ΒΟΕΑ: Καθορισμός ύψους τιμής μεριδίου για το έτος 2020-Δείτε την ΚΥΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74).
ΑΔΑ: ΩΒ856-ΠΒΔ

Άρθρο μόνο

Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας

Στο άρθρο 2, της υπ’ αριθμ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 74), μετά την παρ. 4δ, προστίθεται παρ. 4ε, ως εξής:

«4ε. Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2020 έως 01-01-2021 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, η τιμή μεριδίου, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια