Παναγιωτόπουλος: Μόνο περιστασιακά οι Στρατιωτικοί μπορούν να συνοδεύουν τα τέκνα τους στα σχολεία


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Απόστολος Αβδελάς με θέμα «Διευκολύνσεις συζευγμένων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Ο καθορισμός της ώρας έναρξης και λήξης εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), λαμβανομένης υπ’ όψη της ιδιαιτερότητας της φύσης της αποστολής του, ρυθμίζεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τυχόν τροποποίηση θα οδηγούσε σε ευθεία παρέκκλιση, χωρίς ειδικό λόγο, τόσο από την υποχρέωση των στελεχών για συμπλήρωση πενθήμερης εργασίας σαράντα (40) ωρών, όσο και αντίστοιχη παραβίαση του θεσμοθετημένου ωραρίου (έναρξη - λήξη) εργασίας.

Επιπρόσθετα, θα αποτελούσε εν δυνάμει πηγή νομικών επιπλοκών και διενέξεων, δεδομένου ότι μόνον ο χρόνος κατά τον οποίον τα στελέχη μεταβαίνουν απευθείας και μέσω του συνηθισμένου δρομολογίου από την οικία στη Μονάδα και αντίστροφα, για ανάληψη υπηρεσίας ή μετά τη λήξη αυτής, αποτελεί διατεταγμένη υπηρεσία και ως τέτοια διαφοροποιεί τις έννομες συνέπειες (προστασία των στελεχών) που απορρέουν από συμβάντα (τροχαία ατυχήματα κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Τυχόν διευκόλυνση στρατιωτικών, οι οποίοι εύλογα συνοδεύουν τα τέκνα τους σε σχολικές μονάδες δεν δύναται να ρυθμισθεί με πάγιο και διαρκή χαρακτήρα, αλλά περιστασιακά σε διοικητικό επίπεδο και στο πλαίσιο εκτίμησης λόγων ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα και η ασφάλεια των Μονάδων, Υπηρεσιών και Πολεμικών Πλοίων των ΕΔ.

Τέλος, η κάθε Διοίκηση λαμβάνει, κατά την κρίση της, μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια