Τραγικές καθυστερήσεις στα εξοπλιστικά-«Stand by» προγράμματα ζωτικής σημασίας-Ποια «φρενάρουν» και γιατί


Στις κρίσιμες ώρες που δια­νύουμε, όπου πρέπει να εί­μαστε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», η γραφειοκρατία και η αδράνεια καταδικάζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις να μην μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τα προγράμ­ματα που θα βελτιώσουν τη μαχητι­κή ικανότητά τους

του ειδικού συνεργάτη

Και δεν μιλάμε για απόκτηση νέου υλικού, αλλά για την υποστήριξη που θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων που έχου­με. Δεν είναι η ώρα να μπούμε στον καταλογισμό ευθυνών για τις παραλείψεις μιας δεκαετίας, που μας έχουν φέρει στη σημερινή κατάστα­ση, αλλά είναι γεγονός πως κανείς δεν έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Οι κυβερνητικοί επίσημοι της δεκαετίας, αυτοί που υπέγρα­ψαν τις ετήσιες περικοπές, οι οποίες οδήγησαν σε τραγική απίσχναση τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, είναι οι ίδιοι που διαβεβαιώνουν τον ελληνικό λαό για το αξιόμαχο και την αμυντική ικανότητα της χώρας. Για αποτρεπτι­κή ισχύ ας μη μιλήσουμε καλύτερα, γιατί πολλές από τις τραγικές ελλεί­ψεις μας σε προσωπικό και υλικό δεν κρύβονται. Τις γνωρίζουν και οι «απέναντι». Κι όμως, το αμυντικό δόγμα της χώρας είναι, σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα, και αποτρεπτι­κό. Συνεπώς, κάποιοι πρέπει να λο­γοδοτήσουν, αν με πράξεις ή παρα­λείψεις τους υπονόμευσαν την απο­τρεπτική μας δυνατότητα.

Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό

Το θέμα είναι ότι σήμερα, με την εξ Ανατολών απειλή να γιγαντώνεται, τα προγράμματα που θα αυξήσουν τις διαθεσιμότητες κρίσιμων οπλικών συστημάτων δολιχοδρομούν, παρότι έχουν διατεθεί τα απαραίτητα κονδύλια. Και, για να μη θεωρηθούμε υπερβολικοί, τονίζουμε πως τέτοιες επισημάνσεις δεν κάνουμε μόνον εμείς. Σχετικώς προς την υποστήρι­ξη των εγκαταλειμμένων -πλην στρα­τηγικής σημασίας- μαχητικών Mirage 2000 και 2000-5, ενώ όλα έδειχναν να έχουν πάρει τον δρόμο της υλο­ποίησης έπειτα από εξαετή καθυστέ­ρηση, με το κονδύλι εγκεκριμένο και πιστωμένο, «προέκυψε» νέα τροχο­πέδη, αν και όλα έγιναν σύμφωνα με το γράμμα το νόμου. Μαθαίνουμε από καλά πληροφορημένες πηγές ότι, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη νομική διαδικασία και γνωμοδότησε θετικά σε πρώτη φάση και το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη συνέχεια το όλο θέμα επέστρεψε στη ΓΔΑΕΕ για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων. Από εδώ αρχίζουν τα «περίεργα»...

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο και χωρίς να προβλέπεται, οι εκτελεστι­κές συμβάσεις εστάλησαν εν νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ποιος το απαίτησε και για ποιον λόγο είναι άγνωστα μέχρι στιγμής. Αντί λοιπόν να ξεκινήσει η υλοποίηση των εκτε­λεστικών συμβάσεων για την αγορά των ανταλλακτικών των αεροσκα­φών, οι συμβάσεις «φρέναραν» στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι δυο στελέ­χη της εν λόγω υπηρεσίας αποφάσι­σαν ότι «υπάρχει πρόβλημα» και πρέ­πει να προβούν σε έλεγχο νομιμότη­τας, ενώ, πριν, η ίδια υπηρεσία είχε γνωμοδοτήσει θετικά.

Είναι όντως παράδοξο το όλο ζή­τημα, και οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο «Π» ότι η ευθυνοφοβία ορισμέ­νων μπορεί να έχει τραγικές συνέπει­ες στην ασφάλεια της χώρας. Να ση­μειωθεί ότι πίστωση 260.000.000 ευρώ είναι εγκεκριμένη για την υποστήριξη του στόλου των Mirage 2000, και τα χρήματα «κάθονται».

Άλλα 56.000.000 ευρώ έχουν εγκριθεί για την υποστήριξη των μέσων μεταφορικών αεροσκαφών C-27J (καλύτερα να μην επεκταθούμε στο πόσα από τα αεροπλάνα αυτά πετούν… Κι όμως, ο σχετικός διαγω­νισμός ακυρώθηκε και θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί. Και τούτο, όταν είναι δεδομένο ότι η δουλειά θα καταλήξει στη μοναδική ενδιαφερομένη εταιρεία, την κατασκευάστρια των C-27J. Προκειμένου λοιπόν να ξεκι­νήσει η ίδια διαδικασία με διαγωνι­σμό για τη FOS των C-27J Spartan με τα γνωστά αποτελέσματα, κλήθη­καν οι φορείς, που θα επιδείξουν εν­διαφέρον με βάση μια λίστα απαιτή­σεων που έχει δοθεί από την Πολεμι­κή Αεροπορία, να καταθέσουν τεχνι­κές και οικονομικές προτάσεις ώστε να καταρτιστεί από κοινού μια βιώσι­μη διαδικασία. Μια διαγωνιστική δια­δικασία, δηλαδή, η οποία θα είναι υλοποιήσιμη και δεν θα κριθεί άγονη για άλλη μια φορά.

Σε ό,τι αφορά το Πολεμικό Ναυτι­κό, βασικό ζήτημα παραμένει ο εκ­συγχρονισμός μέσης ζωής των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ, που είναι οι πλέον σύγχρο­νες κύριες μονάδες επιφάνειας του Στόλου μας.

Η Βουλή ενέκρινε 160.000.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό αυτόν, όταν οι εργασίες που πρέπει να γί­νουν αποτιμώνται σε 400.000.000. Μπορεί να βρεθούμε προ της εκπλήξεως να μας μείνουν οι φρεγάτες στις ναυπηγικές κλίνες, με τον ανάδοχο να δηλώνει αδυναμία να τις ολοκληρώσει ή να ζητεί επιπλέον χρηματοδότηση... Μέχρι στιγμής, πάντως, έχουν δοθεί μόλις 9.000.000 για την επιθεώρηση των μηχανών diesel, που αποτελούν μέ­ρος του προωστηρίου σκεύους των ΜΕΚΟ.

Ας αφήσουμε, δε, την υπόθεση των πυραυλακάτων Super Vita, για τις οποίες έχουν πληρωθεί κονδύλια καθ' υπέρβασιν της αξίας τους, με το Πολεμικό Ναυτικό να τις παραλαμβάνει για να τις ολοκληρώσει το ίδιο, μια και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μό­νο καθυστερήσεις και ανεπάρκειες έχουν να επιδείξουν...

Τέλος, όσον αφορά τα υποβρύχια, που αποτελούν τις πλέον προηγμέ­νες μονάδες του Πολεμικού Ναυτι­κού, ακόμη περιμένουμε την υλοποί­ηση του προγράμματος των νέων τορπιλών. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμ­βούλιο έχει εγκρίνει την απόκτηση 36 τορπιλών βαρέως τύπου DM-2Α4 και τον εκσυγχρονισμό μέρους των 112 παλαιοτέρων τορπιλών SUT, με μέρος των εργασιών να γίνεται στο εργοστάσιο της Sunlight στη Θράκη. Πολλούς μήνες μετά την απόφαση του ΑΝΣ, το πρόγραμμα είναι ακόμη σε αναμονή.

Το μόνο που έχει προχωρήσει εί­ναι η έγκριση πιστώσεως 13.000.000 ευρώ για προμήθεια συσσωρευτών, που θα βελτιώσουν την κατάσταση των υπαρχουσών τορπιλών. Η υλοποίηση αναμένεται σε δύο χρόνια, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άλλα 10.000.000 έχουν εγκριθεί για την απόκτηση 120 συστημάτων αντιμέτρων τορπι­λών, για την αυτοπροστασία των υποβρυχίων. Και αυτών η διάθεση αναμένει ενεργοποίηση.

Έλλειψη τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης

Στον Στρατό Ξηράς, μεγάλο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη τεθωρακι­σμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ), καταλλήλων να συνεργαστούν με τα υπερσύγχρονα άρματα μάχης Leo2Α4 και Leo2Hell. Τα Μ-113 δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού πεδίου μάχης και ο προβληματι­σμός είναι εντονότατος ως προς το αν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις.

Μόνη ορατή προοπτική είναι η επιλογή ενός αριθμού από τα Μ-2 Brantley που έχει απενεργοποιήσει» ο αμερικανικός στρατός. Το γεγονός ότι για τα ίδια Brantley συζητούσαμε και πριν από 15 χρόνια δείχνει εγκληματική ολι­γωρία.

Τέλος, τα τροχοφόρα Μ-1117, που έχουν καταστήσει διαθέσιμα οι Αμε­ρικανοί, είναι χρήσιμα για την κάλυψη αναγνωριστικών αποστολών, όμως επ’ ουδενί μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατο ενός ΤΟΜΑ, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στον Τύπο από κάποιους δήθεν ειδικούς.

Έχει γίνει, εξάλλου, πολύς λόγος για την απόκτηση νέου τυφεκίου. Ο Στρατός έχει αρχίσει να κάνει αξιολογήσεις διάφορων διαθέσιμων τύπων, αλλά ουδεμία χρηματοδότηση έχει εγκριθεί. Θα επισημάνουμε όμως ότι, αν πρόκειται να αντικατασταθεί το G-3, θα πρέπει να βρεθεί ένα τυφέκιο καλύτερο από αυτό. Και κάτι τέτοιο είναι μάλλον δύσκολο... Ωστόσο, είναι θετικό το ότι έχει διατεθεί πίστωση 6.000.000 ευρώ για την απόκτηση τυ­φεκίων ελεύθερου σκοπευτή με φυσίγγια ειδικής ακρίβειας.

Στο ερώτημα για τα κακώς κείμενα στις καθυστερήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, η ευθυνοφοβία είναι ο λόγος, σύμφωνα με κύκλους πέριξ του Πενταγώνου. «Η ευθυνοφοβία κάποιων για άμεση λήψη αποφάσεων τραυματίζει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων» αναφέρουν με νόημα οι ίδιες πηγές.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 22/08/2020 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια