Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Διαμονή-σίτιση 4ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων εκτός Σχολής (ΦΕΚ)


Υπουργική Απόφαση 6500/2/5-οθ - ΦΕΚ 2869/Β/15-7-2020
Διαμονή και σίτιση των τεταρτοετών δοκίμων υπαστυνόμων
εκτός της Σχολής Αξιωματικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαμονή και σίτιση δοκίμων υπαστυνόμων

Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι της Δ' τάξης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο, δύνανται, μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος εκπαίδευσης να εξέρχονται, να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός της Σχολής.

Άρθρο 2
Ρύθμιση λεπτομερειών

Λοιπές λεπτομέρειες και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το καθεστώς διαμονής, παραμονής, σίτισης, χρόνου εισόδου - εξόδου από τη Σχολή, περιβολής στολής, τόσο των εκπαιδευομένων που διαμένουν και σιτίζονται εκτός της Σχολής, όσο και αυτών που διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής, ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια