Στρατιωτικές Σχολές: Καθορίστηκε το ειδικό ποσοστό υποψηφίων με παλαιό σύστημα (ΦΕΚ-ΚΥΑ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3002/20.07.2020 η υπ. Αριθμ. Φ.337/68/206005/Σ.4294 ΚΥΑ: «Καθορισμός ειδικού ποσοστού επί του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Ειδικότερα ορίζεται το εξής:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων της υπ΄ αρ. Φ.337/38/197215/Σ.2731/5.5.2020 (Β΄ 2759) υπουργικής απόφασης για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του άρθρου 1, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/εις εκπίπτει/ουν.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, οι θέσεις θα καλύπτονται από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή υποψηφίων παλαιού συστήματος. Τυχόν μη καλυφθείσες θέσεις, λόγω έλλειψης υποψηφίων παλαιού συστήματος πανελλαδικών, αυτές θα συμπληρώνονται από υποψήφιους που διαγωνίζονται με το νέο σύστημα.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια