Διότι, ενώ, υπό την εκδοχή που έχει προκριθεί από τους πρωτοβάθμιους δικαστικούς σχηματισμούς (βλ. ενδεικτικώς την 1093/2020 απόφαση ΙΙ Τμ. ΕλΣ), χωρίς, όμως, να έχει εισέτι επικυρωθεί από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αξιώσεις από την κριθείσα ως αντισυνταγματική περικοπή των συντάξεων του Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, υπόκεινται, ως αποζημιωτικές, με έρεισμα το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, στην πενταετή παραγραφή της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014, εξ ίσου υποστηρίξιμο θα ήταν οι αγωγές για την ικανοποίηση των ανωτέρω αξιώσεων να χαρακτηρισθούν ως ευθείες - όπως σε ανάλογες περιπτώσεις αγωγών, με αντικείμενο την καταβολή στο ακέραιο της κανονισμένης cruνταξης, έχει γίνει δεκτό (βλ. ΕλΣ Ολ. 3097/2010 και 1388/2018) - πράγμα που θα σήμαινε ότι πρόκειται για αξιώσεις υποκείμενες στη βραχυχρόνια (διετή) παραγραφή της παρ. 5 του ιδίου άρθρου του ν. 4270/2014).

- Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει, σε πρότυπες δίκες, επιληφθεί και άλλων ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 και αποφανθεί για αντισυνταγματικότητά τους. Ειδικότερα, με τις 7412/2015, 1506/2016,1854/2019 και 738/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν κριθεί αντίθετες προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1, καθώς και προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, οι από 1.8.2012 μειωτικές αναπροσαρμογές των συντάξεων των συνταξιούχων ιατρών του ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ ΑΕΙ, μελών ΕΠ ΤΕΙ και διπλωματικών υπαλλήλων, συνεπεία της, κατά τις περιπτ. 17, 21, 27 και 28 της υποπαρ. Γ.l της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μείωσης των αποδοχών ενέργειας των λόγω κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων. Σε όλες, μάλιστα, τις ανωτέρω περιπτώσεις, δοθέντος ότι οι απορρέουσες από τη διάγνωση της αντισυνταγματικότητας και, κατ' επέκταση, το παράνομο της αναπροσαρμοyής των συντάξεων αξιώσεις είναι αναμφισβήτητα αποζημιωτικές, για τις εξ αυτών αναγόμενες στο χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, βέβαιο είναι ότι δεν έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή της εφαρμοστέας εν προκειμένω παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ

- Ατομικές αγωγές (σε ομαδικούς φακέλους αγωγών και όχι απομονωμένες ατομικές για λόγους οικονομίας κλίμακος) έως την ημέρα ισχύος της ανωτέρω ρύθμισης (για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που, έως τη δημοσίευση του νόμου, δεν θα έχουν ασκήσει σχετικά ένδικα βοηθήματα, με την επιστροφή των, αναγόμενων στο χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, ποσών της περικοπής της σύνταξής τους, κατ' εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αποσβένονται οι αξιώσεις τους, για το ως άνω χρονικό διάστημα, όχι μόνον από τη συγκεκριμένη περικοπή αλλά και απ’. όλες ανεξαιρέτως τις περικοπές και μειώσεις των συντάξεών τους που προέβλεπε ο ν. 4093/2012. Ήτοι και εκείνες από τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές μειωτικές αναπροσαρμογές των συντάξεων των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ΑΡΑ ομιλούμε και γράφουμε πως θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα επέμβασης του νομοθέτη σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα) με τον όποιο κίνδυνο, να τεθεί θέμα παραγραφής λόγω παρέλευσης 2ετίας ή ακόμη και 5ετίας.

- Άσκηση Προσφυγής-Αγωγής από το Συντονιστικό Ε.Α.Α. κατά της ΚΥΑ που θα εκδοθεί, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

- Εφόσον ζητηθεί να υπογραφούν δηλώσεις για απόσβεση περαιτέρω απαιτήσεων κλπ, αυτή να γίνει με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Απόστρατος Αξκος Π.Ν.
Εργατολόγος-Οικονομολόγος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια