Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ ΥΠΕΘΑ-Περιλαμβάνει παύση κρατήσεων ν.4093/12 από 1.1.22-ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]

Αναρτήθηκε σήμερα (15/12/22) σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος θέτει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ).

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η βελτίωση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής και αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 και θα ολοκληρωθεί την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.

Στο Άρθρο 35 η Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους: Από την 1η.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ:

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΕΛΠΣΞ)

Άρθρο 3 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς

Άρθρο 4 Σκοπός του ΕΛΠΣΞ

Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΣΞ

Άρθρο 6 Πόροι του ΕΛΠΣΞ

Άρθρο 7 Κεφάλαιο του ΕΛΠΣΞ

Άρθρο 8 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΣΞ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΛΠΠΑ)

Άρθρο 9 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας

Άρθρο 10 Σκοπός του ΕΛΠΠΑ

Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΠΑ

Άρθρο 12 Πόροι του ΕΛΠΠΑ

Άρθρο 13 Κεφάλαιο του ΕΛΠΠΑ

Άρθρο 14 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Άρθρο 15 Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946

Άρθρο 16 Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 10 α.ν. 1137/1946

Άρθρο 17 Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 14 α.ν. 1137/1946

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 18 Μισθολογική αποκατάσταση κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων

Άρθρο 19 Ημέρες εκτός έδρας προσωπικού κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, Ναρκαλιευτών, Ειδικών EOD – C/IED– Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4336/2015

Άρθρο 20 Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς– Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016

Άρθρο 21 Κατάργηση συνδρομής εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών

Άρθρο 22 Παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 23 Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 1400/1973

Άρθρο 24 Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ. 1400/1973

Άρθρο 25 Διαγραφή αποστρατευόμενων – Τροποποίηση άρθρου 36 ν.δ. 1400/1973

Άρθρο 26 Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Άρθρο 27 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης των εθελοντών μακράς θητείας

Άρθρο 28 Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ – Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21/31.10.1932

Άρθρο 29 Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926

Άρθρο 30 Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1106/1980

Άρθρο 31 Καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 α.ν. 559 της 24/27 Μαρτίου 1937

Άρθρο 32 Παροχές λόγω θανάτου μετόχου Ταμείου Αλληλοβοήθειας- Αντικατάσταση άρθρου 15 ν.δ. 398/1974

Άρθρο 33 Δικαιούχοι παροχών λόγω θανάτου μετόχου Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 354/1976

Άρθρο 34 Κατ’ εξαίρεση καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ σε δικαιούχους στρατιωτικής σύνταξης για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 1 ν.δ. 4198/1961

Άρθρο 35 Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου

Άρθρο 37 Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Τροποποίηση άρθρου 55 π.δ. 21/31.10.1932

Άρθρο 38 Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Προσθήκη άρθρου 55Α στο π.δ. 21/31.10.1932

Άρθρο 39 Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 40 Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

Άρθρο 41 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 42 Επανακαθορισμός επιτοκίου προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος – Τροποποίηση άρθρου 18 ν.δ. 398/1974

Άρθρο 43 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 36Α στο ν.δ. 721/1970

Άρθρο 44 Κατανομή εισφοράς υπέρ σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου – Τροποποίηση άρθρου 33 ν.δ. 1044/1971

Άρθρο 45 Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4407/2016

Άρθρο 46 Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4407/2016

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Άρθρο 47 Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989

Άρθρο 48 Ένταξη αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 1911/1990

Άρθρο 49 Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παγκοσμίων στρατιωτικών αγώνων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3648/2008

Άρθρο 50 Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010

Άρθρο 51 Προαγωγές ανώτατων αξιωματικών – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 3883/2010

Άρθρο 52 Κρίσεις αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 3883/2010

Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017

Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων αξιωματικών – διακεκριμένων αθλητών του Στρατού Ξηράς

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 55 Μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλο – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3421/2005

Άρθρο 56 Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3421/2005

Άρθρο 57 Σύνθεση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 3421/2005

Άρθρο 58 Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3421/2005

Άρθρο 59 Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3421/2005

Άρθρο 60 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 3421/2005

Άρθρο 61 Εγγραφή στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας – Αντικατάσταση παρ. 6 και 7 άρθρου 49 ν. 3421/2005

Άρθρο 62 Σύνθεση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων αντιρρησιών συνείδησης – Τροποποίηση άρθρου 62 ν. 3421/2005

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ

Άρθρο 63 Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής

Άρθρο 64 Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 65 Εθνοφύλακες ως στρατιωτικοί σε ενέργεια

Άρθρο 66 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων

Άρθρο 67 Δικαιώματα Εθνοφυλάκων

Άρθρο 68 Κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 69 Πολιτικό προσωπικό

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 70 Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Άρθρο 71 Θέματα συνδικαλισμού Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση άρθρου 30Γ ν. 1264/1982

Άρθρο 72 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΣΑΣ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν.δ. 562/1970

Άρθρο 73 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΑΝ – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 1032/1971

Άρθρο 74 Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 75 Στελέχωση θέσεων Πολεμικού Μουσείου – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν.δ. 132/1969

Άρθρο 76 Μετονομασία Σχολών Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4609/2019

Άρθρο 77 Σύσταση επιτροπής για την αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 80 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 81 Έναρξη ισχύος

Δημοσίευση σχολίου

53 Σχόλια

 1. Πρόεδρε της ΠΟΜΕΝΣ,κ Ρώτα,αυτό είναι το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο?θα θελα να ξερά τι στο καλό κάνετε ως ενδιάμεσος μεταξύ των στελεχών και του ΥΠΕΘΑ.Αυτο το έκτρωμα και στα 80 άρθρα του δεν βοηθά σε τίποτα πραγματικά τα στελέχη.Που είναι η διακοπή των μεταθέσεων μετά από 30 ολοκληρα χροοοοοοονια,που ?που είναι η μέριμνα για τις υπηρεσίες,το ωράριο κλπ. Παραιτησου τώρα ,δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα πλέον,ούτε τα πιο απλά και λογικά αιτήματα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομοσχέδιο καφενείου πρέφας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν μετά από 4 χρόνια? Ο ορισμός της μέριμνας προσωπικού είναι αυτό το νομοσχέδιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πως μπορούμε να συμμετέχουμε στην διαβούλευση;
  Γιατί μας κοροϊδεύουν;
  Αντί να μας δώσουν αναδρομικά για όλα τα χρόνια που μας κάνουν κρατήσεις, μας δίνουν μόνο για το 2022 (και αν). Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά για αναδρομικά;
  Τι πρέπει να κάνουνε για να αλλάξει αυτό το έκτρωμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΟΥΓΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2017 Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ....ΔΕΣΜΕΥΟΤΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΒΟΛΕΨΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΑ ΚΑΙ....ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ....ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ....ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ έλεγαν ότι τους είχε πει ο κος ΥΕΘΑ για λύση του προβλήματος των ηλικιακών Ορίων των ΕΠΟΠ ,δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή τη κατηγορία στρατιωτικών δλδ του πετάνε στο δρόμο με σύνταξη μειωμένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα χρήματα που μας κλέβονται με τον 4093 θα πρέπει να μας επιστραφούν από το 2017 που κρίθηκαν αντισυνταγματικά και με τόκο 6%, όχι μόνο από 1/1/2022. Όπως έγινε και με το υπόλοιπο κλεμμένο 50% ΕΦΑΠΑΞ που το πήραμε προσαυξημενο με τόκο 6%, όσοι προσέφυγαν δικαστικά. Θα το πάρουμε με τον ίδιο τρόπο με τις αγωγές που κάναμε για τον 4093, όταν θα βγουν τα δικαστήρια και με τόκο.
  Επίσης δεν αναφέρουν πουθενά τα κλεμμένα χρήματα του ΕΑΣ, που έχουν κριθεί αντισυνταγματικά από το 2017 και συνεχίζουν να μην μας τα δίνουν πίσω.
  Όλοι μαζί μπορούμε να τούς στείλουμε στις εκλογές που έρχονται, με την δύναμη της ψήφου μας στο 0%, γιατί νομίζουν ότι είμαστε ηλίθιοι και σκλάβοι τους και ότι μας κάνουν χάρη πετώντας μας λίγο φαγητό σαν ζώα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά ας τους δώσουμε ένα 3,53%

   Διαγραφή
  2. Μπορείς να μου πεις δικηγόρο για το συμπληρωματικά εφάπαξ; Εάν μπορώ να κάνω κάτι από ΠΝ είμαστε αρκετοί!

   Διαγραφή
 8. Διαίρει και βασίλευε με το άρθρο 53 για τους ΑΣΣΥ!!! Απαράδεκτος διαχωρισμός με την ανοχή συνδικαλιστικών οργάνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απλά τραγικοί, ουδέν έτερον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χωρίς να έχουμε εντρυφήσει σε βάθος στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συντάχθηκε στο πόδι και υπό την πίεση των εκλογών, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και σίγουροι ότι ΤΙΠΟΤΑ θετικό δεν θα προκύψει για τα στελέχη των ΕΔ ε.ε. και ε.α. και τις οικογένειές τους. Ειδικά από τον πιο άχρηστο υεθα όλων των εποχών, ακόμη και μετα τον πόλεμο σε συνεργασία με υπουργούς και αλλους απογόνους δοσίλογων κυβερνήσεων και προδοτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις δικαστηρίων. Εκείνο όμως που σε ανεβάζει στα κάγκελα είναι τα έξτρα μερίδια των ανώτατων και δη των αρχηγών και δη της ΕΛΑΣ, δλδ θα πληρώνουμε 10 μερίδια παραπάνω σε κάθε χοντρότσούβαλο και σε καθε καραχοντράκα που έκαψαν τον κόσμο στο στο Μάτι και κύλησαν την χώρα στην ;νόμος και την εγκληματικότητας των λαθρομεταναστων και "δικαιώθηκαν" και από τις δύο κυβερνήσεις και των ψωροζαίων και των νουδούλων. Το σίγουρο είναι ότι οι νουδούλοι ενεργόντας ως κακοί "τζαφέριδες" έβγαλαν από την δυσκολία τους ψυριζαίους που θα έρθουν στην εξουσία οσονούπω, πάνα κάτω με τα ίδια στελέχη σε καίριες θέσεις. Η χώρα τελείωσε, οι Τούρκοι δεν χρειάζεται να σπαταλήσουν δυνάμεις και υλικό, πάρτε για παράδειγμα το τι συμβαίνει καθημερινά στην χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Διαίρει και βασίλευε με το άρθρο 53 για τους ΑΣΣΥ!!! Απαράδεκτος διαχωρισμός με την συνενοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα βγουν τώρα οι ΑΣΣΥ 90 93 και εκεί που έβριζαν και απειλούσαν θα χιλιοευχαριστούν για την δικαίωση τους....πόσο λίγοι είμαστε τελικά...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 16 Δεκεμβρίου 2022,08:54 πμ Έχουν ήδη βγει στο kranos gr και χιλιοευχαριστουν και προσκυνούν τον υπουργό.χαχαχα

   Διαγραφή
  3. Αυτό το ασπόνδυλο ον που έγραψε τον " ύμνο" προς τον ΥΕΘΑ επειδή θα τον κάνει ταγματαρχη (στο kranos),από ποιον πλανήτη είναι; Γυμνοσαλιαγκας

   Διαγραφή
  4. Κάνουν και σχόλια στην ανοιχτή διαβούλευση και εκτός από ευχαριστίες την λένε και στους νεότερους ΑΣΣΥ...χαχαχα

   Διαγραφή
 12. Που είναι η μέριμνα υπέρ προσωπικού?Το δούλεμα πάει σύννεφο,το 90% των στελεχών έχει πλήρη άγνοια για τα θέματα που διαπραγματεύεται το νομοσχέδιο και δεν τα αφορα καν!!!!! Σε πιο άρθρο λύνεται έστω και ένα πρόβλημα του προσωπικού? ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αυτό με τους ΕΟΘ έχει πολύ πλάκα. Μέχρι 35 πραγματικά χρόνια λέει και αφήνουν ανώτατους μέχρι τα 62 (40 πραγματικά ) με άλλο νόμο. Πολύ ρουσφέτι το πολυνομοσχέδιο ενόψει εκλογών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ντροπή σας ρε. 5 χρόνια μας ταλαιπωρειτε με ένα νομοσχέδιο της πλάκας . Ευνοείτε 3 τάξεις ασσυ και οι υπόλοιποι στον κουβά αντί να πάει κλιμακωτά σε όλους. Για τα νυχτερινά ούτε αναδρομικά σε ισχύ και της πλάκας αποζημίωση . Ντροπή σας ρε. Θα τα πούμε σε λίγο καιρό στην κάλπη.οι αξιότιμοι αρχηγοί που είναι;;;;;;;;;;;; Η καρέκλα είναι ωραία εεε;;;ντροπή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ???ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ???ΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΠΟΤΑ..ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ..ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠ??20.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟ ΤΙΠΟΤΑ?ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ?ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αυτό είναι το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο;;;; Αχαχαχαχαχα!!! Αυτό είναι το νομοσχέδιο-μπαλάκι;;;;; Αχαχαχαχαχα είστε ότι να'ναι, καμία πρόληψη, καμία βοήθεια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μέχρι και η κατάργηση της παράνομης κράτησης Ν.4093/12 (ΣΑΜΑΡΑ + ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) στα μερίσματα των αποστράτων αντί να τα επιστρέψουν αναδρομικά από την 1-1-2013 που άρχισαν να τα παρακρατούν, όπως έκρινε το ΣΤΕ ,τα επιστρέφουν από 1-1-2022 παρά την υπόσχεση τελευταία ,για επιστροφή από 1-1-2021. Δεν πρόκειται βεβαίως για κάποιο σημαντικό ποσό θα πείτε...
  Δείχνει όμως την πρόθεση να μην επιστρέφονται αδίκως τα κλεμμένα και πόσο μικροπρεπείς είναι τελικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για μένα πάντως ΕΙΝΑΙ 1050€ το χρόνο μου κλεβει

   Διαγραφή
 18. Δώστε μας βαθμούς κ ας τρώγομε κ πέτρες,φάτε βαθμούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τα συγχαρητήρια μου στα γραφεία νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ποιο στο πόδι νομοσχέδιο ειλικρινά δεν έχει υπάρξει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οι κουρασμένοι της ΑΣΣΥ Ταγματάρχες σε μια νύχτα. Το μόνο άρθρο του νομοσχεδίου που έχει οικονομικό αποτύπωμα.Κ θέλατε κ τα 600 να τα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μας θεωρειτε υποδιαιστερους της Κα ι λη γιατι ειστε ιδιοι. Ομοιος ομοιω αει πελαζει. Πλησιαζει το δικο σας τετελεσθαι απο οποιο πολιτικο χωρο προερχεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. πως καταφεραν μετα απο τοσα χρονια αναμονης και προεκλογικα να καταφερουν τετοιο μπαχαλο στης ΕΔ ειναι φοβερο , δεν μας δεινουν τα 600 ενω θα μπορουσαν να δωσουν σε ολα τα ΣΑ απο 250 πχ ευρω και ολοι θα ηταν χαρουμενοι. δεν λυνη θεματα πρωσοπικου ,εμθ εποπ οβα ασσυ , το νυχτερινο ειναι μια χαζομαρα και μιση ετσι οπως το κανανε, αφου δεν ειχαν λεφτα να πουν οτι θα πληρωνονται της υπηρεσιες τα ΣΚ σαν νυχτερινα και αργοτερα τα υπολοιπα. τι χαζομαρες να κανεις νυχτερινο μεσα σε 24ωρη υπηρεσια ! τι σχεση εχει το ενα με το αλλο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Χαχαχα χαχαχα! Εδώ στα σχόλια όλοι που σχολιάζουν λένε "μαύρο στην ΝΔ, το βράδυ των εκλογών θα πέσει πολύ γέλιο"και άλλα τέτοια.Στο kranos gr αναρτήθηκε ανοικτή επιστολή από τους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ τάξεως 1995, που γονυπετυς χιλιοευχαριστουν τον υπουργό και τον προσκυνούν για το καλό που τους έκανε, τους διαχωρίζει από τις επόμενες τάξεις.Δηλαδη άλλοι τον βρίζουν και άλλοι τον προσκυνούν.Τελικα "κύριοι" σας έχει καταλάβει η ηγεσία, εδώ και πολλά χρόνια, και σας πετάει όταν θέλει ένα ξεροκοματο είτε είναι κάνα βαθμό, είτε κάνα ψωρο ευρώ και ποτέ δεν σας παίρνει στα σοβαρά.Για τους καριέρας ούτε λόγος.Κοιτουν αυστηρά την πάρτη τους.Ποιος από εσάς νοιάστηκε για τους καυμενους τους ΕΠΟΠ;Που στα 50 τους πετούν σαν λεμονοκουπες;Χωρις σύνταξη; Από εσάς τους παραγωγικούς κανείς.Αλλα να ξέρετε ότι οι ΕΠΟΠ είναι το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων.Οποιος μπόρεσε να το καταλάβει, το κατάλαβε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Οπως βλέπουμε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι εε κ εα, δυο είναι τα τινα: 1ον, η κοροϊδία από την πολιτική ηγεσία ( για αλλη μια φορα) κ 2ον, η η παντελή αδυναμία των ενώσεων ,που δεν τις υπολογίζουν πουθενά .καλες γιορτές σε όλους με υγεία !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αυτό το προσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πρέπει ο ποιητής να το έγραψε στο πόδι. Στην κυριολεξία δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, αλλά όσα κατά καιρούς είχαν ειπωθεί έμειναν απέξω. Προφανώς οι επερχόμενες εκλογές τους δημιούργησαν άγχος και στρές. Καλές γιορτές Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αυτό το προσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πρέπει ο ποιητής να το έγραψε στο πόδι. Στην κυριολεξία δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, αλλά όσα κατά καιρούς είχαν ειπωθεί έμειναν απέξω. Προφανώς οι επερχόμενες εκλογές τους δημιούργησαν άγχος και στρές. Καλές γιορτές Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. 1 εκατομμύριο προβλήματα και ο Παναγιωτόπουλος το μόνο που επιλύει είναι να κάνει ταγματάρχες την τάξη 94-95 και οι συγκεκριμένοι αντί να τον κράζουν για τα χιλιάδες προβλήματα των στελεχών τον γλύφουν στέλνοντας του ανοιχτή επιστολή.....δεν υπάρχει σωτηρία!!!!δώσε στο κόσμο μια 5 ετια ακόμη (δουλεμενη 2πλα και 3 όλα την έχουν οι πιο πολλοί)να μπορέσει να φύγει από το μεγαλύτερο μπουρ...λο του πλανήτη....δεν θέλουμε και δεν μπορούμε αλλο!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 - ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 - ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 !!!!!!!!!!!!!!

  Έχουμε 3 σειρές ΑΣΣΥ να πανηγυρίζουν διθυραμβικά για την επιτυχία τους αλλά όλοι ξέρουμε τι έλεγαν για το νομοσχέδιο μέχρι … προχθές. Ειδικά η σειρά του 1993 ξέρουμε όλοι πόσο πολύ δεν ήθελε μαζί της στο νομοσχέδιο την σειρά του … 1993. Ναι, ακριβώς. Η σειρά του Μαϊου δεν ήθελε μαζί της (στην επιτυχία) την σειρά του Νοεμβρίου. Οπότε σε κανέναν δεν προξενεί έκπληξη το μίσος που βγάζουν με τα επιχειρήματα των επόμενων σειρών ΑΣΣΥ, ειδικά των 2 επόμενων ετών 1994 και 1995.
  Υπενθυμίζω δε, ότι μιλάμε για τροποποίηση νόμου του 1996.
  Υπενθυμίζω δε, ότι μιλάμε για ίδιες εγκυκλίους εισαγωγής στις ΑΣΣΥ.
  Ο τρόπος εισαγωγής στις Σχολές ουδόλως ενδιαφέρει κανέναν. Άλλοι μπήκαν με έναν τενεκέ λάδι και άλλοι διαβάζοντας σε Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το θέμα είναι τι προσφέρουν μετά από 28 ή 29 χρόνια Υπηρεσίας. Η προσφορά είναι το θέμα.

  Κύριε Υπουργέ συγχαρητήρια. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια.
  Γιατί σε όλη αυτή την δημόσια διαβούλευση φαίνεται το επίπεδο των Αξιωματικών από τις ΑΣΣΥ. Κάθε σειρά θα ήθελε να είναι η τελευταία που είναι ευεργετημένη. Προσωπικά νοιώθω υπερήφανος που η σειρά μου δεν είναι μέσα στο προσχέδιο και σας ζητώ να μην το αλλάξετε. Να παραμείνει ως έχει.

  Υ.Γ. Η ανοιχτή επιστολή (από την σειρά ΑΣΣΥ του 1993) που διέρρευσε στα ηλεκτρονικά μέσα νόμιζα ότι ήταν ψέμα. Και όμως είναι αληθινή. Αποτελεί όνειδος για όσους φέρουν στολή και θέλουν να λένε ότι είναι ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Το μεγαλύτερο καλό που μπορείτε να κάνετε κοι κυβερνώντες, είναι να εφαρμόσετε το άρθρο 11 του ν.4609/19 και αφορά την 2η 5ετία. Μπας φύγουμε και ησυχάσουμε από αυτό που λέγεται ΕΔ, όχι γιατί δεν το αγαπάμε αλλά γιατί μας έχετε κάνει να νοιώθουμε ένα ΤΙΠΟΤΑ...τόσο απλά σας το λέω. Αντε κάντε και μια φορά τη δουλειά σας σωστά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Παναγιωτόπουλε σε μερικούς μήνες δεν θα είσαι πλέον ΥΕΘΑ!!!!1. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνεις στο Υπουργείο? 2. Έχεις χαρακτηριστεί ως ο χειροτερος ΥΕΘΑ της Μεταπολίτευσης από χιλιάδες στελέχη, έτσι θέλεις να σε θυμούνται?3. Αυτό το νομοσχέδιο,που πέραν ότι κάνει Ταγματάρχες τους τσοπαναραιους (μπήκαν με ένα τενεκέ τυρί στις ΑΣΣΥ) της τάξεις 94-95 δεν περιέχει καμία απολύτως μέριμνα για τα υπόλοιπα χιλιάδες Στελέχη. 4. Γνωρίζει ο Προθυπουργος ότι δεκάδες χιλιάδες στελέχη είναι στα κάγκελα μαζί σου και εξαιτίας αυτού θα χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους (4-5 άτομα από στενό οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να τα επηρέασει ο κάθε συνάδελφος). Θα μπορούσα να γράφω με τις ώρες τόσο είναι η απέχθεια ,μίσος και η αγανάκτηση που νιώθουν τα στελέχη απέναντι σου και στα λέει αυτά ένα στέλεχος που ψήφιζε ΝΔ,αλλά εξαιτίας σου θα πάω στον αντίπαλο!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτοί που πέρασαν στις ΑΣΣΥ 92 και 93 (ΑΣΣΥ 94,95)πέρασαν δίνοντας πανελλαδικές. Ξέρεις αυτές μετά το Λύκειο.
   Δεν υπάρχει κάποιος στην μονάδα σου σε αυτές της τάξεις να σε ενημερώσει ? Φιλικά ρωτάω.
   Επίσης αν δεν δικαιωθούν αυτές οι τάξεις δεν θα δικαιωθείς και εσύ, που από ότι καταλαβαίνω ακολουθείς. Τώρα για τυριά, και τσοπανα ρεϊβ που λες εσύ, τι να πω , μερικά πράγματα μαθαίνονται και στο σπίτι. Σ ' ευχαριστώ πάντως που μου δείχνεις το επίπεδο (εντελώς όμως) των επόμενων. Δεν λέω τάξεων γιατί δεν αξίζει.

   Διαγραφή
  2. Προς Ανωνυμο 8:22:00 μμ
   Δεν μπήκαν όλοι με πανελλήνιες. Δεν βρέθηκε κανένας να σου το πει ή το ακούς πρώτη φορά;
   Δεν είπε κανένας να μην δικαιωθούν.Αλλά από την περίφημη επιστολή σε γνωστό σάιτ καθώς επίσης και τα σχόλια στην δημόσια διαβούλευση δημιουργείτε απίστευτα αρνητικές αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο.
   Τέλος συμφωνώ ότι σχόλια για τυριά κλπ είναι απαράδεκτα και δεν αξίζουν σε κανέναν από εμάς.
   Καλή συνέχεια σε όλους μας.

   Διαγραφή
 31. Η ευχαριστήρια επιστολή της σειράς 1993 έχει κάνει μεγάλο ντόρο πάντως. Έχει προκαλέσει ατελείωτο γέλιο αλλά δυστυχώς προκαλεί και οίκτο σε πολλούς. Δυστυχώς θα μείνει στην ιστορία για το πόσο χαμηλά μπορούμε να πέσουμε. Πραγματικά ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. είμαστε όλοι σε αναμονή για την επόμενη επιστολή της σειράς του 1993. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ (...) δεν θέλουμε να χαλαρώσετε. Τέτοιες επιστολές μόνο εσείς !!! ζούμε για να δακρύζουμε από τις επιστολές σας !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν δακρίζεις, μην είσαι ανάσκελα, πάει το δάκρυ στο αυτί και βουλώνει.

   Διαγραφή
 33. Ζούμε στο κράτος που επιβραβεύονται οι τενεκέδες και οι αμόρφωτοι, στο βωμό της ψηφοθηρίας. Δώστε βαθμούς, μειώσετε τα προαπαιτούμενα, δημιουργήσετε πολλές ταχύτητες Αξκών, σήμερα Υπλγος, αύριο Λγος και μεθαύριο Ταξχος. Και όποιος γνωρίζει και ορθογραφία Α/ΓΕΣ. Τα κριτήρια και οι χρόνοι υπηρεσίας για τις προαγωγές πρέπει να είναι τα ίδιοι για όλους και όσοι αξίζουν να προάγονται. Η τάση να προάγονται ολόκληρες τάξεις είναι απαράδεκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Είμαστε όλοι σε αναμονή για την επόμενη επιστολή της σειράς του 1993. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ (...) δεν θέλουμε να χαλαρώσετε. Τέτοιες επιστολές μόνο εσείς !!! ζούμε για να δακρύζουμε από τις επιστολές σας !!!!

  Ντροπή σας !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Οργή για το νομοσχέδιο που διαταράσσει την ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ.
  Είναι πλέον παντού Κύριε Υπουργέ.
  Δυστυχώς ότι και να κάνετε από εδώ και στο εξής, χάσατε κάτι χιλιάδες ψήφους.
  Ραντεβού στις κάλπες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ρε όσο και να χτυπιέστε ειδικά των ΑΣΕΙ θα μας δείτε και Ταγματάρχες και Αντισυνταγματαρχες και απόστρατους Συνταγματαρχες. Έτσι για να σκάσετε. Εσείς δηλαδή που νομίζετε ότι σπούδασατε στο Χάρβαρντ? Άιντε με τον κάθε κομπλεξικό. Ναι ρε θα γίνουμε οι ΑΣΣΥ τάξης 95 στα 30 χρόνια Ταγματάρχες, ανώτεροι Αξιωματικοι με κλαρες. Για αυτό βγάλαμε την ΣΜΥ. Αυτό έγραφαν οι νόμοι και τα άρθρα όταν μπήκαμε, αλλιώς δεν θα μπαίναμε. Και δώσαμε Πανελλήνιες κύριοι, κανένα τενεκε τυρί και άλλες αηδίες που γράφετε. Δεν μπήκαμε να γίνουμε στρατηγοί αλλά Συνταγματαρχες και θα γίνουμε είτε το θέλετε είτε όχι. Μόνο ο Θεός αποφασίζει διαφορετικα. Μετά βιαιως και αδίκως άλλαξε το καθεστώς και το ανατρεψαμε. Και ναι συγχαρητήρια τον κύριο ΥΕΘΑ. Να κάνετε αγώνα και εσείς για να δικαιωθειτε. Και όπως έγραψε και ένας καλός συνάδελφος......... Κανένας δεν θα χαρεί με την χαρά σου και κανένας δεν θα στεναχωρεί με την λύπη σου παρά μόνο οι δικοί σου άνθρωποι. Περαστικά και πάλι στους κομπλεξικους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή