ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ: Παρακράτηση σύνταξης από αναδρομικά Δεκ. 2018-Το έγγραφο ΕΦΚΑ


Συνεχίζει να καταφθάνει στις Δνσεις των συναδέλφων, το έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παρακράτηση σύνταξης».

Όπως ενημέρωσε (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ο Οικονομικός Σύμβουλος Συντονιστικού 3 ΕΑΑ κ. Αντωνιάδης Ιωάννης:

Επειδή ΠΟΤΕ δεν στάλθηκαν ενημερωτικά για την υπόψη καταβολή (αναδρομικά Δεκ. 2018), ούτε και το σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, συνοδεύεται με αναλυτικό φύλλο υπολογισμού των αναδρομικών αυτών με τον εσφαλμένο υπολογισμό, βάσει του οποίου προέκυψε αυτή η διαφορά, θα συμβουλεύαμε και καλό θα είναι να ακολουθήσει μια απαντητική επιστολή εν είδει ενστάσεως, μέσω της οποίας θα ζητείται ο ακριβής-λεπτομερής υπολογισμός των αναδρομικών που εδόθησαν και η τεκμηρίωση του καταλογιστέου ποσού.

Τι αναφέρει το έγγραφο του ΕΦΚΑ:

ΘΕΜΑ : «Παρακράτηση σύνταξης»

Έχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη του άρθρου 20 της παρ. 8 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165 τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 παρ. 8 του 4410/2016 (ΦΕΚ 141 τ. Α’), που ορίζει ότι: αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα καθώς και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/νου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ.

β) Τις διατάξεις του άρθρ. 395 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με την οποία συστάθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, υπαγόμενη στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Ε.Φ.Κ.Α. στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών.

γ) Τα υπ’ αρίθμ. 726799/6-6-2018 και 740639/8-6-2018 έγγραφα του Αναπληρωτή Διοικητή Ε.Φ.ΚΑ

δ) Το γεγονός ότι ο συνταξιούχος .............. με Α.Μ.Σ. .............. εισέπραξε κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 ποσά αναδρομικών .............. ευρώ μεγαλύτερα των δικαιούμενων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρακρατούμε από τον συνταξιούχο .............. το συνολικό ποσό των .............. ευρώ σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από την μηνιαίως καταβαλλόμενη  του σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρχής γενομένης από την σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 και έως την ολοσχερή εξόφλησή του.

Δείτε και το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια