Αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών–Δείτε το νέο ΠΔ 18/2023 (ΦΕΚ)

Αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών–Δείτε το νέο ΠΔ 18/2023 (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/20.02.2023 το νέο Προεδρικό Διάταγμα 18/2023 που ρυθμίζει θέματα προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

Επέρχονται αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών, στις άδειες, αλληλογραφία, συμμετοχή αθλητών σε αθλητικούς αγώνες

Προθεσμία έξι (6) μηνών θα έχουν αστυνομικοί για έκτακτη μετάθεση της περίπτωσης κγ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης του θανάτου, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης, περιλαμβάνει τις διατάξεις του το Προεδρικό Διάταγμα 18 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/Α/20-2-2023.

Οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη είναι:

«κγ. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Εφόσον υφίσταται έτερο τέκνο ή αδελφός που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ως ένστολο προσωπικό, η χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης είναι δυνατή μόνο από έναν από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση έκτακτης μετάθεσης υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευση του θανάτου, υπό την προϋπόθεση περαίωσης της διαταχθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση αυτής. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας άπαξ χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).»

Επιπλέον περιλαμβάνονται:

- Ρυθμίσεις για τους αστυνομικούς που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων και μετά την αποδέσμευσή τους από τα συγκεκριμένα καθήκοντα,

- Αλλαγές στον κανονισμό αλληλογραφίας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ή ο υποβιβασμό της διαβάθμισης των εγγράφων,

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στα ατομικά βιβλιάρια του προσωπικού τους, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά σε πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας,

- Τα οδοιπορικά έξοδα αδειούχων,

- Συμμετοχή αθλητών της Υ.Φ.Α.Α. σε αγώνες εθνικών ομάδων ή αθλητικών σωματείων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

ΠΗΓΗ: e-nomothesia.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια