Η Απάντηση ΥΕΘΑ:

[…] Ειδικότερα, επί του συγκεκριμένου θέματος, το ΥΠΕΘΑ μετά την ψήφιση του Ν.4609/19 και ειδικότερα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 11 αυτού, προέβη στη σύνταξη και αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικό έγγραφο το οποίο σας καταθέτω συνημμένα.

Με το εν λόγω έγγραφο, όπως θα διαπιστώσετε, ζητήθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων που ανέκυψαν από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (μέχρι 5 έτη) του χρόνου που όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ (ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά από την 30-9-1990), έχουν υπηρετήσει σε μονάδες ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνεργαζόμαστε και αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την οριστική αποτροπή αμφισβητήσεων ή και εννοιολογικών ζητημάτων.

Το σχετικό έγγραφο: