Αλλαγές στον Οργανισμό της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων-Δείτε το ΦΕΚ

Αλλαγές στον Οργανισμό της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων-Δείτε το ΦΕΚ


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A΄ 102/2020 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 47 Τροποποίηση του π.δ. 50/2018 «Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92)

Το Παράρτημα «ΣΤ» του π.δ 50/2018 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΠΛΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ»

Οι επιτυχόντες κατά το 4ο έτος Ευέλπιδες κατανέμονται στα Όπλα και στα Σώματα σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

1. Οι Ευέλπιδες IV των Όπλων, με την έναρξη του 4ου έτους και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δηλώνουν μέσω υπεύθυνης δήλωσης επιθυμία επιλογής του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).

2. Δικαίωμα να δηλώσουν επιθυμία έχουν οι Ευέλπιδες οι οποίοι:

α. Έχουν αποκτήσει πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατηγορίας «Γ΄», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση οπτικής οξύτητας από το 401 ΓΣΝΑ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κρίσης σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού.

3. Οι Ευέλπιδες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια παραπέμπονται στο 401 ΓΣΝΑ και στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής για τις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και κρίνονται από την Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή.

4. Οι Ευέλπιδες, οι οποίοι με την έναρξη του 4ου έτους δεν δήλωσαν επιθυμία επιλογής του Όπλου της ΑΣ ή δεν κατείχαν πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου κατηγορίας «Γ» και τροποποιήθηκε η επιθυμία τους ή απέκτησαν πτυχίο αγγλικής γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα έως τις 15 Μαρτίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους να δηλώσουν επιθυμία και να αξιολογηθούν με βάση την προηγούμενη διαδικασία.

5. Δικαίωμα να επιλέξουν το Όπλο της ΑΣ, κατά την κατανομή Όπλων -Σωμάτων έχουν οι Ευέλπιδες που δήλωσαν επιθυμία και κρίθηκαν κατάλληλοι με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3.

6. Με μέριμνα της ΣΣΕ υποβάλλεται κάθε έτος, μέχρι τέλος Απριλίου, στη Διεύθυνση Οργάνωσης του ΓΕΣ, η δύναμη των ημεδαπών Ευελπίδων IV τάξης, προκειμένου να κατανεμηθούν αριθμητικά οι απόφοιτοι στα Όπλα και  Σώματα και στη συνέχεια να καταρτιστούν τα επιλογικά μέτρα για τις κατηγορίες:

α. Όπλα

β. Σώματα.

7. Τα επιλογικά μέτρα κοινοποιούνται στη Σχολή από το ΓΕΣ τρεις μήνες περίπου πριν την ορκωμοσία των Ανθυπολοχαγών.

8. Ορίζονται έξι (6) επιλογικά μέτρα, τα οποία είναι οι αριθμοί 15 έως και 20 για τα Όπλα και τέσσερα μέτρα, τα οποία είναι οι αριθμοί 4 έως και 7 για τα Σώματα. Το επιλογικό μέτρο που θα εφαρμοστεί για την κατανομή προκύπτει κατόπιν κλήρωσης.

9. Στους Πίνακες Γενικής Σειράς Αρχαιότητας Ευελπίδων Ι\/ης Τάξης που θα υποβληθούν προς κύρωση και προ της διαδικασίας κατανομής, υπάρχει στήλη η οποία προσδιορίζει την καταλληλότητα των Ευελπίδων για την ΑΣ με την ένδειξη «κατάλληλος ΑΣ». Η καταλληλότητα προκύπτει για τους έχοντες τα προσόντα της παρ. 2 μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Ανώτατης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής.

10. Η Σχολή, για την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας κατανομής των Ο-Σ συγκροτεί επιτροπή τριών Αξιωματικών, με πρόεδρο τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

11. Η επιτροπή, σε καθορισμένη ημερομηνία, συγκεντρώνει τους Ευέλπιδες IV τάξης στο αμφιθέατρο και κοινοποιεί την τελική σειρά αρχαιότητας.

12. Καθορίζεται, με κλήρωση, από το σύνολο της τάξης, ο Εύελπις ο οποίος θα προβεί στην κλήρωση του επιλογικού μέτρου και στη συνέχεια πραγματοποιείται η κλήρωση.

13. Με βάση το κληρωθέν επιλογικό μέτρο, τον αριθμό των εξερχόμενων Ανθυπολοχαγών και τις διαθέσιμες θέσεις Όπλων - Σωμάτων προκύπτουν, μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος της Διεύθυνσης Έρευνας Πληροφορικής, οι επιλογικές ομάδες.

14. Για την επιλογή των Όπλων ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α. Η επιτροπή πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την 1η επιλογική ομάδα, προβαίνει σε σύγκριση του αριθμού των θέσεων του Όπλου της ΑΣ, από το κληρωθέν επιλογικό μέτρο, σε σχέση με τους Ευέλπιδες της αυτής επιλογικής ομάδας που πληρούν τα κριτήρια επιλογής του εν λόγω Όπλου, όπως περιγράφονται στην παρ. 5 και αν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των θέσεων είναι μεγαλύτερος, προβαίνει σε αμοιβαία αλλαγή των πλεοναζουσών θέσεων ΑΣ με ισάριθμες θέσεις Πεζικού από την αμέσως επόμενη επιλογική ομάδα.

β. Αφού υλοποιηθεί ο παραπάνω έλεγχος προσκαλείται ο 1ος κατά σειρά αρχαιότητας Εύελπις της 1ης επιλογικής ομάδας, επιλέγει όποιο από τα Όπλα επιθυμεί, εκτός του Όπλου της ΑΣ αν δεν πληροί τα κριτήρια της παρ. 5 και καλύπτει τη συγκεκριμένη θέση. Κατόπιν, με την ίδια διαδικασία ο 2ος επιλέγει ένα από τα υπόλοιπα διαθέσιμα Όπλα κ.ο.κ.

γ. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας, για έκαστη φορά που Εύελπις δεν επιλέξει το Όπλο της ΑΣ,ενώ πληροί τις προβλέψεις της παρ. 5 του παρόντος και η ενέργειά του αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργίαπλεονάζουσας θέσης σε σχέση με τους εναπομείναντες Ευέλπιδες της αυτής επιλογικής ομάδας, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού, η επιτροπή πραγματοποιεί άμεσα (πριν την εκδήλωση της επιθυμίας του επομένου, κατά σειρά αρχαιότητας, Ευέλπιδος στην αυτή επιλογική ομάδα) αμοιβαία αλλαγή της θέσης της ΑΣ με μία θέση Πεζικού  από την αμέσωςεπόμενη επιλογική ομάδα και συνεχίζεται η διαδικασία της επιλογής από τον επόμενο, κατά σειρά  αρχαιότητας, Εύελπι της αυτής επιλογικής ομάδας.

δ. Ο τελευταίος της 1ης επιλογικής ομάδας εντάσσεται στο Όπλο που έχει απομείνει.

ε. Η διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμόζεται για όλες τις επιλογικές ομάδες εκτός από την τελευταία, στην οποία ο έλεγχος των θέσεων ΑΣ, όπως αναγράφεται στην περίπτωση της υποπαραγράφου 14α', αφορά στο άθροισμα των θέσεων του κληρωθέντος επιλογικού μέτρου με τις τυχόν πλεονάζουσες θέσεις που μεταφέρθηκαν από την αμέσως προηγούμενη επιλογική ομάδα.

στ. Για την τελευταία επιλογική ομάδα εφαρμόζεται

η. διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες περιπτώσεις, με τη διαφορά ότι οι τυχόν πλεονάζουσες θέσεις, που προκύπτουν από τις διαδικασίες που αναγράφονται στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 14γ' και 14ε', αντικαθίστανται από ισάριθμες θέσεις Πεζικού.

ζ. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι συνολικές θέσεις της ΑΣ ενημερώνεται η αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητας της (μεταφορά στο επόμενο έτος).

15. Για την επιλογή των Σωμάτων ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Η επιτροπή προσκαλεί τους Ευέλπιδες, ανά επιλογική ομάδα και με σειρά αρχαιότητας, να επιλέξουν Σώμα.

Σε κάθε επιλογική ομάδα ο 1ος επιλέγει όποιο από τα Σώματα επιθυμεί και καλύπτει τη συγκεκριμένη θέση, κατόπιν ο 2ος επιλέγει ένα από τα υπόλοιπα διαθέσιμα Σώματα κ.ο.κ. Ο τελευταίος της επιλογικής ομάδας εντάσσεται στο Σώμα που έχει απομείνει. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις επιλογικές ομάδες.

16. Σε περίπτωση που Εύελπις μετά την κλήρωση των επιλογικών μέτρων και πριν επιλέξει το Όπλο ή Σώμα, επιθυμεί να παραιτηθεί από τη Σχολή, πρώτα επιλέγει το Όπλο ή Σώμα και στη συνέχεια υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ' αριθμ. Φ.331.71/25/580944/68/30 Απρ 1968/ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ/3ο ΕΓ/VΙΙ απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί διαδικασίας επιλογής και κατανομής εις τα Όπλα των αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Β' 226).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια