ΓΕΣ: Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ)


Όπως ενημερώνει η ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α (Φ.846/23/1252209/Σ.1744/8 Μαϊ 20), σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η ΠΟΕΣ:

Κυριότερες – Βασικότερες Μεταρρυθμίσεις του Ν.4670/2020 (Α΄43) [ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ]:

1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Άρθρο 1):

α. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μετονομάζεται –μετασχηματίζεται, από την 01 Μαρ 20 σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην ψηφιακή εποχή.

β. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται, από την 01 Μαρ 20, ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), οι οποίοι λειτουργούν µε οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια, και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές και οι παροχές ανά Κλάδο.

γ. Μεταξύ των σκοπών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

2. Χορήγηση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (Άρθρο 11):

α. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.

β. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ως άνω πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων.

γ. Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία πιστοποίησης, ο τύπος και ο τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν εξαιρέσεις, οι τεχνικές προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, θα καθοριστούν/ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) (Άρθρο 12):

α. Από 01 Ιουλ 20 και εφεξής, όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του (α) σχετικού και της (β) όμοιας ΥΑ, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του e-EΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

β. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (YΠ.Ε.Κ.Υ.), προ της οριστικής υποβολής της ΑΠΔ.

γ. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, θα ενημερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, θα εκδίδονται και θα επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής και βεβαιώσεις προστίμων.

δ. Ο τρόπος διασταύρωσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλεκτρονικών πράξεων, το όργανο που τις υπογράφει, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ο χρόνος, οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, θα καθοριστούν-ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ε. Επιπρόσθετα:

(1) Με την (ε) σχετική Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. (Ενότητα 36), καθώς και τα (στ) και (ια) όμοια Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α., παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ και την προθεσμία υποβολής αυτών, κατά τη μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 01 Ιαν 20 και εφεξής.

(2) Για τη διαχείριση των θεμάτων σχετικών με την υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων, από 01 Ιαν 17 έως 31 Δεκ 19, αναμένεται η έκδοση νεότερης εγκύκλιου από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..

4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης - Ηλεκτρονική Έκδοση Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης (Άρθρο 17):

α. Από την 01 Μαρ 20, οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr ).

β. Ειδικότερα, σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας της.

γ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος:

(1) Έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης, που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.

(2) Αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση το χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά του, προκειμένου αυτές να ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για έναν (1) μήνα. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, γίνεται επεξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου.

δ. Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών συντάξεων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

ε. Η απόφαση συνταξιοδότησης:

(1) Εκδίδεται ηλεκτρονικά και γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο/η αιτών/ούσα στην αίτησή του/της και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου.

(2) Θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση.

(3) Αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

(4) Φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του αρμόδιου προς τούτο εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου, μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για προστασία από πλαστογραφία και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

στ. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και αναρτήθηκε στον ατομικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Επί των εν λόγω διατάξεων, σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση:

(1) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία θα καθορίζεται:

(α) Ο χρόνος εφαρμογής και οι τυχόν εξαιρέσεις της εν λόγω διάταξης, για κάθε κατηγορία συντάξεων.

(β) Ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης, καθώς και οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης.

(γ) Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

(2) Κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη ρύθμιση της διαδικασίας υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Ασφαλιστικές Εισφορές Κύριας Σύνταξης των Μισθωτών που Υπάγονται στην Ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (Άρθρο 23):

α. Από 28 Φεβ 20, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (συνολικού ποσοστού 20%) των παραπάνω μισθωτών, ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€) και αποσυνδέεται πλέον από τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού.

β. Με τη (ι) σχετική Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Κ.Υ., παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις - οδηγίες επί των εν λόγω διατάξεων.

6. Ανταποδοτική Σύνταξη – Ποσοστά Αναπλήρωσης (Άρθρα 24 και 32):

α. Τα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του (γ) σχετικού, τροποποιούνται και αυξάνονται, αναδρομικά από 01 Οκτ 19, όπως στη Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος.

β. Υπενθυμίζεται ότι, το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

7. Αναπροσαρμογή Συντάξεων - Προστασία Καταβαλλόμενων Συντάξεων (Άρθρο 25):

α. Από την 01 Οκτ 19, οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους, μετά την έναρξη ισχύος του (γ) σχετικού, υπολογίζονται εκ νέου, σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις καταβάλλονται στη σύνταξη.

β. Σε περίπτωση που το ποσό των ανωτέρω συντάξεων, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει των προϊσχύοντων ποσοστών αναπλήρωσης, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

8. Απασχόληση Συνταξιούχων (Άρθρο 27):

α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., από 28 Φεβ 20 και εντεύθεν, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30%, για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα και για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

β. Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι:

(1) Έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από την ως άνω ημερομηνία, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28 Φεβ 21 και το 62ο έτος από την 01 Μαρ 22 και εφεξής.

(2) Είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13 Μαϊ 16 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν από τις επιπτώσεις της απασχόλησης τους αυτής (ήτοι αναστολή ή περικοπή της καταβαλλόμενης σύνταξης) και οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την 28 Φεβ 20, παρέχεται μεταβατική περίοδος ενός (1) έτους για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου (ήτοι από την 01 Μαρ 21).

γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους δύναται να αξιοποιηθεί για την καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης κατόπιν σχετικής τους αίτησης τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης τους. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται και σε όλες τις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν λάβει σύνταξη με βάση το προγενέστερο του (γ) σχετικού νομοθετικό πλαίσιο και συνέχισαν να απασχολούνται, χωρίς διακοπή και μετά την 12 Μαϊ 16, με την προϋπόθεση ότι από τις προϊσχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις προβλέπόνταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.

δ. Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, στην υποβολή σχετικής δήλωσης στον φορέα κύριας ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση, επιβάλλεται στον συνταξιούχο πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις, το οποίο δύναται να αποπληρωθεί:

(1) Με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου (1/4) από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

ε. Περαιτέρω, με τη (ζ) σχετική Εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι:

(1) Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής.

(2) Η αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, αφορά στη χρονική περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και όχι στη χρονική περίοδο καταβολής των σχετικών αμοιβών για την αναληφθείσα δραστηριότητα.

(3) Η μείωση της σύνταξης κατά 30%, σε περίπτωση απασχόλησης σε φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν ο συνταξιούχος παρέχει εργασία με μειωμένο ωράριο ή με μειωμένη απασχόληση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξής του βάσει των ημερών απασχόλησής του ανά μήνα.

στ. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξης, από τα πρόσωπα που υπάγονται στις κατηγορίες συνταξιούχων της παρ.4 του παραπάνω άρθρου.

9. Συμψηφισμός Οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Άρθρο 46):

Από 28 Φεβ 20, οι οφειλές προς το τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (νυν e-Ε.Φ.Κ.Α.) των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από το εν λόγω Ταμείο, αποσβένονται με συμψηφισμό με τις αντίστοιχες δικαιούμενες συντάξεις και την εφάπαξ παροχή.

Πίνακας Ποσοστών (%) Αναπλήρωσης Ανά Έτη Ασφάλισης


Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ με συνημμένο το Ν.4670/2020 (Α΄43):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια