Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Προαγωγή Αστυνομικών Διευθυντών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Προαγωγή Αστυνομικών Διευθυντών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 και τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Ταξίαρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :...

Δείτε την Περίληψη Διατάγματος (ΑΔΑ: 6ΩΛΣ46ΜΤΛΒ-Μ2Ο) ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια