Νέα Υπουργική Απόφαση για Ευεργετικά μέτρα-Διευκολύνσεις στο προσωπικό ΕΔ–Τι αφορά–Δείτε το ΦΕΚ

Νέα Υπουργική Απόφαση για Ευεργετικά μέτρα-Διευκολύνσεις στο προσωπικό ΕΔ–Τι αφορά–Δείτε το ΦΕΚ

Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023 η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 που αφορά: Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί ….

Άρθρο 2 Ευεργετικά μέτρα

1. Οι κατωτέρω στρατιωτικοί απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου:

α) Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

2. Οι κατωτέρω στρατιωτικοί εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης:

α) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση που οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς είναι και οι δύο στρατιωτικοί, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα ανήλικα τέκνα τους είναι περισσότερα του ενός.

β) Όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια τέκνου. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

δ) Οι γυναίκες στρατιωτικοί που ασκούν την επιμέλεια τέκνου, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών της ηλικίας του.

ε) Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

3. Οι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους:

α) Εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν ημερολογιακά.

β) Όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας δεν εκτελεί υπηρεσίες.

γ) Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, τα ωράριά τους δεν συμπίπτουν.

4.Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνοικούν με το τέκνο τους και ασκούν από κοινού την επιμέλειά του με τον έτερο γονέα, δεν τίθενται σε επιφυλακή υπηρεσιών, εφόσον ο έτερος γονέας αδυνατεί για πραγματικούς λόγους να επιμεριστεί τα τρέχοντα ζητήματα ανατροφής και μέριμνας του τέκνου και ιδίως σε περιπτώσεις διαζευγμένων που διαμένουν μόνιμα σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων μεταξύ τους ή συζευγμένων που ο ένας απουσιάζει για διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οικία. Αυτοί εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις και αποστολές, μειωμένες κατά το ήμισυ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης.

5.Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς.

6.Οι γυναίκες στρατιωτικοί που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαλλάσσονται από υπηρεσίες και ασκήσεις, από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία. Η απαλλαγή δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

7.Οι γυναίκες στρατιωτικοί, από τη γνωστοποίηση της κύησης στην Υπηρεσία και μέχρι τη λήψη της άδειας κύησης - τοκετού, δύνανται να φέρουν πολιτική περιβολή και απαλλάσσονται από υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις.

8.Για την υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός υποβάλει αίτημα στη Μονάδα - Υπηρεσία του για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

9.Σε περίπτωση υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός δύναται να υποβάλει αίτημα στη Μονάδα ή Υπηρεσία του για κατ' εξαίρεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη άσκηση για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

Άρθρο 3 Προσφυγές

Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, ο στρατιωτικός δύναται να ασκήσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ίδιο, ενδικοφανή προσφυγή η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.

Άρθρο 4 Γνωμοδότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων ….

Άρθρο 5 Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων …..

Άρθρο 6 Στέγαση στρατιωτικού προσωπικού σε οικήματα των ΕΔ

1. Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα οικήματα των Κλάδων των ΕΔ, εφόσον οι ίδιοι και ο/η σύζυγός τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στη φρουρά που βρίσκονται τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι εικοσιπέντε (25) χιλιόμετρα από αυτά.

2. Η στέγαση των στρατιωτικών διενεργείται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Μόρια κατεχόμενου βαθμού: αα) Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εξήντα (60). αβ) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Πενήντα (50). αγ) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αδ) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Σαράντα (40). αε) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα πέντε (35).

αστ) Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα (30). αζ) Λοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι πέντε (25). αη) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι (20). αθ) Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Δεκαπέντε (15). αι) Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Δέκα (10). αια) Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εννέα (9). αιβ) Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Οκτώ (8). αιγ) Λοχίας και αντίστοιχοι: Επτά (7). αιδ) Δεκανέας και αντίστοιχοι: Έξι (6). β) Μόρια οικογενειακής κατάστασης: βα) Έγγαμοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015: Πέντε (5). ββ) Για κάθε τέκνο: Δεκαπέντε (15). βγ) Για κάθε τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που κατοικεί η οικογένειά του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή ιδιόκτητο οίκημα: Πέντε (5). γ) Για κάθε μήνα αναμονής στέγασης: Δύο (2) μόρια. δ) Για κάθε μήνα στέγασης αφαιρούνται τρία (3) μόρια. ε) Για κάθε μήνα υπηρεσίας στο εξωτερικό αφαιρούνται δύο (2) μόρια.

3.Για τον υπολογισμό των μορίων της περ. β' της παρ. 2 δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος στρατιωτικός.

5.Οι στρατιωτικοί των Κοινών Σωμάτων έχουν δικαίωμα στέγασης στα οικήματα του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους στρατιωτικούς του Κλάδου αυτού.

6.Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οίκημα του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν, οι στρατιωτικοί στεγάζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις σε διαθέσιμο οίκημα έτερου Κλάδου.

7.Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικών, έχουν δικαίωμα κατ' εξαίρεση στέγασης, κατ' απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:

α) Όσοι υπηρετούν σε θέσεις και ασκούν καθήκοντα υψηλής ευθύνης και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

β) Όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ ή ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός στρατιωτικών οικημάτων στην ίδια φρουρά, στεγάζονται στο οίκημα που επιθυμούν.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες.

δ) Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, εφόσον ο στρατιωτικός συνοικεί με τα τέκνα και ασκεί την επιμέλειά τους ή αυτά είναι εξαρτώμενα μέλη.

ε) Όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου.

8.Η μέγιστη διάρκεια στέγασης των στρατιωτικών της παρ. 7 καθορίζεται στα πέντε (5) έτη, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, με εξαίρεση την περ. β' της παρ. 7, για την οποία η στέγαση διαρκεί για όσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση αναπηρίας.

Άρθρο 7 Παραθερισμός σε κέντρα των ΕΔ

1.Δικαίωμα παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα παραθερισμού των Κλάδων των ΕΔ έχουν οι παρακάτω:

α) Οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί.

β) Οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι.

2.Ο παραθερισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, ως εξής:

α) Εν ενεργεία στρατιωτικοί:

αα) Μόρια κατεχόμενου βαθμού:

i)Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν τριάντα (130).

ii)Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν είκοσι (120).

iii)Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Εκατόν δέκα (110).

iv)Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Εκατό (100).

v)Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ενενήντα (90).

vi)Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ογδόντα πέντε (85).

vii)Λοχαγός και αντίστοιχοι: Ογδόντα (80).

viii)Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα πέντε (75).

ix)Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα (70).

x)Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Εξήντα πέντε (65).

xi)Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εξήντα (60).

xii)Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα πέντε (55).

xiii)Λοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα (50).

xiv)Δεκανέας και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αβ) Μόρια οικογενειακής κατάστασης, λόγων υγείας και παραθερισμού κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό:

i)Έγγαμοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015: Εκατό (100).

ii)Για το πρώτο τέκνο τριάντα (30), σαράντα (40) για το δεύτερο, πενήντα (50) για το τρίτο, ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον τέκνο εξήντα (60).

iii)Για λόγους υγείας του ίδιου του στρατιωτικού κατόπιν γνωμάτευσης του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην οποία αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του: Τριάντα (30).

iv)Για κάθε έτος παραθερισμού εντός της τελευταίας πενταετίας αφαιρούνται δέκα (10) μόρια.

β) Οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί παραθερίζουν με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων της περ. α'. Οι Ενώσεις Αποστράτων δύνανται να εισάγουν επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης για τα μέλη τους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Επιτελείου, τα οποία συνολικά δεν υπερβαίνουν τα εβδομήντα (70) μόρια.

γ) Οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, παραθερίζουν με βάση τη μοριοδότηση της υποπερ. αβ' της περ. α', καθώς και με τη μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας τους, ως εξής: γα) Έως πέντε (5) έτη υπηρεσίας: Σαράντα (40) μόρια. γβ) Από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη υπηρεσίας: Πενήντα (50) μόρια.

γγ) Από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας: Εξήντα (60) μόρια.

γδ) Από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) έτη υπηρεσίας: Εβδομήντα (70) μόρια.

γε) Από Είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας: Ογδόντα (80) μόρια. γστ) Από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) έτη υπηρεσίας: Ενενήντα (90) μόρια.

γζ) Από Τριάντα (30) έτη υπηρεσίας και άνω: Εκατό (100) μόρια.

3.Για τον υπολογισμό των μορίων του στοιχείου ii της υποπερ. αβ' της περ. α' της παρ. 2 ως τέκνα νοούνται τα άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και μόνον εφόσον αποτελούν εξαρτώμενα μέλη.

4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος.

5.Στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε Μονάδες - Υπηρεσίες διαφορετικές από τον Κλάδο στον οποίο υπάγονται, παραθερίζουν στα κέντρα παραθερισμού του Κλάδου που υπηρετούν. Οι στρατιωτικοί των Κοινών Σωμάτων παραθερίζουν στα κέντρα παραθερισμού και των τριών Κλάδων, κατόπιν επιλογής τους.

6.Οι παρακάτω κατηγορίες έχουν δικαίωμα κατ' εξαίρεση παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των ΕΔ, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:

α) Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και οι Διοικητές Μειζόνων Επιτελικών Σχηματισμών.

β) Όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ είτε ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε είναι οι ίδιοι ΑμεΑ.

γ) Μέλη οικογένειας στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων που απεβίωσαν εν υπηρεσία.

δ) Μέλη μονογονεϊκής οικογένειας. ε) Μέλη πολύτεκνης οικογένειας.

στ) Όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

7.Τα ποσοστά και ο χρόνος παραθερισμού, κατά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται από διαταγές του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Άρθρο 8 Απαλλαγή από την εργασία μετά από την εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης

1.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης καθημερινή, Κυριακή ή επίσημη αργία που ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

2.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης Παρασκευή, Σάββατο ή επίσημη αργία που δεν ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

3.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία που απαιτεί διανυκτερεύσεις ή υπηρεσία που καλύπτει δύο (2) ή περισσότερα συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, δικαιούνται ισάριθμων απαλλαγών από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ενός (1) μήνα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Άρθρο 9 Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις ...

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το «κατεβάσετε» ΕΔΩ

ή Δείτε το παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

22 Σχόλια

 1. Το οποίο φεκ δεν εφαρμοζει μεγάλο ποσοστό διοικητων, δηλαδή δε δίνουν απαλλαγες απο υπηρεσια παρασκευής η σαββατου, για την Δευτέρα. Η οχι απαλλαγή παρασκευή γιατί είναι μέρα συντήρησης και για να μη κάνει 3ημερο το στέλεχος. Η οχι απαλλαγή σε νυχτερινή, ενώ το φεκ λέει αλλα .. τα ξέρουν φυσικά οι ανώτατοι προϊστάμενοι των διοικητών και οι συνδικαλιστικές ενώσεις αλλά όλοι αδιαφορούν και οργιάζει ο εκαστοτε κυκλοθυμικος διοικητής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι αν κάνει κάποιος αναφορά ακούει την χιλιοειπωμένη πλην επική ατάκα "μα τι σου κάναμε??"!!!!

   Διαγραφή
 2. Ο ορισμός και η επιτομή της μέριμνας για το προσωπικό και όλως τυχαίως 2 ημέρες πριν τις εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχουν να πέσουν αναφορές που θα τρίβουν τα μάτια τους Δκτες Μονάδων και Σχηματισμών! Αν θέλουν να το παιζουν ραγιάδες να πάνε να φυλάξουν πρόβατα ώστε να τα κάνουν κουμάντο! Τα παιχνίδια με το προσωπικό έχουν τελειώσει! Επίσης επισκέψεις της Ηγεσίας (βλ. Χαρδαλιας) μόνο κακό προξένουν και οικονομικούς πόρους οι οποίοι δεν διατίθενται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λες και τον κάλεσε κανείς. Όλοι του βρίζουν

   Διαγραφή
 4. Καλά με δύο παραγράφους εδώ γειωσαν τον ΣΚ 300-6.
  Στα νησιά θα παρακαλάς να βρεις ΣΟΑ-ΣΟΜΥ γιατί θα τα πιάνουν οι Ναυτέοι..
  Άντε στην επόμενη τροποποίηση μπορούν να βάλουν μέσα αστυνομία και λιμενικό.
  Αυτό δεν είναι ΦΕΚ μέριμνας προσωπικού αλλά χαντάκωμα του ΣΞ.
  Ψηφίστε ΝΔ!! ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΆΣΕΤΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΝΔ θα βγει πρωτίστως απ'τα ΕΜΘ, Είναι υποχρεωμένα απέναντι της για τους βαθμούς που τους έδωσε. Οι υπόλοιποι,το παίζουμε και λίγο διαφορετικά,κατά την αρεσκεία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπααααα!!! Από τις σειρές 90-92 θα βγει που τους αποκατέστησε!!!

   Διαγραφή
 6. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, οι ανώτατοι και οι συνταγματάρχες στην ίδια σειρά με τους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ! Και οι γνωστοί κατεργάρηδες, με τους εικονικούς χωρισμούς και τους κατ' επάγγελμα δικαστικούς συμπαραστάτες, μπροστά από όλους! Δύο ημέρες προ των εκλογών, αποδεικνύεται ότι στο ΥΕΘΑ κουμάντο κάνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάτι αμετάθετοι ΥΠΑΞ, επιτελείς και καλά του υπουργού και του υφυπουργού! Όνειδος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Που είναι η μέριμνα ? Δεν βλέπω να άλλαξε κάτι σε ότι γινότανε μέχρι τώρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η χειρότερη κυβέρνηση για τις ΕΔ ever. Για την Ιεραρχία να μην σχολιάσω έχουν χιλιοειπωθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΡΕΕΕΕ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θα θυμόμαστε τον 3+1 για χρόνια για όσα έκανε στον τομέα μέριμνα προσωπικού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. καλά ρε θα μας τρελάνουν ; αυτά δεν ίσχυαν ήδη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αύριο επιτέλους μαυρίζουμε την κυβέρνηση της εξοργιστικής αδιαφορίας για το προσωπικό των ΕΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ μαύρισαν δεν βλέπεις? 41%. Τώρα κάτσε να μαυρίζεις εσύ στον ήλιο.....

   Διαγραφή
  2. Τόσους μήνες όλοι γράφατε εδώ μέσα για "μαύρισμα", "τέλος", "θα τα πούμε". Τελικά, όλοι πήγατε στον γνωστό γαλάζιο βουλευτή σας, πήρατε έτοιμα 3-4 ψηφοδέλτια και τα ρίξατε οικογενειακώς στην κάλπη σαν καλά παιδιά. Τι σας υποσχέθηκαν; Να κάνουν συνταγματάρχες τους ΕΜΘ; Ταγματάρχες τους ΕΠΟΠ; Ταξιάρχους τους ΑΣΣΥ; Ή μήπως στρατηγούς όλους ανεξαιρέτως τους κοιλαράδες και άσχετους συνταγματάρχες; Καθίστε να γλείψετε τα κοκκαλάκια που θα σας πετάνε από την παράταξη του "πιο άχρηστου ΥΕΘΑ των τελευταίων ετών", του ιπτάμενου ΥΦΕΘΑ και του τετράστερου βοναπάρτη με των εκπροσώπων του. Μετά, αφού εισπράξετε την μισθολογική αύξηση των 80 ευρώ μικτά και πληρώσετε νέα τσιγκάκια, επωμίδες και περιχειρίδες, τραβάτε να βάλετε βενζίνη και να ψωνίσετε στο σουπερμάρκετ με τα υπόλοιπα. Α, και προσέξτε μην σπάσετε τις χάντρες και τα καθρεφτάκια στην επιστροφή γιατί θα ξανά 'χει πάλι σε 4 χρόνια που ο πολυχρονεμένος μας Ρετζέπ-Βίκτορ Μιτσοτακ θα ξαναπροκηρύξει εκλογές.

   Διαγραφή
 13. Υπάρχουν γυναικες συνάδελφοι σε υπηρεσία εδαφους(άμεα δηλαδή ικανες για εργασία) που πάνε κανονικά στην εργασία τους και έχουν και παιδιά περισοτερα των 2 μερικές, χωρίς να διαμαρτυροντε αλλά ευχαριστούν τον Θεό που είναι ζωντανές. Αυτή είναι η ουσία!! Ξεκολληστε κάποιοι από τα σοα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @ 22 Μαι 4:09:00: Tι σου φταιει ο ανθρωπος? Και εγω εριξα τοσο μαυρο αλλα τιποτα. Την αλλη φορα λεω να ριξω κιτρινο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αν διαβάσετε καλύτερα το ΦΕΚ αλλάζει ο ορισμός του ΑμεΑ, αφού εισάγεται η παράμετρος της "ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία" η οποία πιστοποιείται από το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)...........
  "Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1).
  γ) H αναπηρία και η ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία, πιστοποιούνται από το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από την
  Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομική Επιτροπή."
  Απλά ντροπή.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή