ΥΕΘΑ: Αποφασίστηκε η μη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για επιστροφή εισφορών στους ΕΜΘ

ΥΕΘΑ: Αποφασίστηκε η μη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για επιστροφή εισφορών στους ΕΜΘ

Δείτε παρακάτω 2 απαντήσεις του ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλου, στα πλάισια κοινοβουλευτικού ελέγχου, για θέματα που αφορούν τους ΕΜΘ:

1. «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας»

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας», επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική Απάντησή μας, επί της (α) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων για το ίδιο ζήτημα, τα διαλαμβανόμενα της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Το σχετικό έγγραφο ΥΕΘΑ ΕΔΩ

Δείτε την (β) σχετική (Φ.900α/3036/17703/26 Απριλίου 2021) Απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Παπαναστάσης Νίκος και Παφίλης Θανάσης με θέμα «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1513/1985 (Α' 12), οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ ή ΕΠΥ) υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους Υπαξιωματικούς και επομένως και σε πάγια κράτηση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων (Μ.Τ). Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α' 112), δόθηκε η δυνατότητα στο υπόψη προσωπικό, μετά την συμπλήρωση της πενταετούς υποχρέωσης τους, να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με την ιδιότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α'120), προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των ΕΜΘ του ν.1848/1989, που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του ΟΠΥ ή ΕΠΥ, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Επιπρόσθετα, οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αποδίδονται στο Δημόσιο, ενώ εκείνες που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στα Μ.Τ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Μ.Τ., αποφασίστηκε η μη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας με σκοπό την επιστροφή στους ΕΜΘ, των προαναφερθέντων εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ που αποδόθηκαν στα Μ.Τ., καθόσον:

Οι κρατήσεις που προαναφέρθηκαν, του άρθρου 15 του ν.1513/1985, υπέρ των οικείων Μ.Τ., οι οποίες διενεργήθηκαν στις αποδοχές των ΟΠΥ ή ΕΠΥ, δεν έχουν τον χαρακτήρα της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά θεσμοθετημένου πόρου υπέρ των Μ.Τ.

Ο εξεταζόμενος χρόνος υπηρεσίας προσμετράται ως χρόνος μετοχικής σχέσης, με την προϋπόθεση απόδοσης στα Μ.Τ. των υπόψη εισφορών που είχαν καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη επιστροφή τους στα υπόψη στελέχη, συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετοχικής σχέσης, επομένως και του χορηγούμενου μερίσματος από τα οικεία Μ.Τ.

Ενδεχόμενη νομοθέτηση, θα έχει ως συνέπεια την άμεση επιστροφή ήδη καταβληθέντων εισφορών, καθώς και απώλεια εσόδων των Μ.Τ. από απόδοση εισφορών εκκρεμών αναγνωρίσεων.

2. «Αίτημα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Αγγελική Αδαμοπούλου, με θέμα «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οι κρατήσεις πάγιων δικαιωμάτων υπέρ αυτών αποτελούν μέρος των νομοθετημένων πόρων των Ταμείων, με κοινωνικό χαρακτήρα και όχι ανταποδοτική εισφορά, οι οποίες διενεργούνται στις αποδοχές όλων των στρατιωτικών και εργαζομένων σε στρατιωτικές υπηρεσίες.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄166), οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των ΜΤ των κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης, ενώ ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Συναφώς, με το άρθρο 21 του ν.3865/2010 (Α΄120), θεσμοθετήθηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ή επικουρική ασφάλιση (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ, για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα ΜΤ κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ότι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) δεν έχει την αρμοδιότητα για την επίλυση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, καθώς αυτή ανήκει στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εντούτοις, η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εξετάζει πάντοτε και ενδελεχώς όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Μετοχικά Ταμεία δια μέσου των οικείων Γενικών Επιτελείων, με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων των ΕΔ και με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και στη λήψη μέτρων μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ.

Το σχετικό έγγραφο ΥΕΘΑ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια