Ακαθάριστα οικόπεδα: Αντισυνταγματικά τα επιβαλλόμενα μέτρα πυροπροστασίας με απειλή μεγάλων προστίμων–Η απόφαση του ΣτΠ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Αντισυνταγματικά τα επιβαλλόμενα μέτρα πυροπροστασίας με απειλή μεγάλων προστίμων–Η απόφαση του ΣτΠ

Δεν είναι Συνταγματικά ανεκτά τα μέτρα πυροπροστασίας, που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες ακινήτων με την απειλή μεγάλων προστίμων, αν δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (άρθρ. 17 Σ.) θίγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πυροπροστασία, καθώς, τα έξοδα υλοποίησης των υποχρεωτικών μέτρων πυρασφάλειας είναι υπέρογκα και όσοι πολίτες δε δύνανται να τα καταβάλλουν θα κατευθυνθούν αναγκαστικά προς την επιλογή μεταβίβασης των ακινήτων τους ή θα βρεθούν υπόχρεοι καταβολής υψηλών διοικητικών προστίμων, που καμία αντιστοιχία δεν έχουν με τα πρόστιμα που προβλέπονται στις υφιστάμενες πυροσβεστικές διατάξεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) απέστειλε με αρ. πρωτ. 24597/2024 στις 21.5.2024 επιστολή προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών.

Θέμα: Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με την πυροπροστασία των ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν της μακροχρόνιας εμπειρίας του αναφορικά με την έρευνα υποθέσεων για τον καθαρισμό ιδιωτικών εκτάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, θα ήθελε να θέσει υπόψη σας ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23.

Η ανωτέρω ΚΥΑ εστιάζει σε μέτρα πυροπροστασίας των ακινήτων, τα οποία αφορούν τόσο το κέλυφος, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εφαρμόζονται επιπρόσθετα των 2 πυροσβεστικών διατάξεων, εφόσον αυτά είναι επαχθέστερα. Από το σύνολο των μέτρων που υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να υλοποιήσουν, ακόμα και αν με την εγκύκλιο 42966/1311/19.04.24 για φέτος τα μέτρα που υποχρεούνται αυτοί να λάβουν έχουν περιοριστεί, προκύπτει ένα υπέρμετρο οικονομικό κόστος, στις περισσότερες των περιπτώσεων πολλών χιλιάδων ευρώ (πχ. κατασκευή μάνδρας ύψους 1 μέτρου με άκαυστα υλικά, τοποθέτηση πυράντοχων εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτηση μεταλλικής άκαυστης σίτας, αντικατάσταση υδροροών, πλήρωση διάκενων με άκαυστα υλικά ή ακόμα και αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος κτλ).

Περαιτέρω, το πλήθος των πολιτών που θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με αυτά τα μέτρα είναι εξαιρετικά μεγάλο, γιατί η εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζει οριζόντιες διατάξεις – με μόνη παράμετρο μερικής διαφοροποίησης των υποχρεωτικών εργασιών την κλίμακα επικινδυνότητας του ακινήτου - που αφορούν τόσο τα ακίνητα εντός, όσο και τα ακίνητα εκτός σχεδίου, τα ακίνητα μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, όπως και τα ακίνητα οποιασδήποτε χρονολογίας κατασκευής, όσα και αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ προκύπτει ότι εστιάζει στην προστασία των ιδιωτικών περιουσιών, παρά στην προστασία της δημόσιας περιουσίας από την πυρκαγιά. Επισημαίνεται ότι το κράτος μέχρι σήμερα επιτρέπει την εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκεκριμένος χωροταξικός σχεδιασμός, χωρίς να έχει επιλύσει τα ζητήματα των κοινόχρηστων οδών σε συνάρτηση με την οικοδομησιμότητα των γηπέδων κλπ., ενώ, έχει κρίνει ως ανεκτά και τα μορφώματα οικισμών εντός δασών και δασικών εκτάσεων, με τις αντίστοιχες διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Πολλώ δε μάλλον παραμένουν ακίνητα εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων τα οποία, εάν και έχουν κριθεί ως τελεσιδίκως αυθαίρετα, δεν κατεδαφίζονται. Επίσης, η διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών της χώρας καθυστερεί, καθώς οι αρμόδιες επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων καλούνται να διαχειριστούν πλήθος αντιρρήσεων των πολιτών. Επιπλέον, συχνά σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Η διοίκηση και οι σχετικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων κατά των πυρκαγιών με τις ενδεδειγμένες προληπτικές ενέργειες (διάνοιξη αντιπυρικών οδών, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρισμού, καθαρισμό εκτάσεων παρακείμενων στο οδικό δίκτυο κτλ), όπως επίσης και για την πυρόσβεση. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το κράτος δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς.

Εκτός των ανωτέρω, η επίμαχη ΚΥΑ θίγει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (άρθρο 17), καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα έξοδα υλοποίησης των υποχρεωτικών μέτρων πυρασφάλειας είναι υπέρογκα και όσοι πολίτες δε δύνανται να τα καταβάλλουν θα κατευθυνθούν αναγκαστικά προς την επιλογή μεταβίβασης των ακινήτων τους ή θα βρεθούν υπόχρεοι καταβολής υψηλών διοικητικών προστίμων, που καμία αντιστοιχία δεν έχουν με τα πρόστιμα που προβλέπονται στις υφιστάμενες πυροσβεστικές διατάξεις. Παράλληλα, θα προκύψει και το ζήτημα της δυσχέρειας ασφάλισης της περιουσίας κατά της πυρκαγιάς, γιατί εκτιμάται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων πριν προβούν στη σύναψη σύμβασης, ενώ τα ασφαλιστήρια 3 συμβόλαια που βρίσκονται σήμερα εν ισχύ, είναι πολύ πιθανό, να τροποποιηθούν με επαχθέστερα ασφάλιστρα για όσους πολίτες δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες εργασίες.

Οι πυροσβεστικές διατάξεις περί καθαρισμού εκτάσεων που ίσχυαν και ισχύουν μέχρι σήμερα κατά την άποψη της Αρχής, είναι επαρκείς, πλήρως λειτουργικές και εφαρμόσιμες από όλους τους πολίτες. Συγκεκριμένα η τελευταία πυροσβεστική διάταξη 20/2024 προβλέπει τα ακόλουθα: α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα, β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά, γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου, δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους, ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. Τα πρόστιμα καθορίζονταν ως εξής: α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αναλαμβάνει τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των εκτάσεων εάν ο ιδιοκτήτης αμελεί να το πράξει. Η συγκεκριμένη πυροσβεστική διάταξη αφορά τόσο τα εντός ορίων οικισμού, όσο και τα εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, ως και εκτάσεις χωρίς κτίσμα στα 100 μέτρα από τα όρια των οικισμών. Συμπερασματικά, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι τα μέτρα, τα οποία ήδη ισχύουν με τις πυροσβεστικές διατάξεις, είναι πλήρη και επαρκή τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και των ακινήτων. Εντούτοις, τα περιστατικά παράλειψης καθαρισμού των εκτάσεων θα έπρεπε, πιθανά, να αντιμετωπιστούν με υψηλότερα πρόστιμα, προκειμένου οι πολίτες να προβαίνουν αμελητί στις απαιτούμενες ενέργειες. Επίσης, είναι απαραίτητη η οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ώστε να πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι σε τακτική βάση. Τέλος, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των ελέγχων και της πορείας του καθαρισμού των γηπέδων από την κεντρική διοίκηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23, θα οδηγήσει σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σε κάθε περίπτωση, τα υφιστάμενα ακίνητα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. Με την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω απόψεις και προτάσεις θα βρουν πρόσφορο έδαφος και θα τύχουν της αναγκαίας εκτίμησης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

Με τιμή

Ανδρέας Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Εν κατακλείδι η κυβέρνηση στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και πιστής τήρησης του συντάγματος οφείλει άμεσα να αποσύρει την σχετική ΚΥΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣτΠ ΕΔΩ.

____________________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης είναι Πλωτάρχης ΠΝ, μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ και συγγραφέας.

Δημοσίευση σχολίου

14 Σχόλια

 1. Καλα εντάξει.
  Η αλαζονεία του 41% των Τεμπών, μονο με πολυ δραστικοτερα μετρα καταλαβαινει.
  Ποιο Σύνταγμα και βλακειες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οπου βλεπω και ακουω το κλισε περι αλαζονιας του 41% Συριζαιος ειναι.

   Διαγραφή
  2. Τρίτη, Ιουνίου 04, 2024 3:46:00 μ.μ. Και ΕΣΥ που το λες αυτό για κλισέ τι είσαι; Απόστρατος ¨Δεδομένος¨;;; Πάντα νικημένος;;; http://aeroporiapostratos.blogspot.com/2024/06/9.html

   Διαγραφή
 2. Ειναι λαθος η επιστολη του αποστρατου και καλο ειναι να ασχολειται με αυτα που τον αφορουν .Η Κυβερνηση ξεκαθαρισε δεν ειναι υποχρεωτικα τα μετρα.Απόστρατος ¨Δεδομένος¨;;; Πάντα νικημένος;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε τενεκέ πια επιστολή του απόστρατου; επιστολή του συνήγορου του πολίτη αναδημοσιεύει, Επίσης γράφεις: "να ασχολειται με αυτα που τον αφορουν" !! Σοβαρά τώρα; δεν τον αφορούν; δεν είναι πολίτης του κράτους; Μήπως τώρα συμβαίνει το ίδιο και με σένα γιατί γράφεις για κάτι που δεν ισχύει! Τι ακριβώς η κυβέρνησή σου ξεκαθάρισε; πως το ξεκαθάρισε; στο προφορικό; Στο προφορικό και ο υπουργός σας προέτρεπε τους συνταξιούχους να μην κάνουν αγωγές να μην ξοδεύονται και τώρα τους έστειλε αδιάβαστους γιατί δικαιώνονται μόνον οι έχοντες νομικά προσφύγει. Άντε σοβαρευτείτε λιγάκι.

   Διαγραφή
  2. @ 04, 2024 5:07:00
   Αλήθεια τώρα τα πιστεύεις αυτά που γράφεις γιατί αν τα πιστεύεις και δεν κάνεις προπαγάνδα έχεις πρόβλημα, φιλικά στο λέω να το κοιτάξεις

   Διαγραφή
  3. Μη λες χαζομάρες. Μετακλητός είσαι; Πάντως δεν φαίνεται να έχεις σχέση με τις ΕΔ γι αυτό τα κουβαδάκια σου και σ' άλλη παραλία.

   Διαγραφή
 3. Μεταβίβαση των ευθυνών του κράτους, στον πολίτη. Ανίκανοι, ανεύθυνοι, λίγοι. Όπως έγινε και με το 112. Σου λέει, εγώ σαν κράτος δεν μπορώ να κάνω κάτι για εσένα, πέρα από το να σε προειδοποιήσω να μη βγεις από το σπίτι σου ή να φύγεις από ένα μέρος που καίγεται. Γι' αυτό λέμε ότι η ελλάδα είναι 'κάτι σαν κράτος'.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Προς ανωνυμο Τρίτη, Ιουνίου 04, 2024 5:42:00 μ.μ ωραιο λεξιλογιο και αν δεν ξερεις μην γραφετε ασχετα πραγματα που γελουν ΟΛΟΙ-Η Κυβερνηση ξεκαθαρισε «Είναι ενδεικτικά τα μέτρα πυροπροστασίας και όχι υποχρεωτικά»!-Να ασχολειστε με τα του οικου σας μην φωτρωνετε εκει που δεν σας σπερνουν,ξερολες ολοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τελικά το τενεκές σου έπεφτε λίγο, περαστικά σου.

   Διαγραφή
  2. @ 04, 2024 9:52:00 μ.μ.
   και εγω στο ξεκαθαρισα δεν εισαι απλα μπουφος αλλα μπουφος με περικεφαλαια, σου αρκει; ο νομος που ψηφισαν μετραει και οχι το μπλα μπλα και η αναδιπλωση λογω ευρωεκλογων

   Διαγραφή
  3. Προς ανώνυμο Τρίτη, Ιουνίου 04, 2024 9:52:00 μ.μ. Συνεχίζεις με τον ίδιο κούφιο θόρυβο του τενεκέ και σε ξαναρωτάω, πως ακριβώς το ξεκαθάρισε η κυβέρνηση; έβγαλε τροποποιητικό νόμο; στο προφορικό; Μέχρι στιγμής πάντως μόνο στο προφορικό με αναμετάδοση από τα παπαγαλάκια σαν και του λόγου σου. Ο νόμος ισχύει και άντε να δεχτούμε ότι για φέτος θα κάνουν τα "στραβά μάτια", του χρόνου τι;

   Διαγραφή
 5. ΣΙΓΑ ΡΕ ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΕΕΕ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή