Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση στο διπλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας)

Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση στο διπλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας)


α.
Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄165) https://link.armylib.gr/39
β.
Γνωμοδότηση 318/28 Ιουν 06/ΝΣΚ/Γ΄ Τμήμα https://link.armylib.gr/3a
γ.
Π.Δ.169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210) https://link.armylib.gr/3b
δ.
Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) https://link.armylib.gr/36
ε.
Φ.846.1/23/916147/Σ.5509/03 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
στ.
Φ.846/9/23664/Σ.3695/8 Αυγ 16/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ
ζ.
AΠ.Φ.454.1/152/131604/Σ.14/14 Νοε 16/ΓΕΣ/ΓΝΣ
η.
Αρ. Πρωτ: 111482/0092/30 Νοε 16/KYA https://link.armylib.gr/38
θ.
Ν.4425/2016 ΦΕΚ Α΄ 185 https://link.armylib.gr/3c
ι.
Φ.846.1/42/121739/Σ.97/16 Δεκ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
ια.
Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) https://link.armylib.gr/37
ιβ.
Αρ.Πρωτ: Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ https://link.armylib.gr/3d
ιγ.
Φ.846.1/20/1400045/Σ.2871/29 Ιουν 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
ιδ.
Φ.846.1/21/1402046/Σ.3162/17 Ιουλ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ 4α
ιε.
Φ.846/4/82303/Σ.3925/21 Ιουλ 18/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ
ιστ.
Φ.846.1/3/1165050/Σ.854/13 Φεβ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
Ιζ.
Φ.846.1/9/1172187/Σ.2130/17 Απρ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

Σύμφωνα με τα (ιε), (ιστ) και (ιζ) σχετικά, καθορίστηκε η νέα διαδικασία αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας έως και την 31 Δεκ 17. Η υπόψη διαδικασία αναγνώρισης αναφέρεται αποκλειστικά στα πρώτα 5 έτη υπηρεσίας που έχουν διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας. (π.χ στέλεχος που έχει υπηρετήσει σε Μονάδες Εκστρατείας από 1 Ιουν 95 έως 1 Ιουν 05, μπορεί να αναγνωρίσει το μέγιστο από 1 Ιουν 95 έως 1 Ιουν 00). Ο χρόνος υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας που δύναται να αναγνωριστεί είναι συνολικά μέχρι πέντε (5) έτη και δεν πρέπει να συμπίπτει με άλλο αναγνωριζόμενο χρόνο, π.χ πτητικά εξάμηνα.

Ειδικότερα, με τη νέα διαδικασία καθορίζονται οι ενέργειες των εμπλεκομένων για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας έως την 31 Δεκ 17, όπως παρακάτω:

α. Ενδιαφερόμενα Στελέχη

(1) Να υποβάλλουν σχετική αίτηση αναγνώρισης στη Μονάδα – Υπηρεσία τους, αναγράφοντας το χρόνο υπηρεσίας που επιθυμούν να αναγνωρίσουν, καθώς και εάν επιθυμούν η καταβολή των εισφορών να γίνει εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις από την μισθοδοσία τους : YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(2) Σε περίπτωση που επιθυμούν εφάπαξ καταβολή των εισφορών, θα πρέπει, αφού λάβουν τη διαταγή από ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ, με την οποία θα τους γνωστοποιείται το ποσό, να προσέλθουν στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ υπαγωγής τους, προκειμένου να το καταθέσουν στον λογαριασμό που θα τους υποδειχτεί.

(3) Να υποβάλλουν Φ/Α του παραπάνω διπλότυπου είσπραξης και της σχετικής διαταγής του ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ, στο ΓΕΣ/B1(ΔΙΠΡΟ) ή ΓΕΕΘΑ/ Β΄ Κλάδο ανάλογα, προκειμένου να καταχωρηθεί ο χρόνος αναγνώρισης στο Μητρώο τους. (4) Μετά την υποβολή της προαναφερθείσας αίτησης – αναφοράς αναγνώρισης, τα στελέχη δύναται, εφόσον επιθυμούν, να προβαίνουν στη διακοπή της διενεργούμενης παρακράτησης με την υποβολή αντίστοιχης σχετικής αίτησης – αναφοράς. Τα παρακρατηθέντα ποσά μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν θα επιστρέφονται και στην προβλεπόμενη βεβαίωση η οποία θα εκδίδεται από το ΟΛΚΕΣ {ως παρ.5ζ του Παραρτήματος «Α» του (ιστ) σχετικού}, θα αναγράφεται η αρχικά προσδιορισθείσα συνολική οφειλή, το παρακρατηθέν ποσό και το υπόλοιπο οφειλής. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη που επιθυμούν εφάπαξ καταβολή των εν λόγω εισφορών αναγνώρισης, υποβάλουν απευθείας στο ΟΛΚΕΣ Φ/Α του παραστατικού κατάθεσης του οφειλόμενου ποσού στο λογαριασμό που τους έχει υποδείξει το Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, προκειμένου να εκδίδεται η παραπάνω Βεβαίωση Αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 15 του (δ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το (ε) όμοιο, το ποσό των εν λόγω εισφορών που θα καταβληθεί εφάπαξ, υπόκειται σε έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης.

β. Μονάδες – Υπηρεσίες

Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των στελεχών και αφού τις πρωτοκολλήσουν να τις υποβάλλουν στις αρμόδιες Δνσεις Ο-Σ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το (ια) σχετικό, ο παραπάνω χρόνος υπηρεσίας:

α. Δύναται να αναγνωριστεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, με σχετική αίτηση του στελέχους.

β. Αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς, η οποία υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν παρασχέθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία και όχι όταν υποβλήθηκε η σχετική αίτηση από το ενδιαφερόμενο στέλεχος.

γ. Τα στελέχη που έχουν καταταγεί πριν από την 30 Σεπ 90, δεν καταβάλουν εισφορές για την αναγνώριση της υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας.

Διευκρινίζεται ότι ως Μονάδες Εκστρατείας, για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο για συνταξιοδοτικούς λόγους, θεωρούνται οι Μονάδες ή Υπηρεσίες που καθορίζονται με το άρθρο 40 του (γ) σχετικού (Π.Δ.169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210) https://link.armylib.gr/3b ), σε συνδυασμό με τα καθορισθέντα στις (β) Γνωμοδότηση 318/28 Ιουν 06/ΝΣΚ/Γ΄ Τμήμα https://link.armylib.gr/3a και (ζ) σχετικές γνωμοδοτήσεις. Επίσης, οι Δνσεις Ο-Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για να βεβαιώνουν τον χρόνο που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας και αναγνωρίζεται στο διπλάσιο για συνταξιοδοτικούς λόγους.

Η διαδικασία και οι λοιπές οδηγίες-λεπτομέρειες για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας από 01 Ιαν 18 και εφεξής, θα καθορισθούν με νεότερη διαταγή του ΓΕΣ. Για τις αναφορές αναγνώρισης του υπόψη χρόνου υπηρεσίας, που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, η αναγνώριση θα πραγματοποιηθεί με βάση των καθορισθέντων στη παρούσα διαταγή.

Η δυνατότητα ή όχι επιλογής από τα ενδιαφερόμενα στελέχη, χρονικών διαστημάτων υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας με διαφορετική χρονολογική σειρά, θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή.

Για τα στελέχη, που έχει ξεκινήσει η παρακράτηση των δόσεων, οι οποίες αφορούν στην αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας, εξάμηνων πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων, ισχύουν τα καθορισθέντα στο (ιε) σχετικό. Λοιπές οδηγίες λεπτομέρειες επί του θέματος θα καθορισθούν με νεότερη διαταγή.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι τα ενδιαφερόμενα στελέχη μπορούν να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό των παραπάνω εισφορών, από τα Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας (Α.Φ.Μ) που τους έχουν παραδοθεί μαζί με το φάκελο μισθοδοσίας τους. Συγκεκριμένα, στέλεχος που επιθυμεί να αναγνωρίσει χρονικό διάστημα από 01 Ιουν 1996 έως 01 Ιουν 1999, εάν προσθέσει τη μηνιαία κράτηση υπέρ συντάξεων (Ν. 2084/92), που αναγράφεται στα αντίστοιχα ΑΦΜ, θα μπορέσει να υπολογίσει το σύνολο των υπόψη εισφορών.

ΠΗΓΗ: armylib.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια