ΓΕΣ: Οδηγίες χορήγησης αδειών στο προσωπικό για άσκηση εκλογικού δικαιώματος (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Οδηγίες χορήγησης αδειών στο προσωπικό για άσκηση εκλογικού δικαιώματος (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με από 04 Μαϊ 23 έγγραφο ΓΕΣ/Β1:

1. Σας γνωρίζουμε αναφορικά με τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, τα παρακάτω:

α. Για τη μετάβαση του προσωπικού στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του στην έδρα της Μονάδας - Υπηρεσία του, θα χορηγηθεί ειδική άδεια απουσίας ως εξής:

(1) Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, για το οποίο δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

(α) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 100 έως και 200 χιλιομέτρων να λάβουν ειδική άδεια απουσίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

(β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200 και έως 400 χιλιομέτρων, να λάβουν ειδική άδεια απουσίας δύο (2) εργάσιμων ημερών

(γ) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων, να λάβουν ειδική άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

(δ) Όσοι μετακινηθούν από/σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν, να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

(2) Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, για το οποίο εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

(α) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 200 έως και 400 χιλιομέτρων, να λάβουν ειδική άδεια απουσίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

(β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων, να λάβουν ειδική άδεια απουσίας δυο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

(γ) Όσοι μετακινηθούν από/σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν, να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

β. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε Μονάδες - Υπηρεσίες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της νήσου «Κ», το οποίο δεν έχει εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού και επιθυμεί να ψηφίσει στην Ελλάδα με δικά του έξοδα, να χορηγείται, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές - επιχειρησιακές ανάγκες, ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. Για την χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού.

γ. Τέλος, στο προσωπικό το οποίο κατά την ημέρα των βουλευτικών εκλογών (21 Μαϊ 23) εκτελεί 24ωρη υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου που εδρεύει η Μονάδα - Υπηρεσία του ή σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να χορηγείται ολιγόωρη άδεια, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

2. Όσοι θα κάνουν χρήση της ειδικής εκλογικής άδειας των υποπαραγράφων 1α, β και γ του παρόντος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Μονάδα - Υπηρεσία τους, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια